နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရး အတြက္ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မည္ဟုဆို

0
164

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား ​ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

”နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚထြန္း လာေစေရးအတြက္ ေရရွည္/ေရတို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ သတင္းသမားေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာမွ မီဒီယာဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က ္ရွိပါတယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ​ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက “နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ​ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္” အစီအစဥ္ရွိ/မရွိအားေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညီလာခံအား နွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ၆ ႏွစ္တိုင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဆိုပါညီလာခံမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ မီဒီယာေလာကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ လိုအပ္မႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေရး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ အေလးေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ​ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာအတတ္သင္ေက်ာင္း(MJI)၊ ျမန္မာ့မီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ(MMD) စသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ မီဒီယာေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ သတင္းသမားအားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္းစီစစ္ကာ သတင္းသမားအသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားထုတ္ေပးရန္မွာ လက္ေတြ႔ မက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံေတာ္မွအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး သတင္းသမားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံတကာသတင္းအဖြဲ႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းတို႔က တာ၀န္ယူထုတ္ေပးထားသည့္ သတင္းသမားကတ္မ်ားႏွင္​့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာတိုက္တို႔သာ သတင္းသမားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ျပားမ်ားအား ထပ္ဆင့္အသိအမွတ္ျပျခင္းကိုသာ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား ​ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

”နိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သတင္းသမားေကာင္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေပၚထြန္း လာေစေရးအတြက္ ေရရွည္/ေရတို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ သတင္းသမားေကာင္းမ်ားေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယူနက္စကိုအဖြဲ႔အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာမွ မီဒီယာဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က ္ရွိပါတယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ​ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသႏၲာက “နိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသတင္းမီဒီယာသမားမ်ား ​ေပၚထြန္းလာေစေရးအတြက္ သတင္းမီဒီယာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ရန္” အစီအစဥ္ရွိ/မရွိအားေမးျမန္းမႈအေပၚ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းမီဒီယာအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈညီလာခံအား နွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ရာ ၆ ႏွစ္တိုင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အဆိုပါညီလာခံမ်ားမွ ထြက္ရွိလာသည့္ ရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံကာ မီဒီယာေလာကဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ လိုအပ္မႈမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ေရး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ အေလးေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ​ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ဖြင့္လွစ္ေပးထားသည့္ သတင္းမီဒီယာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာအတတ္သင္ေက်ာင္း(MJI)၊ ျမန္မာ့မီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္တာ(MMD) စသည့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားျဖင့္ မီဒီယာေကာင္းမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ သတင္းသမားအားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္းစီစစ္ကာ သတင္းသမားအသိအမွတ္ျပဳကတ္ျပားထုတ္ေပးရန္မွာ လက္ေတြ႔ မက်ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ျပန္ၾကားေရး ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ နိုင္ငံေတာ္မွအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္၊ ျမန္မာသတင္းသမဂၢ၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး သတင္းသမားအဖြဲ႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံတကာသတင္းအဖြဲ႔၊ ျမန္မာနိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားအသင္းတို႔က တာ၀န္ယူထုတ္ေပးထားသည့္ သတင္းသမားကတ္မ်ားႏွင္​့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲတြင္ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ရုပ္သံလႊင့္မီဒီယာ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာတိုက္တို႔သာ သတင္းသမားမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ ကတ္ျပားမ်ားအား ထပ္ဆင့္အသိအမွတ္ျပျခင္းကိုသာ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီမွ ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply