မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရး အေရးဆိုျခင္းျပဳလုပ္

0
136

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ မသန္စြမ္းဦးေရသိန္း၂သန္းမွ ၃သန္း ပမာဏအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေရးဆိုျခင္း ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းဆင္းပြဲကို မတ္လ၂၉ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္အတူ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အေရးဆိုျခင္းအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ လြတ္လပ္လြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ေရး ပညာသင္ယူခြင့္တြင္ ခြဲျခားမႈမ်ားစြာမရွိေစေရး စေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲျပသကာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိိရသည္။

“ဒါက သန္စြမ္းေက်ာင္းရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ​ေက်ာင္းပိတ္ပြဲပါ။ဒီပြဲကို ဒီပန္းျခံမွာလုပ္ဖို႔ တစ္​လေလာက္ႀကိဳအေၾကာင္းႀကား ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ မသန္စြမ္းေတြကို ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တန္ဖိုးမထား ေနရာမေပးတာသနားလို႔ ေပးကမ္းတယ္ဆိုတဲ့အရာထက္ သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္နိုင္လဲဆိုတဲ့ ​ေနရာေလးေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေလးေတြရွိေအာင္ အဓိကေတာ့ အေတြးအေခၚေလးေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးဆိုတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာပါ”ဟု ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာဦးထာအုပ္က ေျပာသည္။

ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံေက်ာင္းသည္ ဧၿပီလတြင္ ​ေက်ာင္းစတင္ပိတ္ကာ ေမလတြင္ ​ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်ွက္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း၁၈၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါရိပ္ျမံဳသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ ဝါးဦး ၄လမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ မသန္စြမ္းဦးေရသိန္း၂သန္းမွ ၃သန္း ပမာဏအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အေရးဆိုျခင္း ႏွင့္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းဆင္းပြဲကို မတ္လ၂၉ ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွင့္အတူ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အေရးဆိုျခင္းအေနျဖင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ယင္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑တြင္ လြတ္လပ္လြယ္ကူစြာသြားလာႏိုင္ေရး ပညာသင္ယူခြင့္တြင္ ခြဲျခားမႈမ်ားစြာမရွိေစေရး စေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ ဗီႏိုင္းပိုစတာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲျပသကာ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိိရသည္။

“ဒါက သန္စြမ္းေက်ာင္းရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာ ​ေက်ာင္းပိတ္ပြဲပါ။ဒီပြဲကို ဒီပန္းျခံမွာလုပ္ဖို႔ တစ္​လေလာက္ႀကိဳအေၾကာင္းႀကား ျပင္ဆင္ခဲ့ရပါတယ္။ မသန္စြမ္းေတြကို ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ တန္ဖိုးမထား ေနရာမေပးတာသနားလို႔ ေပးကမ္းတယ္ဆိုတဲ့အရာထက္ သူတို႔ ဘာေတြ လုပ္နိုင္လဲဆိုတဲ့ ​ေနရာေလးေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေလးေတြရွိေအာင္ အဓိကေတာ့ အေတြးအေခၚေလးေတြ ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေရးဆိုတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္တာပါ”ဟု ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာဦးထာအုပ္က ေျပာသည္။

ဧဒင္မသန္စြမ္းသက္ငယ္မ်ားျပဳစုရာရိပ္ျမဳံေက်ာင္းသည္ ဧၿပီလတြင္ ​ေက်ာင္းစတင္ပိတ္ကာ ေမလတြင္ ​ေက်ာင္းအပ္လက္ခံ၍ ဖြင့္လွစ္ေပးလ်ွက္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မသန္စြမ္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း၁၈၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါရိပ္ျမံဳသည္ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္ ဝါးဦး ၄လမ္း၌ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply