တည္ေဆာက္ဆဲ ေလယာဥ္တင္/ရဟတ္ယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာမ်ား

0
244

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျပားကာ အရြယ္အစားႏွင့္ တန္ခ်ိန္ႀကီးမားလွၿပီး တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးရေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ စစ္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကဲ့သို႕ အခ်ိန္တိုအတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးႏိုင္မႈ မရွိေခ်။

ကမာၻေပၚတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေရတပ္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကး ဘီလီယံ
ႏွင့္ ခ်ီေသာ ကုန္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ သမရိုးက် တိုက္ပြဲဝင္သေဘၤာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအသစ္မ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္စီးက် တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ မရွိေပ။ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား ဖယ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ေနာက္ထပ္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အသစ္စက္စက္ႏွစ္စီးသာ ထပ္မံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎တို႔အနက္ အေမရိကန္ေရတပ္၏ USS Gerard R.Ford ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာႀကီး တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ USS Enterprise အား တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္းမွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။

အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္တြင္လည္း HMS Queen Elizabeth အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသေဘၤာႀကီး ႏွစ္စီးၿပီးေနာက္ ကမာၻေပၚ တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အသစ္မ်ား ထပ္မံအသံုးမျပဳႏိုင္ေသးေသာ္ လည္း တည္ေဆာက္ဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

အဆိုပါ တည္ေဆာက္ဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားထဲတြင္ …
(၁) အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီး၊ ရဟတ္ ယာဥ္တင္ သေဘၤာ တစ္စီး
(၂) တ႐ုတ္ေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီး
(၃) အိႏၵိယေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီး
(၄) အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီး
(၅) အီတလီေရတပ္မွ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သေဘၤာတစ္စီး
(၆) ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးေရတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာႏွစ္စီး
(၇) ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္မွ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သေဘၤာတစ္စီး စသည္တို႔ျဖင့္ ပါဝင္ေနၾကသည္။

(၁) အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္
====================

လက္ရိွတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၁၁ စီး ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Ford Class ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား၏ ပထမဆံုးတစ္စီးျဖစ္ေသာ USS Gerald R.Ford အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယတစ္စီးျဖစ္ေသာ USS John F.Kennedy ႏွင့္ USS Enterprise တို႔အား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ Ford Class ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား သည္ ၁၁၀၆ ေပ ရွည္လွ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းရွိေသာ စူပါကယ္ရီယာ အုပ္စုဝင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ EMALS ဟုေခၚဆိုေသာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ လႊတ္တင္စနစ္အပါအဝင္ လွႈိင္းႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္ေသာ ေရဒါစနစ္ မ်ားႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္စနစ္သစ္မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံထိ ရွိသည္။ ေလယာဥ္ အစီး၆၀ အပါအဝင္ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေလယာဥ္စုစုေပါင္း အစီး ၉၀ ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အသံုးျပဳထားေသာ စစ္သေဘၤာအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးတစ္စီးအား တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ႏိုင္သည္။ Huntington Ingall သေဘၤာက်င္းတြင္ ဒုတိယတစ္စီးသည္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ ကိုယ္ထည္တည္ေဆာက္မႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၿပီးစီးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တတိယေျမာက္တစ္စီးျဖစ္ေသာ USS Enterprise အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ အဆိုပါ Ford Class ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီး မ်ားအား Nemitz အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ားျဖင့္ အစားထိုးအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈအျပင္ ထပ္မံ၍ အေမရိကန္ ေရတပ္ သည္ USS Tripoli အမည္ရွိေသာ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳစစ္သေဘၤာ (Amphibious Assault Ship) အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရခ်ထားသည္။ အဆိုပါ စစ္သေဘၤာသည္ ယခုအခါတြင္ တည္ေဆာက္မႈေနာက္ဆံုးအဆင့္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ USS Tripoli သည္ America Class အတန္းအစားထဲမွ ဒုတိယေျမာက္ စစ္သေဘၤာျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘၤာသည္ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားအား တင္ေဆာင္ထားၿပီး အေထာက္အကူျပဳ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ ယာဥ္မ်ား စသည္တို႔အားလည္း သယ္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမ္းတက္ေနသည့္တပ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ကြင္းတို အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ F-35 ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

(၂) တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေရတပ္
===========================

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ယူကရိန္းထံမွဝယ္ယူထားေသာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအေဟာင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး Liaoning အမည္ေပး ထားေသာ ပထမဆံုးေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Liaoning အား တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာစီမံကိန္းအား အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ပထမဆံုးျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Shangdong အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ Liaoning ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကဲ့သို႔ပင္ အဆိုပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ Ski Jump လႊတ္တင္စနစ္ အသံုးျပဳထားသည္။ Shangdong ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအား သမရိုးက်စြမ္းအင္ အသံုးျပဳခုတ္ေမာင္းမည္ျဖစ္ကာ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၃၈ စီးခန္႔ တင္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ Liaoning ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ယခုအခါတြင္ ပင္လယ္ျပင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ေရတပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအျဖစ္ တပ္ေတာ္ဝင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ တတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာအားလည္း ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ Jiangnan Changxiangdao သေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါတတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား Type-002 အတန္း အစား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခင္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီးထက္ ပိုမိုႀကီးမားကာ အေမရိကန္ေရတပ္ Ford သေဘၤာႀကီးမ်ား အရြယ္အစား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပင္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

(၃) အိႏၵိယေရတပ္
===============

အိႏၵိယေရတပ္သည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေလယာဥ္တင္စစ္ သေဘၤာႀကီးမ်ား အား အသံုးျပဳခဲ့ႏိုင္သည့္ေရတပ္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ တြင္လည္း ႐ုရွားထံမွ ဝယ္ယူထားေသာ INS Vikramandiya အား ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ INS Vikrant အား လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။ အဆိုပါ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ တန္ခ်ိန္ ၄၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ကာ တို္က္ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၄၀ ခန္႔ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ Cochin ကုမၸဏီ လီမိတက္ပိုင္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ကိုယ္ထည္ တည္ေဆာက္မႈ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ ေရတပ္မွ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွသာ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္
===================

အဂၤလန္ေရတပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Queen Elizabeth အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာမ်ားထဲမွ တစ္စီးျဖစ္ေသာ HMS Queen Elizabeth အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ ၄င္း၏ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ F-35 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ဒုတိယေျမာက္တစ္စီးျဖစ္ေသာ HMS Prince Of Whale အား တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမွာ ကိုယ္ထည္တည္ေဆာက္မႈ အေခ်ာသတ္ေနသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးပါက HMS Prince Of Whale အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ ေရတပ္ အတြက္ စတင္အမႈထမ္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ Queen Elizabeth အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ ေပ၉၂၀ ရွည္လွ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ ၆၅၀၀၀ ရွိေသာ သမရိုးက်စြမ္းအင္ အသံုးျပဳ ထားသည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလန္ေရတပ္သည္ ယခင္ကလည္း ကြင္းတိုအတက္အဆင္းျပဳႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းစြာရွိေသာေၾကာင့္ ယခု ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အသစ္မ်ားကိုလည္း Ski Jump စနစ္အသံုးျပဳကာ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ အသံုးျပဳမည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ F-35B အမ်ိဳးအစား ကြင္းတိုအတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၂၄ စီးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ရဟတ္ယာဥ္ ၄၀ အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးဆံုး သြားၿပီး ေနာက္ တြင္ စစ္သေဘၤာအင္အားနည္းပါးမႈျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေတာ္၀င္ေရတပ္အတြက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ေျခတစ္ လွမ္း ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈသည္ ေနမဝင္အင္ပါယာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေရတပ္ အတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၅) အီတလီေရတပ္
===================

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ အီတလီေရတပ္အတြက္ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္အသစ္ Trieste အား စတင္ဧရာခင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တန္ခ်ိန္ ၃၃၀၀၀ ရွိၿပီး အရွည္ေပ ၈၀၀ေက်ာ္ ရွိေသာ Trieste သည္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ America Class မ်ားထက္ အနည္းငယ္သာေသးငယ္သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာသည္ Landing Helicopter Platform ဟုေခၚဆိုေသာ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အီတလီေရတပ္သည္ ၎သေဘၤာအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၎၏ ေရွ႕မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Giuseppe Garibaldi အား အစားထိုးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ ေသာေၾကာင့္ ၿပီးစီးမႈအားမခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္းေခ် ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎သေဘၤာသည္ အီတလီေရတပ္အတြက္ စတင္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အီတလီေရတပ္သည္ Trieste သေဘၤာအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ၄င္းတြင္ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီး အထိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Cavour ႏွင့္ Giuseppe Garibaldi ဟူေသာ ကြင္းတိုအတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ႏွစ္စီးပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အီတလီေရတပ္သည္ အနာဂါတ္တြင္လည္း အင္အားႀကီးေရတပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ Trieste စစ္သေဘၤာအား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၆) ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးေရတပ္
==========================

ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ စစ္႐ႈံးႏိုင္ ငံအျဖစ္ ဆက္ဆံခံခဲ့ရၿပီး စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈအားလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီအရလည္း မိမိႏိုင္ငံကိုသာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စစ္အင္အားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ Izumo အတန္းအစား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာႏွစ္စီးအား ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ အႀကီးဆံုးစစ္သေဘၤာ တည္ေဆာက္မႈအျဖစ္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၎သေဘၤာႏွစ္စီးအား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာ မ်ား (Helicopter Destroyers) မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ Izumo သေဘၤာႀကီးႏွစ္စီးျဖစ္ေသာ Izumo ႏွင့္ Kaga တို႕သည္ F-35B ေဒါင္လိုက္အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလ ယာဥ္ မ်ားအား တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ Izumo စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ အရွည္ေပ ၈၀၀ေက်ာ္ၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ ေကာင္းမြန္စြာ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေျပးလမ္းအား တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္႐ုံျဖင့္ ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ရွိသည့္ စစ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စီးလံုး တပ္ေတာ္ဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း F-35B တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ စစ္႐ႈံးႏိုင္ငံ ေစာင့္ထိန္းရမည့္စာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ ဆန္ကာကုကြ်န္းစုမ်ားတည္ရွိရာ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ မိမိေရတပ္ ဖြဲ႕အား ေလေၾကာင္းကာကြယ္မႈ ေပးရန္အတြက္ ၎တို႕၏ Izumo သေဘၤာ ႏွစ္စီး အား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

(၇) ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္
=======================

ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္တြင္ Dokdo အတန္းအစား ကမ္းတက္စစ္ဆင္ ေရး အေထာက္အကူျပဳ စစ္သေဘၤာတစ္စီးအား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အသံုးျပဳေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ Dokdo အတန္းအစား သေဘၤာႏွစ္စီးျဖစ္ေသာ Marado အား တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေရတပ္၏ Izumo ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ Dokdo သေဘၤာသည္လည္း အနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ႐ုံျဖင့္ F-35B တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ားတင္ေဆာင္ကာ အေပါ့စား ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အရွည္ေပ ၆၅၀ ရွိေသာ Dokdo သေဘၤာတြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား Flight Deck ပါဝင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္သေဘၤာ Marado အား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္ သည္လည္း F-35B တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိကမာၻတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ စစ္စစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယတို႔ပင္ျဖစ္ သည္။ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာစစ္စစ္အား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတတ္ႏိုင္ဟု ယူဆရသလို ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အသံုးျပဳပံုမ်ားအရ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာစစ္ စစ္ တစ္စီးအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳသေဘၤာမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားအား တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားမွာ အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာရင္း၀င္ သေဘၤာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမ်ားသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားျပားကာ အရြယ္အစားႏွင့္ တန္ခ်ိန္ႀကီးမားလွၿပီး တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးရေသာေၾကာင့္ အျခားေသာ စစ္သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကဲ့သို႕ အခ်ိန္တိုအတြင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးႏိုင္မႈ မရွိေခ်။

ကမာၻေပၚတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ေရတပ္မ်ားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကး ဘီလီယံ
ႏွင့္ ခ်ီေသာ ကုန္က်မႈမ်ားေၾကာင့္ သမရိုးက် တိုက္ပြဲဝင္သေဘၤာ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကဲ့သို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအသစ္မ်ားအား တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္စီးက် တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ မရွိေပ။ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား ဖယ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ေနာက္ဆံုး ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ေနာက္ထပ္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အသစ္စက္စက္ႏွစ္စီးသာ ထပ္မံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ၎တို႔အနက္ အေမရိကန္ေရတပ္၏ USS Gerard R.Ford ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာႀကီး တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ႏိုင္ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ USS Enterprise အား တပ္ေတာ္ဝင္ျခင္းမွ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။

အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္တြင္လည္း HMS Queen Elizabeth အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသေဘၤာႀကီး ႏွစ္စီးၿပီးေနာက္ ကမာၻေပၚ တြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ အသစ္မ်ား ထပ္မံအသံုးမျပဳႏိုင္ေသးေသာ္ လည္း တည္ေဆာက္ဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

အဆိုပါ တည္ေဆာက္ဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားထဲတြင္ …
(၁) အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီး၊ ရဟတ္ ယာဥ္တင္ သေဘၤာ တစ္စီး 
(၂) တ႐ုတ္ေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီး 
(၃) အိႏၵိယေရတပ္မေတာ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီး 
(၄) အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာတစ္စီး
(၅) အီတလီေရတပ္မွ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သေဘၤာတစ္စီး
(၆) ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးေရတပ္မွ ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာႏွစ္စီး
(၇) ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္မွ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ သေဘၤာတစ္စီး စသည္တို႔ျဖင့္ ပါဝင္ေနၾကသည္။

(၁) အေမရိကန္ေရတပ္မေတာ္
====================

လက္ရိွတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၁၁ စီး ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Ford Class ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား၏ ပထမဆံုးတစ္စီးျဖစ္ေသာ USS Gerald R.Ford အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုတိယတစ္စီးျဖစ္ေသာ USS John F.Kennedy ႏွင့္ USS Enterprise တို႔အား ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ Ford Class ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ား သည္ ၁၁၀၆ ေပ ရွည္လွ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းရွိေသာ စူပါကယ္ရီယာ အုပ္စုဝင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ EMALS ဟုေခၚဆိုေသာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ လႊတ္တင္စနစ္အပါအဝင္ လွႈိင္းႏႈန္းႏွစ္မ်ိဳးသံုးႏိုင္ေသာ ေရဒါစနစ္ မ်ားႏွင့္ အျခား အဆင့္ျမင့္စနစ္သစ္မ်ားစြာ ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားၿပီး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံထိ ရွိသည္။ ေလယာဥ္ အစီး၆၀ အပါအဝင္ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေလယာဥ္စုစုေပါင္း အစီး ၉၀ ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ႏ်ဴကလီးယားစြမ္းအင္ အသံုးျပဳထားေသာ စစ္သေဘၤာအမ်ိဳးအစားလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ပထမဆံုးတစ္စီးအား တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ႏိုင္သည္။ Huntington Ingall သေဘၤာက်င္းတြင္ ဒုတိယတစ္စီးသည္ တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လတြင္ ကိုယ္ထည္တည္ေဆာက္မႈ ၅၀ ရာခိုင္ႏွဳန္း ၿပီးစီးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ တတိယေျမာက္တစ္စီးျဖစ္ေသာ USS Enterprise အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေရတပ္သည္ အဆိုပါ Ford Class ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာႀကီး မ်ားအား Nemitz အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ မ်ားျဖင့္ အစားထိုးအသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈအျပင္ ထပ္မံ၍ အေမရိကန္ ေရတပ္ သည္ USS Tripoli အမည္ရွိေသာ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳစစ္သေဘၤာ (Amphibious Assault Ship) အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ေရခ်ထားသည္။ အဆိုပါ စစ္သေဘၤာသည္ ယခုအခါတြင္ တည္ေဆာက္မႈေနာက္ဆံုးအဆင့္မ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း တြင္ တပ္ေတာ္ဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ USS Tripoli သည္ America Class အတန္းအစားထဲမွ ဒုတိယေျမာက္ စစ္သေဘၤာျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သေဘၤာသည္ ကမ္းတက္တိုက္ခိုက္ေရးတပ္မ်ားအား တင္ေဆာင္ထားၿပီး အေထာက္အကူျပဳ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ ယာဥ္မ်ား စသည္တို႔အားလည္း သယ္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမ္းတက္ေနသည့္တပ္မ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ ကြင္းတို အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ F-35 ကိုယ္ေပ်ာက္ တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားကိုလည္း သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

(၂) တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံေရတပ္
===========================

တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ ယူကရိန္းထံမွဝယ္ယူထားေသာ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအေဟာင္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး Liaoning အမည္ေပး ထားေသာ ပထမဆံုးေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ Liaoning အား တပ္ေတာ္ဝင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာစီမံကိန္းအား အရွိန္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ပထမဆံုးျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Shangdong အား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ Liaoning ေလယာဥ္တင္သေဘၤာကဲ့သို႔ပင္ အဆိုပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ Ski Jump လႊတ္တင္စနစ္ အသံုးျပဳထားသည္။ Shangdong ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအား သမရိုးက်စြမ္းအင္ အသံုးျပဳခုတ္ေမာင္းမည္ျဖစ္ကာ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္ ၃၈ စီးခန္႔ တင္ေဆာင္ထားႏိုင္သည္။ Liaoning ေလယာဥ္တင္သေဘၤာသည္ ယခုအခါတြင္ ပင္လယ္ျပင္စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ေရတပ္၏ ဒုတိယေျမာက္ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအျဖစ္ တပ္ေတာ္ဝင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္သည္ တတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာအားလည္း ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ Jiangnan Changxiangdao သေဘၤာက်င္းတြင္ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆိုပါတတိယေျမာက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအား Type-002 အတန္း အစား အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခင္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စီးထက္ ပိုမိုႀကီးမားကာ အေမရိကန္ေရတပ္ Ford သေဘၤာႀကီးမ်ား အရြယ္အစား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ပင္ရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

(၃) အိႏၵိယေရတပ္
===============

အိႏၵိယေရတပ္သည္ ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေလယာဥ္တင္စစ္ သေဘၤာႀကီးမ်ား အား အသံုးျပဳခဲ့ႏိုင္သည့္ေရတပ္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ တြင္လည္း ႐ုရွားထံမွ ဝယ္ယူထားေသာ INS Vikramandiya အား ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔၏ ပထမဆံုး ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ INS Vikrant အား လက္ရွိတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည္။ အဆိုပါ ျပည္တြင္းျဖစ္ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ တန္ခ်ိန္ ၄၅၀၀၀ ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ကာ တို္က္ေလယာဥ္ႏွင့္ ရဟတ္ယာဥ္ ၄၀ ခန္႔ထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကိုခ်ီၿမိဳ႕ Cochin ကုမၸဏီ လီမိတက္ပိုင္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ ကိုယ္ထည္ တည္ေဆာက္မႈ ၉၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယ ေရတပ္မွ အၿပီးသတ္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရဦးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္မွသာ တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

