အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပမည္

0
164

ရန္ကုန္ မတ္၂၈ ၂၀၁၈

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းေရးသားထားသည့္ UPR(Universal Periodic Review) mid- term Report အစီအရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢသို႔ ဇြန္ လေနာက္ဆုံးထား၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ၂၈ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Park Royal hotel ၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွသိရသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢသို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီအရင္ ခံစာမ်ားတင္သြင္းျခင္း ကိုေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ လည္း တင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ကာ လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆြးေႏြး ၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုက အစီရင္ခံစာက အရပ္ဘက္ကစုေပါင္းေရးတဲ့mid-term reportပါ အဲ့ဟာက ကုလကသတ္မွတ္ထားတဲ့၄ႏွစ္မွာ သက္တမ္း၂ႏွစ္ေက်ာ္ သြားၿပီ ဆိုရင္ တင္လို႔ရပါၿပီ။ ဒါကိုပိုတိက်ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ၿပီး ဇြန္လမွာေနာက္ ဆုံးထား တင္သြားမွာပါ”ဟု UPR အစီရင္ခံစာေရးသားမႈ တြင္ပါဝင္ သည့္ equality Myanmar မွဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကေျပာသည္။

ဇြန္လ၌ တင္သြင္းမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၁၁ခု ပါဝင္ေသာ စာတမ္းကိုတင္သြင္းမည္ျဖစ္ကာ တရားစီရင္မႈက႑ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားေရး ဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ အမ်ိဳးသမီႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား က်ားမ တန္းတူ ညီမ်ွရွိမႈ စသျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္UPR အစီရင္ခံစာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ မ်ားကိုကုလသမဂၢတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ပထမအႀကိမ္ တင္သြင္း သေဘာ တူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာယခုအခ်ိန္တြင္တတိယအႀကိမ္အေနျဖင့္တင္သြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ မတ္၂၈ ၂၀၁၈

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုေပါင္းေရးသားထားသည့္ UPR(Universal Periodic Review) mid- term Report အစီအရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢသို႔ ဇြန္ လေနာက္ဆုံးထား၍ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္လ၂၈ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Park Royal hotel ၌ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ မွသိရသည္။

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢသို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီအရင္ ခံစာမ်ားတင္သြင္းျခင္း ကိုေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံမွ လည္း တင္သြင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ကာ လာမည့္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆြးေႏြး ၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အခုက အစီရင္ခံစာက အရပ္ဘက္ကစုေပါင္းေရးတဲ့mid-term reportပါ အဲ့ဟာက ကုလကသတ္မွတ္ထားတဲ့၄ႏွစ္မွာ သက္တမ္း၂ႏွစ္ေက်ာ္ သြားၿပီ ဆိုရင္ တင္လို႔ရပါၿပီ။ ဒါကိုပိုတိက်ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ၿပီး ဇြန္လမွာေနာက္ ဆုံးထား တင္သြားမွာပါ”ဟု UPR အစီရင္ခံစာေရးသားမႈ တြင္ပါဝင္ သည့္ equality Myanmar မွဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းကေျပာသည္။

ဇြန္လ၌ တင္သြင္းမည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္၁၁ခု ပါဝင္ေသာ စာတမ္းကိုတင္သြင္းမည္ျဖစ္ကာ တရားစီရင္မႈက႑ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားေရး ဆိုင္ရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ မႈ အမ်ိဳးသမီႏွင့္ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာျပသနာမ်ား က်ားမ တန္းတူ ညီမ်ွရွိမႈ စသျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံသည္UPR အစီရင္ခံစာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ သေဘာတူ ညီခ်က္ မ်ားကိုကုလသမဂၢတြင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၌ပထမအႀကိမ္ တင္သြင္း သေဘာ တူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရာယခုအခ်ိန္တြင္တတိယအႀကိမ္အေနျဖင့္တင္သြင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟုသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply