မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ားအတြင္ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္

0
195

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔႐ွင္းေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ား၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၊ စႏၵာမုနိဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရား၊ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရႊေက်ာင္းႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေျခဘိုးဘိုးႀကီးနတ္နန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

အမႈိက္ေကာက္ရာတြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္သမာန္အင္း၊ ဦးပိန္တံတားအေရွ႕ဘက္ထိပ္၊ ေက်ာ္ေတာ္ႀကီးဘုရား ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားလုပ္သည့္အျပင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္ပံုးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမႈိက္ေကာက္သည့္ သူမ်ားကိုလည္း စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔႐ွင္းေရးေန႔ျဖစ္သည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ား၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္မႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ သန္႔ရွင္းေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္း ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၊ စႏၵာမုနိဘုရား၊ ေက်ာက္ေတာ္ႀကီး ဘုရား၊ အတုမရွိေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရႊေက်ာင္းႀကီး ႏွင့္ မႏၲေလးေတာင္ေျခဘိုးဘိုးႀကီးနတ္နန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စုေပါင္း အမႈိက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

အမႈိက္ေကာက္ရာတြင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ တို႔မွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္သမာန္အင္း၊ ဦးပိန္တံတားအေရွ႕ဘက္ထိပ္၊ ေက်ာ္ေတာ္ႀကီးဘုရား ႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ၊ စည္ပင္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား စုေပါင္းအမိႈက္ေကာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔အမိႈက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားလုပ္သည့္အျပင္ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္းမ်ား၊ အမိႈက္ပံုးမ်ားလွဴဒါန္းျခင္း စသည္တို႔ကိုလည္းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အမႈိက္ေကာက္သည့္ သူမ်ားကိုလည္း စတုဒီသာေကြ်းေမြးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply