အီဂ်စ္ေရြးေကာက္ပဲြ လက္ရွိသမၼတ စီစီ ဆႏၵမဲ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိၿပီး မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိ

0
150

ကုိင္႐ုိ မတ္ ၃၀

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိသမၼတ အက္ဘ္ဒယ္ဖာတာအယ္္လ္စီစီသည္ ဆႏၵမဲ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ဒုတိယသက္တမ္းကုိထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကနဦးရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ သံုးရက္ၾကာ မဲေပးပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ သန္း ၆၀ အနက္ ၂၅ သန္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ ၄၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လာေရာက္မဲထည့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ အယ္လ္-အာရမ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္ ၂၃ သန္းက စီစီကို မဲေပးခဲ့သည္။

စီစီ၏ၿပိဳင္ဘက္ မိုဆာမိုစတာဖာမိုဆာသည္ ဆႏၵမဲ ၇၂၁၀၀၀ ကုိရရွိခဲ့သည္။ ပယ္မဲ ႏွစ္သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း အယ္လ္-အာရမ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီစီ၏ၿပိဳင္ ဘက္ မုိုဆာကိုယ္တုိင္သည္လည္း သမၼတကိုေထာက္ခံသူျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံု တင္ရက္ျပည့္ခါနီးမွသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းေပးခဲ့ သူျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္း မုိဆာက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ မုိဆာထက္ ပိုမိုနာမည္ႀကီးၿပီး မဲမ်ားစြာရရွိႏုိင္ေျခရွိေသာ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားမွာမူ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။

စီစီသည္ အီဂ်စ္၏ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ခံသမၼတ အစၥလာမ္ဝါဒီ မိုဟမၼဒ္ေမာ္ရ္စီကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စီစီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမသက္တမ္းကိုစတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲလာမေပးသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္ခိုင္ လုံလံု မျပႏုိင္ပါက အီဂ်စ္ေပါင္ ၅၀၀ ( စတာလင္ေပါင္ ၂၂ ) ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က သတိေပးထားသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မာမြတ္အယ္လ္ရွာရစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ သမၼတေလာင္းမ်ားၾကား စကားစစ္ထုိးမႈ မရွိခဲ့သလို စီစီကိုယ္တုိင္သည္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမျပဳခဲ့ေခ်။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ကုိင္႐ုိ မတ္ ၃၀

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လက္ရွိသမၼတ အက္ဘ္ဒယ္ဖာတာအယ္္လ္စီစီသည္ ဆႏၵမဲ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ဒုတိယသက္တမ္းကုိထမ္းေဆာင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ကနဦးရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့သည့္ သံုးရက္ၾကာ မဲေပးပဲြတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ သန္း ၆၀ အနက္ ၂၅ သန္း သို႔မဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္ ၄၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လာေရာက္မဲထည့္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ အယ္လ္-အာရမ္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ မဲဆႏၵရွင္ ၂၃ သန္းက စီစီကို မဲေပးခဲ့သည္။

စီစီ၏ၿပိဳင္ဘက္ မိုဆာမိုစတာဖာမိုဆာသည္ ဆႏၵမဲ ၇၂၁၀၀၀ ကုိရရွိခဲ့သည္။ ပယ္မဲ ႏွစ္သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း အယ္လ္-အာရမ္က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စီစီ၏ၿပိဳင္ ဘက္ မုိုဆာကိုယ္တုိင္သည္လည္း သမၼတကိုေထာက္ခံသူျဖစ္ၿပီး မွတ္ပံု တင္ရက္ျပည့္ခါနီးမွသာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ စာရင္းေပးခဲ့ သူျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြ႐ႈံးနိမ့္ေၾကာင္း မုိဆာက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ မုိဆာထက္ ပိုမိုနာမည္ႀကီးၿပီး မဲမ်ားစြာရရွိႏုိင္ေျခရွိေသာ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းမ်ားမွာမူ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရသည္။

စီစီသည္ အီဂ်စ္၏ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ခံသမၼတ အစၥလာမ္ဝါဒီ မိုဟမၼဒ္ေမာ္ရ္စီကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းျဖဳတ္ခ်ခဲ့သူျဖစ္သည္။ စီစီသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲ ၉၆ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမသက္တမ္းကိုစတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲလာမေပးသူမ်ားသည္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္ခိုင္ လုံလံု မျပႏုိင္ပါက အီဂ်စ္ေပါင္ ၅၀၀ ( စတာလင္ေပါင္ ၂၂ ) ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ခံရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က သတိေပးထားသည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ မာမြတ္အယ္လ္ရွာရစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ သမၼတေလာင္းမ်ားၾကား စကားစစ္ထုိးမႈ မရွိခဲ့သလို စီစီကိုယ္တုိင္သည္လည္း မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမျပဳခဲ့ေခ်။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply