ကင္ညာလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ပလတ္စတစ္ခံုမ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝး မလုပ္လိုဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

0
167

ခီဟင္ဂို မတ္ ၂၉

ကင္ညာႏုိင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံုျပန္လည္ျပဳျပင္ေနသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ပလတ္စတစ္ခံုမ်ားထားရွိေပးထားျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ သည့္ အေနျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စတန္းဒတ္ အမည္ရွိ သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခီဟင္ဂိုေဒသရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ ကိုျပဳျပင္ ေနေသာေၾကာင့္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ ရသည္။ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္လတြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး က်မ္းက်ိန္သည့္အခ်ိန္မွစကာ ယင္းခန္းမ တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ခံုမ်ားတြင္ ထုိင္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ရသည္မွာ ရွက္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ အန္ေထာ္နီ႐ိုတစ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ခံုေပၚထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဖိလစ္ဝန္ဟိုဂ်ီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ကုိသံုးစဲြ ေနရေသာေၾကာင့္ အျခားစရိတ္မ်ားကို မတတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ဟိုဂ်ီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ညာရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ယခင္ကလည္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြန္ အချဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ခီဟင္ဂို မတ္ ၂၉

ကင္ညာႏုိင္ငံရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ အအံုျပန္လည္ျပဳျပင္ေနသည့္အတြက္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ပလတ္စတစ္ခံုမ်ားထားရွိေပးထားျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ သည့္ အေနျဖင့္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး အစည္းအေဝးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း စတန္းဒတ္ အမည္ရွိ သတင္းဝက္ဘ္ဆုိက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကင္ညာႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္း ခီဟင္ဂိုေဒသရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ ကိုျပဳျပင္ ေနေသာေၾကာင့္ ခန္းမက်ယ္ႀကီးတစ္ခုထဲတြင္ အစည္း အေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ ရသည္။ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ခုနစ္လတြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး က်မ္းက်ိန္သည့္အခ်ိန္မွစကာ ယင္းခန္းမ တြင္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ခံုမ်ားတြင္ ထုိင္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ရသည္မွာ ရွက္စရာေကာင္းလွေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ အန္ေထာ္နီ႐ိုတစ္ခ်္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ပလတ္စတစ္ခံုေပၚထုိင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ရန္ အခက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဖိလစ္ဝန္ဟိုဂ်ီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား ကုိသံုးစဲြ ေနရေသာေၾကာင့္ အျခားစရိတ္မ်ားကို မတတ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ဟိုဂ်ီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္ညာရွိ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ယခင္ကလည္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ဖူးသည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အခြန္ အချဖင့္ စီးပြားျဖစ္ေအာင္ ႀကံစည္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံသားမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply