ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေလထုအရည္အေသြး ယခင္ထက္ ပိုမိုညစ္ညမ္းလာေၾကာင္း ေတြ႔ရွိ

0
145

ရန္ကုန္ ၊မတ္၃၀၊၂၀၁၈

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားေသာ လမ္းဆုံ ၅ေနရာတြင္ ေလထုတိုင္းတာမႈ မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေလထု အရည္အေသြးသည္ ယခင္တိုင္းတာမႈမ်ားထက္ အမႈန္အမႊားမ်ား ပိုမ်ား လာၿပီး ညစ္ညမ္းလာေၾကာင္း ကိုစိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသင္း ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာဓာတ္ခြဲခန္း၏ ေလထု အရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာမႈအစီအစဥ္မွသိရသည္။

ေလထုအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ ၅ေနရာျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆုံ၊ လွည္းတန္းလမ္း ဆုံ၊ ေျမနီကုန္းလမ္းဆုံ၊ တာေမြလမ္းဆုံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕တို႔တြင္ တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပတာက အသိပညာေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ မက္ေဆ့ေပးတဲ့ သေဘာ မ်ိဳးပါ။ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုတဲ့သေဘာတင္ျပတာပါ။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ပါ၀င္ တဲ့ဒီအမႈန္အမႊားေတြက မ်ားရင္မ်ားသလိုနည္းရင္နည္း သလို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကိုလာၿပီးေတာ့ဒုကၡေပးပါတယ္။ ေသေစႏိုင္ တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔မ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြၾကီးပဲ ရူရမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပ်က္ၿပီးေသေစႏိုင္ပါတယ္။”ဟုပတ္၀န္းက်င္ေရးရာဓာတ္ခြဲခန္းမွ ေလထု ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာသည့္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး ကေၿပာသည္။

ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(NO2)၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(SO2)၊ PM10 ႏွင့္ PM2.5 စေသာ အမႈန္အမႊား ၄မ်ိဳးသည္ ေလထုအတြင္း မွ လိုအပ္သည့္ ရွိသင့္ေသာအရည္အေသြးထက္ ေက်ာ္လြန္ မ်ားျပားေန သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တိုင္တာမႈ သည္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလထုအရည္အေသြး တိုင္းတာတဲ့အခါမွာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ သြားေရာက္တိုင္းတာတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ဒီဓာတုအမႈန္ေတြ မ်ားေနတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ ႔အမ်ားက ဒါသည္ေၾကာက္စရာလန္႔စရာ အျဖစ္ ဒီၿမိဳ႕ကပဲ ခ်က္ၿခင္းေျပာင္းေျပး ရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။အခ်က္အလက္ေတြထုတ္ျပန္ေပးရတယ္ဆိုတာကလည္း အမ်ားအေနနဲ႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေလထုအရည္အေသြး ညစ္ညမ္းသည့္အေၾကာင္း အရင္းအေနျဖင့္တိက်စြာ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ တိုင္းတာမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေလထုသည္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ေနရာ အမ်ား စုတြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အမႈန္အမႊာႏွင့္ ဓာတု ဓာတ္ေငြ႔မ်ားေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ ေလထုအရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လိုအပ္သည္ကို ထင္ရွားစြာ အသိေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္မြန္ ေသာေလ့လာမႈမ်ား မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

ရန္ကုန္ ၊မတ္၃၀၊၂၀၁၈

ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ားေသာ လမ္းဆုံ ၅ေနရာတြင္ ေလထုတိုင္းတာမႈ မွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ေလထု အရည္အေသြးသည္ ယခင္တိုင္းတာမႈမ်ားထက္ အမႈန္အမႊားမ်ား ပိုမ်ား လာၿပီး ညစ္ညမ္းလာေၾကာင္း ကိုစိမ္းလန္းအမိေျမဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသင္း ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာဓာတ္ခြဲခန္း၏ ေလထု အရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာမႈအစီအစဥ္မွသိရသည္။

ေလထုအရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းဧရိယာ ၅ေနရာျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းဆုံ၊ လွည္းတန္းလမ္း ဆုံ၊ ေျမနီကုန္းလမ္းဆုံ၊ တာေမြလမ္းဆုံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ေရွ႕တို႔တြင္ တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ဒီလိုအခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပတာက အသိပညာေပးတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းၾကဖို႔ မက္ေဆ့ေပးတဲ့ သေဘာ မ်ိဳးပါ။ေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုတဲ့သေဘာတင္ျပတာပါ။ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမွာ ပါ၀င္ တဲ့ဒီအမႈန္အမႊားေတြက မ်ားရင္မ်ားသလိုနည္းရင္နည္း သလို ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကိုလာၿပီးေတာ့ဒုကၡေပးပါတယ္။ ေသေစႏိုင္ တဲ့ ဓာတ္ေငြ႔မ်ိဳးမဟုတ္ေပမယ့္ အဲ့ဒါေတြၾကီးပဲ ရူရမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပ်က္ၿပီးေသေစႏိုင္ပါတယ္။”ဟုပတ္၀န္းက်င္ေရးရာဓာတ္ခြဲခန္းမွ ေလထု ေစာင့္ၾကည့္ တိုင္းတာသည့္ပညာရွင္ ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး ကေၿပာသည္။

ႏိုက္ထရိုဂ်င္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(NO2)၊ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္(SO2)၊ PM10 ႏွင့္ PM2.5 စေသာ အမႈန္အမႊား ၄မ်ိဳးသည္ ေလထုအတြင္း မွ လိုအပ္သည့္ ရွိသင့္ေသာအရည္အေသြးထက္ ေက်ာ္လြန္ မ်ားျပားေန သည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တိုင္တာမႈ သည္အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလထုအရည္အေသြး တိုင္းတာတဲ့အခါမွာ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ တို႔ အေနနဲ႔ သြားေရာက္တိုင္းတာတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ဒီဓာတုအမႈန္ေတြ မ်ားေနတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ တယ္ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ ႔အမ်ားက ဒါသည္ေၾကာက္စရာလန္႔စရာ အျဖစ္ ဒီၿမိဳ႕ကပဲ ခ်က္ၿခင္းေျပာင္းေျပး ရမယ္ဆိုတဲ့သေဘာလည္းမဟုတ္ပါဘူး။အခ်က္အလက္ေတြထုတ္ျပန္ေပးရတယ္ဆိုတာကလည္း အမ်ားအေနနဲ႔ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာေက်ာ္ၿငိမ္းေအး က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေလထုအရည္အေသြး ညစ္ညမ္းသည့္အေၾကာင္း အရင္းအေနျဖင့္တိက်စြာ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ တိုင္းတာမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ေလထုသည္ ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ေနရာ အမ်ား စုတြင္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္ေနေသာ အမႈန္အမႊာႏွင့္ ဓာတု ဓာတ္ေငြ႔မ်ားေတြ႔ရွိရသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္၏ ေလထုအရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လိုအပ္သည္ကို ထင္ရွားစြာ အသိေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေကာင္မြန္ ေသာေလ့လာမႈမ်ား မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

Leave a Reply