သမၼတသစ္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းနွင့္ ရာထူးတာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနား ယေန႔က်င္းပမည္

0
130

ေနျပည္ေတာ္။ မတ္ ၃၀။ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေရွ႕တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ယေန႔ (မတ္ ၃၀) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ဦးဝင္းျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ သမၼတတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွ နွစ္နွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကို မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ အစုိးရသစ္အကူးအေျပာင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သုိ႔ (မတ္လ ၃၀ – ၂၀၁၆) တာဝန္လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ မတ္ ၃၀။ ၂၀၁၈

နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားအျဖစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကေရွ႕တြင္ ကတိသစၥာျပဳျခင္းကို ယေန႔ (မတ္ ၃၀) တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ ဦးဝင္းျမင့္မွ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသြားမည္လည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္၌ သမၼတတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္၌ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွ နွစ္နွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးတာဝန္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္သြားသည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတကို မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ႔သည့္ အစုိးရသစ္အကူးအေျပာင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သုိ႔ (မတ္လ ၃၀ – ၂၀၁၆) တာဝန္လြဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply