ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ၏ ရလဒ္မ်ားအေၾကာင္း မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း ျပဳလုပ္

0
201

ရန္ကုန္၊မတ္၃၀၊၂၀၁၈

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား တြင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုစစ္တမ္းျပဳလုပ္ မွတ္သားသည့္အစီရင္ခံစာ Enviromental report card(ERC)ကိုမိတ္ဆက္တင္ျပျခင္းအား မတ္လ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ ကန္လမ္း ရွိ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းရုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ERC ျပည္သူ႔စစ္တမ္း သည္ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္ နယ္ ႏွင့္တိုင္း ၁၄ခုတို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္၁၃၀ မွ ေဒသခံျပည္သူ ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ဌာနဆိုင္ရာ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္း၍ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရ၊ ေျမ ၊သစ္ေတာ က႑မ်ား၏ အေျခ အေနကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုထားၾကေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာစုေပါင္းၿပီးဆန္းစစ္တဲ႔စနစ္က၂၀၁၄တုန္းကပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမွာလည္းပါၿပီးသားပါ။ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနအေနနဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အေျခအေနႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုရွိ ပါတယ္ ဆိုတာထုတ္ျပန္ေပးဖို႔က ဥပေဒမွာပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းႏုတဲ့အေနအထားရ မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ ERCဆိုတဲ့ စနစ္ ကို သုံးစြဲသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးဥပေဒနဲ႔ ဆန္းစစ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြ အားနည္းတယ္ဆိုတာေတြ သိႏိုင္မွာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥေတြမွာျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္အားနည္းတဲ့အေပၚေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ERCစနစ္က လိုအပ္ေနတယ္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔က်ြန္ေတာ္တို႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသင္းကေနဲပီးေတာ့၂၀၁၃ကတည္းကေနစၿပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိေလးႏွစ္တာ အစီရင္ခံစာေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဟုစိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွprogram ဒါရိုက္တာ ကိုလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြ က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ စၿပီး ဒီဇင္ဘာလအထိ ေလးလအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္ လူထုပါ၀င္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးအေနအထား ရွိခဲ့ၿပီး တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား ေျမသိမ္းခံကိစၥ ရပ္မ်ား စသျဖင့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဆုံး ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ ခိုးထုတ္ျခင္းမ်ား အတြက္ အစိုးရမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိလာေသာ္လည္း တရားမ၀င္ဆက္လက္ထုတ္ယူေနဆဲျဖစ္ၿပီးေျမဆီၾသဇာခမ္းေျခာက္ျခင္း ၊ ေျမထု ေရထုမ်ားညစ္ညမ္းလာျခင္း ႏွင့္ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ျဖစ္မႈ မ်ားလာျခင္း မ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာျပည္သူ႔စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိ လာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၃၀၊၂၀၁၈

၂၀၁၇ခုႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ျပည္သူ႔စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား တြင္ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အေၾကာင္း အရာမ်ားကိုစစ္တမ္းျပဳလုပ္ မွတ္သားသည့္အစီရင္ခံစာ Enviromental report card(ERC)ကိုမိတ္ဆက္တင္ျပျခင္းအား မတ္လ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕လႈိင္ျမိဳ႕နယ္ ကန္လမ္း ရွိ စိမ္းလန္းအမိေျမဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အသင္းရုံး၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ERC ျပည္သူ႔စစ္တမ္း သည္ ေနျပည္ေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္ နယ္ ႏွင့္တိုင္း ၁၄ခုတို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ၿမိဳ႕နယ္၁၃၀ မွ ေဒသခံျပည္သူ ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ဌာနဆိုင္ရာ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္း၍ မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေရ၊ ေျမ ၊သစ္ေတာ က႑မ်ား၏ အေျခ အေနကို ေဖာ္ျပေျပာဆိုထားၾကေသာ ျပည္သူ႔သေဘာထား အစီရင္ခံစာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာစုေပါင္းၿပီးဆန္းစစ္တဲ႔စနစ္က၂၀၁၄တုန္းကပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒမွာလည္းပါၿပီးသားပါ။ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဌာနအေနနဲ႔ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အေျခအေနႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုရွိ ပါတယ္ ဆိုတာထုတ္ျပန္ေပးဖို႔က ဥပေဒမွာပါပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕ သက္တမ္းႏုတဲ့အေနအထားရ မလုပ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အတြက္ ERCဆိုတဲ့ စနစ္ ကို သုံးစြဲသြားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးဥပေဒနဲ႔ ဆန္းစစ္လို႔ရတယ္။ ဘယ္ေနရာေတြ အားနည္းတယ္ဆိုတာေတြ သိႏိုင္မွာပါ။ ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥေတြမွာျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္အားနည္းတဲ့အေပၚေတြမွာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ERCစနစ္က လိုအပ္ေနတယ္ေျပာလို႔ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔က်ြန္ေတာ္တို႔အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအသင္းကေနဲပီးေတာ့၂၀၁၃ကတည္းကေနစၿပီး၂၀၁၇ခုႏွစ္အထိေလးႏွစ္တာ အစီရင္ခံစာေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ ဟုစိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွprogram ဒါရိုက္တာ ကိုလြင္ေမာင္ေမာင္ေဆြ က ေျပာသည္။

အဆိုပါအစီရင္ခံစာကို၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွ စၿပီး ဒီဇင္ဘာလအထိ ေလးလအတြင္း စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္ လူထုပါ၀င္ႏိုင္မႈ ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ အေကာင္းဆုံးအေနအထား ရွိခဲ့ၿပီး တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စီမံကိန္းၾကီးမ်ား ေျမသိမ္းခံကိစၥ ရပ္မ်ား စသျဖင့္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုးဆုံး ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ အေနအထားတြင္ ရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား တရားမ၀င္ ခိုးထုတ္ျခင္းမ်ား အတြက္ အစိုးရမွအေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိလာေသာ္လည္း တရားမ၀င္ဆက္လက္ထုတ္ယူေနဆဲျဖစ္ၿပီးေျမဆီၾသဇာခမ္းေျခာက္ျခင္း ၊ ေျမထု ေရထုမ်ားညစ္ညမ္းလာျခင္း ႏွင့္ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ျဖစ္မႈ မ်ားလာျခင္း မ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာျပည္သူ႔စစ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရွိ လာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply