အဂတိလိုက္စားမႈအား ပိုမိုတိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

0
154

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အထူးလိုအပ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈအား ပိုမိုတိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။

“နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြး အျမင္ေတြ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနွာင့္ေနွး ေန တဲ့ ဌာန ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားၾကပ္မတ္ ရပါတယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရား စီရင္ေရး ကို ၾကပ္မတ္ရပါမယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈအား ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ ရပါမယ္္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို ျမင့္တင္ကာကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္ႏွင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားအေလအလြင့္ ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစေရး စီမံခန္ံခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒနွင့္အညီသိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာၾကးရရွိေရး တို႔ကို ဥပေဒနင့္ အညီေဆာင္ရြက္ ရပါလိမ့္မယ္” ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔မွ ကတသစၥာျပဳသည့္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတတမွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ သာယာစိုေျပေရး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားဆည္းပူး ခြင့္ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဖာ္ဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့့သည္။

“လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့အဂတိေတြကို စနစ္တက် တိုက္ ဖ်က္သြားၿပီး နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြ ရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲေတြကိုသင္ခန္းစာယူၿပီးပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ အတြက္ လိုလားေတာင္းတေနသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ေျခပ်က္မခံ အဂတိကင္းရွင္းစြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္ “ ဟု လည္း သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ (၁ ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ျပည္သူမ််ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မား (၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌လည္း သမၼတတာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္မွ နွစ္နွစ္ တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးတာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျပည္ပနိုင္ငံ မ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ အားေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၃၀ ၊ ၂၀၁၈

နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အထူးလိုအပ္ကာ အဂတိလိုက္စားမႈအား ပိုမိုတိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းနိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ ကေျပာသည္။

“နိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးရဲ႕ ပံုစံက်ေနသည့္ အေတြး အျမင္ေတြ ပံုေသကားခ်ပ္ အေလ့အထအားလံုးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေနွာင့္ေနွး ေန တဲ့ ဌာန ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားၾကပ္မတ္ ရပါတယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနသည့္ တရား စီရင္ေရး ကို ၾကပ္မတ္ရပါမယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈအား ပိုမိုတိုက္ဖ်က္ ရပါမယ္္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို ျမင့္တင္ကာကြယ္ ရပါလိမ့္မယ္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကို ပိုမိုႏွိမ္ႏွင္းရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားအေလအလြင့္ ဆံုးရံႈးမႈမရွိေစေရး စီမံခန္ံခြဲရပါလိမ့္မယ္။ ဥပေဒနွင့္အညီသိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရွိေရး ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာၾကးရရွိေရး တို႔ကို ဥပေဒနင့္ အညီေဆာင္ရြက္ ရပါလိမ့္မယ္” ဟု နိုင္ငံေတာ္သမၼဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတနွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔မွ ကတသစၥာျပဳသည့္ အခမ္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတတမွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ ျမင့္မားတိုးတက္ေရး အလုပ္သမားမ်ား၏ဘ၀ သာယာစိုေျပေရး ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားဆည္းပူး ခြင့္ရရွိေရး စသည္တို႔ကို ေဖာ္ဆာင္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းေျပာၾကားခဲ့့သည္။

“လူအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လႈိက္စားေနတဲ့အဂတိေတြကို စနစ္တက် တိုက္ ဖ်က္သြားၿပီး နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြ ရဲ႕ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ခိုင္မာေအာင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အခက္အခဲေတြကိုသင္ခန္းစာယူၿပီးပစၥဳပၸန္နဲ႔ အနာဂတ္ အတြက္ လိုလားေတာင္းတေနသည့္ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို မ်က္ေျခပ်က္မခံ အဂတိကင္းရွင္းစြာ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ပါမယ္ “ ဟု လည္း သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္သည့္ (၁ ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး နွင့္ျပည္သူမ််ား၏လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ျမင့္မား (၂) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (၃) ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး တို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယေန႔ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္နိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၌လည္း သမၼတတာ၀န္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလႊဲေျပာင္း ယူခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္မွ နွစ္နွစ္ တာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔က ရာထူးတာ၀န္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနသည့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအား မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္အား တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ ေရးရာနွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာသံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ ျပည္ပနိုင္ငံ မ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာ အားေပးပို႔ခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply