ၿမိဳ႕ေျမထဲတြင္ပါသည့္ လယ္ယာေျမ ဧက ၈၀၀ ေက်ာ္ ကို ေျမငွားဂရန္မ်ား ခ်ထားေပးမည္

0
155

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္းပါဝင္သည့္ လယ္ယာေျမဧက ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ေျမငွားဂရန္မ်ားခ်ထားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေျမနယ္ နိမိတ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္၍ တိုက္တာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕အတြင္း ရပ္ကြက္ႀကီး (၁၄) ရပ္ကြက္ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ (၇) ခု အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက (၈၀၀) ေက်ာ္တြင္ လူေနထိုင္ခြင့္ လန (၃၉) မရွိသည့္အတြက္ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိတၳီလာခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွလည္း ၿမိဳ႕တြင္း လယ္ယာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား စာရင္းအင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ကြက္စိပ္ ကြက္က်ဲ ရိုက္တိုင္း တာမႈမ်ားလုပ္ေနပါတယ္။ လယ္ယာေျမအျခား နည္းအသံုးျပဳခြင့္ အတြက္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္နွင့္ လိုအပ္တဲ့ေျမအခြန္အခမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွာ သြင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ကြက္စိတ္ ကြက္က်ဲရိုက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေျမငွားဂရန္မ်ား အျမန္ဆံုးထုတ္သြားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေျမဧရိယာအတြင္းပါဝင္သည့္ လယ္ယာေျမဧက ၈၀၀ ေက်ာ္ကို ေျမငွားဂရန္မ်ားခ်ထားေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတၳီလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က မိတၳီလာၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေျမနယ္ နိမိတ္ အတြင္းရွိ ရပ္ကြက္မ်ားမွ အမ်ားျပည္သူပိုင္ဆိုင္၍ တိုက္တာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမကြက္မ်ားအား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕အတြင္း ရပ္ကြက္ႀကီး (၁၄) ရပ္ကြက္ရွိၿပီး ရပ္ကြက္ (၇) ခု အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမဧက (၈၀၀) ေက်ာ္တြင္ လူေနထိုင္ခြင့္ လန (၃၉) မရွိသည့္အတြက္ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးရန္က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မိတၳီလာခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွလည္း ၿမိဳ႕တြင္း လယ္ယာေျမမ်ား ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ၊ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႔မ်ား စာရင္းအင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ကြက္စိပ္ ကြက္က်ဲ ရိုက္တိုင္း တာမႈမ်ားလုပ္ေနပါတယ္။ လယ္ယာေျမအျခား နည္းအသံုးျပဳခြင့္ အတြက္ လည္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ထားရန္နွင့္ လိုအပ္တဲ့ေျမအခြန္အခမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွာ သြင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လံုၿခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၌ ကြက္စိတ္ ကြက္က်ဲရိုက္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ လယ္ယာေျမ အျခားနည္းအသံုးျပဳသူမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက ေျမငွားဂရန္မ်ား အျမန္ဆံုးထုတ္သြားေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply