တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖဲြ႕အား NLD အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာင္းပန္

0
191

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူအစုအဖဲြ႕ဟု ေရးသားခဲ့သူ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၂)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသီရိရတနာ ကအမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အား ယေန႕ရက္စဲြျုဖင့္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ အစု အဖဲြ႕အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားထြက္ခြာႏို္င္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွေျပာဆိုလိုက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဘ၀သည္ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းသည္ဟုခံစားရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႕အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစုအဖဲြ႕ အစည္း အေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာမွာ ျပည္သူ႕အေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္သူ မ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုထြက္ခြာႏိုင္ ပါၿပီလို႕ေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္ ျပည္သူ႕ အေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္ရတဲ့ကို္ယ္စားလွယ္ဘ၀ဟာ သိပ္ကိုဂုဏ္ယူစရာေကာင္း တာပဲ (ဂုဏ္သိကၡာရွိတာပဲ)လို႕ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္”ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕ အဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ထံသုိ႕ ေဒၚသီရိ ရတနာေပးပို႕သည့္ေတာင္းပန္စာတြင္ “၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိ/မရွိ စီစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစစ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ ေရြး ေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကၽြန္မ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Page တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့မႈသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖဲြ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိွဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳခဲ့ျခင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အၾကားဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့ျခင္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အထင္အ ျမင္လဲြမွားေစ လိုျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤကဲ့သို႕ သေဘာထားမ်ိဳး သက္ေရာက္ သြားျခင္းကိုလည္းအထူးစိတ္မ ေကာင္းျဖစ္မိပါသည္ ။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္မ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Page တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အတူ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အားအႏူး အညႊတ္ေတာင္းပန္ အပ္ပါ သည္”ဟု ေရးသားထားသည္။

ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ားအတြက္ အလုပ္အကို္င္ဖန္တီးေပး ေရးအရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက အရပ္ဖက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္၌မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ Protocol အရ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ေတာင္းပန္စာေပးပို႕ခဲ့ရဖူးသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ေဒၚသီရိရတနာေဖ့စ္ဘြတ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၉ ၊ ၂၀၁၈

Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္သူအစုအဖဲြ႕ဟု ေရးသားခဲ့သူ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၂)မွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚသီရိရတနာ ကအမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အား ယေန႕ရက္စဲြျုဖင့္ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ အစု အဖဲြ႕အစည္းအေ၀းက်င္းပခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ားထြက္ခြာႏို္င္ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွေျပာဆိုလိုက္ခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဘ၀သည္ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းသည္ဟုခံစားရေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီေန႕အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရြးေကာက္ခံအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစုအဖဲြ႕ အစည္း အေ၀းကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာမွာ ျပည္သူ႕အေရြးေကာက္ခံ မဟုတ္သူ မ်ား အစုအဖြဲ႕ကိုထြက္ခြာႏိုင္ ပါၿပီလို႕ေျပာလိုက္တဲ့အခ်ိန္ ျပည္သူ႕ အေရြးခ်ယ္ခံျဖစ္ရတဲ့ကို္ယ္စားလွယ္ဘ၀ဟာ သိပ္ကိုဂုဏ္ယူစရာေကာင္း တာပဲ (ဂုဏ္သိကၡာရွိတာပဲ)လို႕ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႕သည္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ပါသည္”ဟု ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ ယေန႕ရက္စဲြျဖင့္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕ အဖဲြ႕ေခါင္း ေဆာင္ထံသုိ႕ ေဒၚသီရိ ရတနာေပးပို႕သည့္ေတာင္းပန္စာတြင္ “၂၃-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေရြးခ်ယ္ ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုမႈ ရွိ/မရွိ စီစစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ စီစစ္ေရးအဖဲြ႕တြင္ ေရြး ေကာက္ခံ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖဲြ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ေပးေရးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကၽြန္မ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Page တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့မႈသည္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖဲြ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ညိွဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳခဲ့ျခင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အၾကားဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ေရးသားခဲ့ျခင္း ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အထင္အ ျမင္လဲြမွားေစ လိုျခင္းမဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဤကဲ့သို႕ သေဘာထားမ်ိဳး သက္ေရာက္ သြားျခင္းကိုလည္းအထူးစိတ္မ ေကာင္းျဖစ္မိပါသည္ ။ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ကၽြန္မ၏လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ Page တြင္ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အတူ တပ္မေတာ္သား အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႕အားအႏူး အညႊတ္ေတာင္းပန္ အပ္ပါ သည္”ဟု ေရးသားထားသည္။

ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္း သား မ်ားအတြက္ အလုပ္အကို္င္ဖန္တီးေပး ေရးအရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္းအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းက အရပ္ဖက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္၌မရွိေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ Protocol အရ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ေတာင္းပန္စာေပးပို႕ခဲ့ရဖူးသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ေဒၚသီရိရတနာေဖ့စ္ဘြတ္

Leave a Reply