ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးေျပာ

0
165

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၉ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား လြတ္လပ္စြာေရးသားနိုင္ရန္နွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္​ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

“ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားလြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းနွင့္ သတင္းရယူနိုင္မႈ၊ သတင္းအတည္ျပဳနိုင္မႈ၊ တာ၀န္ရွိသူက ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ၊ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပနိုင္မႈ စသည့္သတင္းစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုလွ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္​ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို သိရွိေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေနၿပီး ျပင္ပပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားနွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမျပဳပဲ သီးျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရပ္တည္ကာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္ “ ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တြံ႔ေတးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က “ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကူညီပ့့ံပိုးမႈ အစီအမံမ်ားရွိမရွိ” ေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ၃၇ေစာင္နွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းစာ ၇ ေစာင္အား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိသည့္ သတင္းစာနွင့္ ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္ ၄၇ ေစာင္​ ထုုတ္ေ၀လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ားရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သတင္းစာမ်ားေရာင္းခ်မႈနွင့္ ေၾကာ္ျငာမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြတို႔ က်ဆင္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြမ်ားသည္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာအျပင္ ေရဒီယိုရုပ္သံနွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အစရွိသည့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးေနရမႈေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြက်ဆင္းလွ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းစာအပါအ၀င္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အျမတ္ခြန္အစရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည့္ အလုပ္ရွင္မွ လခထဲမွ နႈတ္ယူသည့္ အခြန္ပမာဏ(Withholding Tax) အား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတို႔တြင္ ျပင္ပပုဂၢလိက ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ စာမ်က္နွာမ်ား ရိုက္နွိပ္ကာ ၾကားညွပ္ ထည့္သြင္းျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းအား ျပင္ပပုဂၢလိက သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား သို႔ခြဲေ၀ေရာက္ရွိေစနိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ ဖ်က္သိမ္း ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၉ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား လြတ္လပ္စြာေရးသားနိုင္ရန္နွင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္​ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

“ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားလြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခြင့္မ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းနွင့္ သတင္းရယူနိုင္မႈ၊ သတင္းအတည္ျပဳနိုင္မႈ၊ တာ၀န္ရွိသူက ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈ၊ သတင္းေရးသားေဖာ္ျပနိုင္မႈ စသည့္သတင္းစီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္း ပိုမိုလွ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႔ေစရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းတို႔ကို ကူညီေဆာင္ရြက္​ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထု သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို သိရွိေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီေနၿပီး ျပင္ပပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားနွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမျပဳပဲ သီးျခားပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ရပ္တည္ကာ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လမ္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္ “ ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာသည္။

မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ တြံ႔ေတးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္လြင္က “ ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ား အားေကာင္းေမာင္းသန္ ရွင္သန္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ကူညီပ့့ံပိုးမႈ အစီအမံမ်ားရွိမရွိ” ေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ ၃၇ေစာင္နွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ သတင္းစာ ၇ ေစာင္အား ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိတြင္ တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိသည့္ သတင္းစာနွင့္ ဂ်ာနယ္အပါအ၀င္ ၄၇ ေစာင္​ ထုုတ္ေ၀လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ားရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွာ သတင္းစာမ်ားေရာင္းခ်မႈနွင့္ ေၾကာ္ျငာမွရရွိသည့္ ၀င္ေငြတို႔ က်ဆင္လာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြမ်ားသည္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာအျပင္ ေရဒီယိုရုပ္သံနွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္အစရွိသည့္ အြန္လိုင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးေနရမႈေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္သတင္းစာမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြက်ဆင္းလွ်က္ရွိရာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

သတင္းစာအပါအ၀င္ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အေကာက္ခြန္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အျမတ္ခြန္အစရွိသည့္ အခြန္အခမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည့္ အလုပ္ရွင္မွ လခထဲမွ နႈတ္ယူသည့္ အခြန္ပမာဏ(Withholding Tax) အား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတို႔တြင္ ျပင္ပပုဂၢလိက ေၾကာ္ျငာကုမၸဏီမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ စာမ်က္နွာမ်ား ရိုက္နွိပ္ကာ ၾကားညွပ္ ထည့္သြင္းျဖန္႔ခ်ီျခင္းလုပ္ငန္းအား ျပင္ပပုဂၢလိက သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား သို႔ခြဲေ၀ေရာက္ရွိေစနိုင္ရန္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္မွ စတင္ကာ ဖ်က္သိမ္း ေပးခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply