အာမခံသတင္းလႊာထုတ္ေဝရန္ စီစဥ္ေန

0
129

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့အာမခံ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အာမခံထားရွိျခင္းအေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အာမခံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းလႊာကို စတင္ထုတ္ေဝသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မတ္လ၂၉ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အာမခံသတင္းလႊာမိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရသည္။

အာမခံသတင္းလႊာသည္ မဂၢဇင္း sizeအရြယ္အစားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလအကုန္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အာမခံေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက အာမခံေစ်းကြက္ပုံစံေတြ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အေျခအေနေတြကို အမ်ားသိျမင္ေအာင္ ေရးသားထားတာေတြ ပါဝင္မွာပါ”ဟု Insurance New letter အာမခံသတင္းလႊာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာသည္။

အာမခံသတင္းလႊာကို ျမန္မာ့အာမခံအသင္းႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံေလာက၏ ပညာရွင္မ်ားမွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားရန္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အာမခံသတင္းလႊာကဲ့သို႔ အာမခံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဂၢဇင္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ဌာနအတြင္း၌ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးၿပီး လာမည့္ေမလတြင္ ထုတ္ေဝမည့္ သတင္းလႊာမွာ အာမခံလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူအသိပညာရေစရန္ ဌာနအတြင္းသာမကပဲ ျပည္သူလူထုအတြင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေရာက္ရွိေစရန္ ထုတ္ေဝႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာမခံေလာကဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ယခင္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္းသိမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့အာမခံ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အာမခံထားရွိျခင္းအေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အာမခံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းလႊာကို စတင္ထုတ္ေဝသြားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း မတ္လ၂၉ရက္ေန႔ တြင္ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ အာမခံသတင္းလႊာမိတ္ဆက္ပြဲမွ သိရသည္။

အာမခံသတင္းလႊာသည္ မဂၢဇင္း sizeအရြယ္အစားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလအကုန္တြင္ စတင္ထုတ္ေဝသြားရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အာမခံေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ကိစၥေတြ ႀကဳံေတြ႔ေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြက အာမခံေစ်းကြက္ပုံစံေတြ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အေျခအေနေတြကို အမ်ားသိျမင္ေအာင္ ေရးသားထားတာေတြ ပါဝင္မွာပါ”ဟု Insurance New letter အာမခံသတင္းလႊာအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးစိုးဝင္းသန္႔က ေျပာသည္။

အာမခံသတင္းလႊာကို ျမန္မာ့အာမခံအသင္းႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ပူးေပါင္း၍ ထုတ္ေဝျခင္းျဖစ္ၿပီး အာမခံေလာက၏ ပညာရွင္မ်ားမွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အင္တာဗ်ဴးမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးသြားရန္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အာမခံသတင္းလႊာကဲ့သို႔ အာမခံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဂၢဇင္းသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ဌာနအတြင္း၌ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးၿပီး လာမည့္ေမလတြင္ ထုတ္ေဝမည့္ သတင္းလႊာမွာ အာမခံလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူအသိပညာရေစရန္ ဌာနအတြင္းသာမကပဲ ျပည္သူလူထုအတြင္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာေရာက္ရွိေစရန္ ထုတ္ေဝႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာမခံေလာကဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း ယခင္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး(ၿငိမ္း)ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္းသိမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေမစု

Leave a Reply