(၄) အဂၤလန္ေတာ္ဝင္ေရတပ္
===================

အဂၤလန္ေရတပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ Queen Elizabeth အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာမ်ားထဲမွ တစ္စီးျဖစ္ေသာ HMS Queen Elizabeth အား တပ္ေတာ္ဝင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာသည္ ၄င္း၏ ေလေၾကာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ F-35 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနသည္။ ဒုတိယေျမာက္တစ္စီးျဖစ္ေသာ HMS Prince Of Whale အား တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီးမွာ ကိုယ္ထည္တည္ေဆာက္မႈ အေခ်ာသတ္ေနသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္မႈမ်ား ၿပီးဆံုးပါက HMS Prince Of Whale အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္ ေရတပ္ အတြက္ စတင္အမႈထမ္းႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ Queen Elizabeth အတန္းအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားသည္ ေပ၉၂၀ ရွည္လွ်ားၿပီး တန္ခ်ိန္ ၆၅၀၀၀ ရွိေသာ သမရိုးက်စြမ္းအင္ အသံုးျပဳ ထားသည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလန္ေရတပ္သည္ ယခင္ကလည္း ကြင္းတိုအတက္အဆင္းျပဳႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္မ်ား အသံုးျပဳ ခဲ့သည့္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းစြာရွိေသာေၾကာင့္ ယခု ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အသစ္မ်ားကိုလည္း Ski Jump စနစ္အသံုးျပဳကာ တည္ေဆာက္ ထားသည္။ အသံုးျပဳမည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ F-35B အမ်ိဳးအစား ကြင္းတိုအတက္အဆင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၂၄ စီးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ေလယာဥ္ရဟတ္ယာဥ္ ၄၀ အထိ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးဆံုး သြားၿပီး ေနာက္ တြင္ စစ္သေဘၤာအင္အားနည္းပါးမႈျပႆနာ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ေတာ္၀င္ေရတပ္အတြက္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ ေျခတစ္ လွမ္း ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့ရာမွ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္မႈသည္ ေနမဝင္အင္ပါယာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည့္ ေရတပ္ အတြက္ သတင္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။

(၅) အီတလီေရတပ္
===================

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လတြင္ အီတလီေရတပ္အတြက္ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳ စစ္ေရယာဥ္အသစ္ Trieste အား စတင္ဧရာခင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ တန္ခ်ိန္ ၃၃၀၀၀ ရွိၿပီး အရွည္ေပ ၈၀၀ေက်ာ္ ရွိေသာ Trieste သည္ အေမရိကန္ေရတပ္မွ တည္ေဆာက္ေနေသာ America Class မ်ားထက္ အနည္းငယ္သာေသးငယ္သည္။ အဆိုပါ သေဘၤာသည္ Landing Helicopter Platform ဟုေခၚဆိုေသာ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာ အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ အီတလီေရတပ္သည္ ၎သေဘၤာအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၎၏ ေရွ႕မွ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာျဖစ္ေသာ Giuseppe Garibaldi အား အစားထိုးသြားရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ ေသာေၾကာင့္ ၿပီးစီးမႈအားမခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။ သို႔ေသာ္ ခန္႔မွန္းေခ် ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၎သေဘၤာသည္ အီတလီေရတပ္အတြက္ စတင္ကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အီတလီေရတပ္သည္ Trieste သေဘၤာအား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ၄င္းတြင္ F-35B တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီး အထိ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ Cavour ႏွင့္ Giuseppe Garibaldi ဟူေသာ ကြင္းတိုအတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ႏွစ္စီးပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အီတလီေရတပ္သည္ အနာဂါတ္တြင္လည္း အင္အားႀကီးေရတပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားရန္ Trieste စစ္သေဘၤာအား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(၆) ဂ်ပန္ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးေရတပ္
==========================

ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးဆံုးသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ စစ္႐ႈံးႏိုင္ ငံအျဖစ္ ဆက္ဆံခံခဲ့ရၿပီး စစ္အင္အား တိုးခ်ဲ႕မႈအားလည္း အကန္႔အသတ္ ျဖင့္ သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီအရလည္း မိမိႏိုင္ငံကိုသာ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စစ္အင္အားကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာအသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ေသာ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ Izumo အတန္းအစား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာႏွစ္စီးအား ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ အႀကီးဆံုးစစ္သေဘၤာ တည္ေဆာက္မႈအျဖစ္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။ ၎သေဘၤာႏွစ္စီးအား ရဟတ္ယာဥ္တင္ ဖ်က္သေဘၤာ မ်ား (Helicopter Destroyers) မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ Izumo သေဘၤာႀကီးႏွစ္စီးျဖစ္ေသာ Izumo ႏွင့္ Kaga တို႕သည္ F-35B ေဒါင္လိုက္အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလ ယာဥ္ မ်ားအား တင္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ Izumo စစ္သေဘၤာမ်ားသည္ အရွည္ေပ ၈၀၀ေက်ာ္ၿပီး တုိက္ေလယာဥ္ ေကာင္းမြန္စြာ အတက္အဆင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေျပးလမ္းအား တည္ေဆာက္ႏိုင္သည္။ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္႐ုံျဖင့္ ေလယာဥ္တင္စစ္သေဘၤာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ရွိသည့္ စစ္သေဘၤာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သေဘၤာႏွစ္စီးလံုး တပ္ေတာ္ဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း F-35B တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတင္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ စစ္႐ႈံးႏိုင္ငံ ေစာင့္ထိန္းရမည့္စာခ်ဳပ္အား ေဖာက္ဖ်က္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ဂ်ပန္ေရတပ္သည္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အျငင္းပြားေနေသာ ဆန္ကာကုကြ်န္းစုမ်ားတည္ရွိရာ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ မိမိေရတပ္ ဖြဲ႕အား ေလေၾကာင္းကာကြယ္မႈ ေပးရန္အတြက္ ၎တို႕၏ Izumo သေဘၤာ ႏွစ္စီး အား တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

(၇) ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္
=======================

ေတာင္ကိုရီးယားေရတပ္တြင္ Dokdo အတန္းအစား ကမ္းတက္စစ္ဆင္ ေရး အေထာက္အကူျပဳ စစ္သေဘၤာတစ္စီးအား ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အသံုးျပဳေနသည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ Dokdo အတန္းအစား သေဘၤာႏွစ္စီးျဖစ္ေသာ Marado အား တည္ေဆာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ေရတပ္၏ Izumo ရဟတ္ယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ Dokdo သေဘၤာသည္လည္း အနည္းငယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ႐ုံျဖင့္ F-35B တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ားတင္ေဆာင္ကာ အေပါ့စား ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အရွည္ေပ ၆၅၀ ရွိေသာ Dokdo သေဘၤာတြင္ ထူးျခားခ်က္မွာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးသား Flight Deck ပါဝင္ေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္သေဘၤာ Marado အား စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယား ေရတပ္ သည္လည္း F-35B တိုက္ေလယာဥ္မ်ား တင္ေဆာင္အသံုးျပဳရန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားေနေၾကာင္း သတင္းမ်ားေပၚထြက္ခဲ့သည္။

လက္ရွိကမာၻတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ စစ္စစ္မ်ားအား တည္ေဆာက္ ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အေမရိကန္၊ တ႐ုတ္၊ အဂၤလန္၊ အိႏၵိယတို႔ပင္ျဖစ္ သည္။ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာစစ္စစ္အား စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မတတ္ႏိုင္ဟု ယူဆရသလို ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အသံုးျပဳပံုမ်ားအရ ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာစစ္ စစ္ တစ္စီးအစား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအျဖစ္ အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကမ္းတက္စစ္ဆင္ေရး အေထာက္အကူျပဳသေဘၤာမ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားအား တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လက္ရွိကမာၻေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနဆဲ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာမ်ားမွာ အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာရင္း၀င္ သေဘၤာမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply