ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္လင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ ျပဳလုပ္

0
178

ရန္ကုန္၊မတ္၃၁၊၂၀၁၈

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းစာသင္ၾကားမႈအတြက္အခက္အခဲရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားခြင့္မဆုံးရွုံးေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအစီအစဥ္အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပ
ျခင္းႏွင့္၁၀ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကိုမတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယူနီဆက္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုႏွစ္ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္၅ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္
ခဲ့ၿပီးၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃၆ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးေပါင္း ၇၀၅၀၀ဦး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးေတြက ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ဆုံးရႈံးမႈရွိေနတယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ ယခုပညာေရး အားနည္းခ်က္ကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြက အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားနည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ကူညီပ့ံပိုးေပးတဲ့အတြက္အလြန္ပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ထြန္းကေျပာသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအစီအစဥ္မွ ကေလး၅ဦးသည္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ထပ္မံ၍လည္း စာေမးပြဲေျဖဆိုထား သူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၆၈ဦးႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာကိုတက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသူ ကေလး ေပါင္း ၇ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္အထိ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရးအစီအစဥ္မွေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၃၁၊၂၀၁၈

ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းစာသင္ၾကားမႈအတြက္အခက္အခဲရွိေသာ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားခြင့္မဆုံးရွုံးေစရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းခ်ိန္ျပင္ပတြင္ ပညာ ဆက္လက္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအစီအစဥ္အေၾကာင္းရွင္းလင္းတင္ျပ
ျခင္းႏွင့္၁၀ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကိုမတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယူနီဆက္ႏွင့္ ပုဂၢလိကအလွဴရွင္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ခုႏွစ္ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ၿမိဳ႕နယ္၅ၿမိဳ႕နယ္ျဖင့္ စတင္ခဲ့ရာႏွစ္စဥ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ 
ခဲ့ၿပီးၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၃၆ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကေလးေပါင္း ၇၀၅၀၀ဦး လက္ရွိ အခ်ိန္ထိပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၈ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ကေလးေတြက ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို ဆုံးရႈံးမႈရွိေနတယ္လို႔ သိရတဲ့အတြက္ ယခုပညာေရး အားနည္းခ်က္ကို ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြက အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးရဲ႕ထူးျခားခ်က္ကေစတနာရွင္အလွဴရွင္မ်ားနည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ကူညီပ့ံပိုးေပးတဲ့အတြက္အလြန္ပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးတင္ေမာင္ထြန္းကေျပာသည္။

၂၀၀၈ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာေရးအစီအစဥ္မွ ကေလး၅ဦးသည္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး ထပ္မံ၍လည္း စာေမးပြဲေျဖဆိုထား သူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၆၈ဦးႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ပညာကိုတက္ေရာက္ သင္ၾကားေနသူ ကေလး ေပါင္း ၇ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည္အထိ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရးအစီအစဥ္မွေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply