ေထာင္က်သူမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို႔ စာရင္းေပးမႈမ်ားရွိ

0
171

ရန္ကုန္။ မတ္ ၂၈။ ၂၀၁၈

အက်ဥ္းသားေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းကို သမၼတရံုးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္္မရွင္က ေပးပို႔တင္ျပခဲ့မႈကို ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ေဆြမ်ိဳးက ေထာင္က်ေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စာရင္းေပးပို႔မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခုအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းသားဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈသည္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ အက်ဥ္းသားေလ်ာ့ခ်ေရး သမၼတရံုးသို႔ အႀကံျပဳစာတမ္းေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေပးပို႔လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂိဳလ္မ်ားေပးပို႔သည့္ စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

သမၼတအသစ္တက္ျခင္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမန္မာ့ႏွစ္ဦး သႀကၤန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္လည္း အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၄၆ ခု ရွိၿပီး ယင္းအက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခု ကို ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး ဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးစာတမ္းကို သမၼတရံုးသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၂၈။ ၂၀၁၈

အက်ဥ္းသားေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္စာတမ္းကို သမၼတရံုးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္္မရွင္က ေပးပို႔တင္ျပခဲ့မႈကို ၾကားသိရၿပီးေနာက္ ေဆြမ်ိဳးက ေထာင္က်ေနသူမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စာရင္းေပးပို႔မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခုအား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းသားဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈသည္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္မ်ားျပားေနသည့္အတြက္ အက်ဥ္းသားေလ်ာ့ခ်ေရး သမၼတရံုးသို႔ အႀကံျပဳစာတမ္းေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေပးပို႔လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

အက်ဥ္းသားဦးေရ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စာတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂိဳလ္မ်ားေပးပို႔သည့္ စာရင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းအျဖစ္သာ ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္သည္။

သမၼတအသစ္တက္ျခင္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျမန္မာ့ႏွစ္ဦး သႀကၤန္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသား လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၿပီး ယခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္လည္း အက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးျခင္း ကိုေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ဥ္းေထာင္ေပါင္း ၄၆ ခု ရွိၿပီး ယင္းအက်ဥ္းေထာင္ မ်ားတြင္ အက်ဥ္းသားဦးေရ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က အက်ဥ္းေထာင္ ၂၆ ခု ကို ေလ့လာ ခဲ့ၿပီး ဝင္ဆံ့ႏိုင္မႈထက္ ေက်ာ္လြန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလ်ာ့ခ်ေရးစာတမ္းကို သမၼတရံုးသို႔ ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု- ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္

Leave a Reply