ျပင္သစ္၌ ကေလးငယ္မ်ားကုိ အသက္ သံုးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံရမည္

0
153

ပါရီ မတ္ ၂၈

ျပင္သစ္သမၼတဧမာေႏြလမာခရြန္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားအရ ျပင္သစ္၌ ေက်ာင္းစတက္ရသည့္ အသက္အရြယ္ကို ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္မွ သံုးႏွစ္အရြယ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္သည္ ဥေရာပတြင္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ အေစာဆံုးသတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္မိသားစုအမ်ားစုသည္ သားသမီးမ်ားကို အသက္သံုးႏွစ္ အရြယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ပို႔ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ မိသားစုအနည္းငယ္သာ ထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစိုးရ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပင္သစ္ရွိ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္ပရွိ ျပင္သစ္ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားရွိ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကုိ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ တန္းတူမညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါရီတြင္ အသက္ သံုးႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျပင္သစ္၏ျပည္ပပိုင္နက္ မ်ားတြင္မူ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည့္ သံုးႏွစ္ကေလးငယ္ ဦးေရမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း Le Monde သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္မွစၿပီး အသက္သံုးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ကဲြျပားမႈအဆံုးသတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကာလပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥေရာပႏုိ္င္ငံမ်ားအနက္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္တြင္ အသက္ ေလးႏွစ္၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ အဂၤလန္၊ ေမာ္လ္တာ၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္မ်ားတြင္ အသက္ငါးႏွစ္စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းစေနသည့္အသက္အရြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းေနေနာက္က်သည့္ကေလးမ်ားသည္ အာ႐ုံစိုက္ႏုိင္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္း အၿငိမ္မေနမႈမ်ားျခင္းတို႔ရွိ တတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပ၌ ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးဟု သတ္မွတ္ ခံရေသာ ဖင္လန္၊ ပုိလန္ႏွင့္ အက္စ္တိုးနီးယားတို႔၌ ကေလး အသက္ ခုနစ္ႏွစ္မွသာ ေက်ာင္းစေနသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပါရီ မတ္ ၂၈

ျပင္သစ္သမၼတဧမာေႏြလမာခရြန္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားအရ ျပင္သစ္၌ ေက်ာင္းစတက္ရသည့္ အသက္အရြယ္ကို ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္မွ သံုးႏွစ္အရြယ္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်သတ္မွတ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္သည္ ဥေရာပတြင္ ေက်ာင္းေန အရြယ္ အေစာဆံုးသတ္မွတ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္မိသားစုအမ်ားစုသည္ သားသမီးမ်ားကို အသက္သံုးႏွစ္ အရြယ္တြင္ စာသင္ေက်ာင္းသို႔ပို႔ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုေျပာင္းလဲ မႈေၾကာင့္ မိသားစုအနည္းငယ္သာ ထိခိုက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္ ၂ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ယင္းအရြယ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အစိုးရ၏စာရင္းအင္းမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပင္သစ္ရွိ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္ပရွိ ျပင္သစ္ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ားရွိ မိဘမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားကုိ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ တန္းတူမညီမွ်မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျပာင္းအလဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ပါရီတြင္ အသက္ သံုးႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျပင္သစ္၏ျပည္ပပိုင္နက္ မ်ားတြင္မူ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္သည့္ သံုးႏွစ္ကေလးငယ္ ဦးေရမ်ားစြာမရွိေၾကာင္း Le Monde သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္မွစၿပီး အသက္သံုးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံၿပီး ကဲြျပားမႈအဆံုးသတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မာခရြန္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ယခုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပင္သစ္ပညာေရးစနစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ကာလပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဥေရာပႏုိ္င္ငံမ်ားအနက္ ေျမာက္အုိင္ယာလန္တြင္ အသက္ ေလးႏွစ္၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ အဂၤလန္၊ ေမာ္လ္တာ၊ စေကာ့တလန္ႏွင့္ ေဝလနယ္မ်ားတြင္ အသက္ငါးႏွစ္စသည္ျဖင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

ကေလးမ်ား ေက်ာင္းစေနသည့္အသက္အရြယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္း ပြားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေက်ာင္းေနေနာက္က်သည့္ကေလးမ်ားသည္ အာ႐ုံစိုက္ႏုိင္မႈနည္းျခင္းႏွင့္ စာသင္ခန္းတြင္း အၿငိမ္မေနမႈမ်ားျခင္းတို႔ရွိ တတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေလ့လာမႈ တစ္ခုတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပ၌ ပညာေရးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအမ်ားဆံုးဟု သတ္မွတ္ ခံရေသာ ဖင္လန္၊ ပုိလန္ႏွင့္ အက္စ္တိုးနီးယားတို႔၌ ကေလး အသက္ ခုနစ္ႏွစ္မွသာ ေက်ာင္းစေနသည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုးေနသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply