၂၀၁၈ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

0
143

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ယေန႕က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၈ရက္ေျမာက္ ေန႕အစည္း အေ၀းတြင္ ကန္႕ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆လအတြင္းသံုးစဲြမည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီက စီစစ္ခဲ့ကာ ယေန႕ က်င္းပ သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၆လျပတ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ ၊ အျခားသာမန္ရေငြ ၊ ေငြလံုး ေငြရင္း ရေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြ မ်ားမွရရွိေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၂၁၉၂ ဒႆမ ၂၇၂၄၆သန္းရွိၿပီး သံုးေငြ အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၂၁၉၂ ဒႆမ ၂၄၆ သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ ပိုေငြလိုေငြ မရွိတင္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးတင့္လြင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး က ရေငြမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာ ရန္အတြက္ ေျမ ၊အေဆာက္ အဦး ၊တိုက္ခန္း ႏွင့္ဆိုင္ခန္း မ်ားမွရရွိမႈမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ လိုင္စင္ မဲ့ယာဥ္မ်ားကိုအမႈၿပီးျပတ္သည္ႏွင့္ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ အႀကံျပဳသည္။

“ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ညိွႏိႈင္း ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းပါတယ္။ ဒီလိုထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အသီး သီးမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွာ စီမံကိန္း ဦးစားေပးမႈလုပ္ငန္း အခု (၂၀)ကို သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္းၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တဲ့အခါမွာ ဦးစားေပးမႈလုပ္ငန္း(၂၀)ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္း က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း(၂၀)ထဲမွ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထား၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက ထားကာ ဘတ္ဂ်က္၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွတဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က စီမံခန္႔ခြဲၿပီးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားလ်ာထားေပးဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသ ႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး က လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ရက္ေျမာက္ေန႕အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၉ရက္ေန႕တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၏ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ယေန႕က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၈ရက္ေျမာက္ ေန႕အစည္း အေ၀းတြင္ ကန္႕ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၆လအတြင္းသံုးစဲြမည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား တိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းကတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီက စီစစ္ခဲ့ကာ ယေန႕ က်င္းပ သည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၆လျပတ္အတြက္ အခြန္အေကာက္ရေငြ ၊ အျခားသာမန္ရေငြ ၊ ေငြလံုး ေငြရင္း ရေငြႏွင့္ ေၾကြးၿမီရေငြ မ်ားမွရရွိေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၂၁၉၂ ဒႆမ ၂၇၂၄၆သန္းရွိၿပီး သံုးေငြ အေနျဖင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၀၂၁၉၂ ဒႆမ ၂၄၆ သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ကာ ပိုေငြလိုေငြ မရွိတင္ျပ ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးတင့္လြင္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းႏိုင္ဦး က ရေငြမ်ားပိုမိုတိုးတက္လာ ရန္အတြက္ ေျမ ၊အေဆာက္ အဦး ၊တိုက္ခန္း ႏွင့္ဆိုင္ခန္း မ်ားမွရရွိမႈမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီ သည့္ စာခ်ဳပ္မ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးရမိထားသည့္ လိုင္စင္ မဲ့ယာဥ္မ်ားကိုအမႈၿပီးျပတ္သည္ႏွင့္ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ရန္ အႀကံျပဳသည္။

“ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ လ်ာထားခ်က္ နဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ ေနတာ ကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ညိွႏိႈင္း ၿပီးေတာ့ စီမံကိန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းပါတယ္။ ဒီလိုထည့္သြင္းဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အသီး သီးမွာ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီမ်ားမွာ စီမံကိန္း ဦးစားေပးမႈလုပ္ငန္း အခု (၂၀)ကို သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ ထည့္သြင္းၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲ တဲ့အခါမွာ ဦးစားေပးမႈလုပ္ငန္း(၂၀)ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲရပါတယ္”ဟု ဦးျမင့္ေသာင္း က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း(၂၀)ထဲမွ အေျခခံလူတန္း စားမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထား၍ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ အဓိက ထားကာ ဘတ္ဂ်က္၌ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွတဆင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား၊ အေျခအေနမဲ့မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔နဲ႔ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က စီမံခန္႔ခြဲၿပီးေတာ့မွ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းမ်ားကို ခြဲေဝခ်ထားလ်ာထားေပးဖို႔ ရွိပါတယ္”ဟု တိုင္းေဒသ ႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး က လႊတ္ေတာ္တြင္ရွင္းလင္း ေျပာဆိုသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေ၀း ၁၉ရက္ေျမာက္ေန႕အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၉ရက္ေန႕တြင္ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္

Leave a Reply