ပဲခူးတြင္ အျငင္းပြားတုိင္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္/ေက်း ၃ဝ ေက်ာ္က်န္ရွိေန

0
131

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၁၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားသည္ ၃ လခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ေက်း ၃ဝ ေက်ာ္ေရြးခ်ယ္ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရုံးမွ သိရသည္။

ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ေရးဥပေဒကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္္၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ အသစ္ျပဌာန္းေသာရပ္/ေက်းဥပေဒျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလမွ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပဲြေတြမွာ အဓိကျဖစ္ေပၚေနတာကဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ထပ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြထြက္ပါတယ္။သတိေပးဆုံးမႈ မွတ္တမ္း၀င္ထားတဲ့ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေဟာင္းေတြကုိ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာက ဘာမွမဟုတ္လည္း သတိေပးမွတ္တမ္း လက္မွတ္ထုိးထားတာေတြရွိတယ္။ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူက သေဘာက်တယ္။ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔
လည္း မဆုိင္ဘူးဆုိရင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္္ခြင့္ ျပဳသင့္တယ္။အာဏာသုံးၿပီး ဖယ္ရွားတာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ျပည္သူကုိ အေျခခံသင့္တယ္” ဟုပဲခူးျမိဳ႕နယ္မွရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါတတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြ၌ အျငင္းပြားတုိင္တန္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ပဲြရပ္ဆုိင္းခံရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားကုိျပန္လည္ စီစစ္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦး၊ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြဥကၠ႒ ၊ရပ္/ေက်းမွအမ်ားၾကည္ညုိ
ေလးစားသူ(၅)ဦး၊စုစုေပါင္းအဖဲြ႔(၁၀)ဦးပါေသာႀကီး
ၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္တင္ျပရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ သတိေပးခံထားရေသာရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ပဲြမွာ အခက္ခဲေလးေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။တုိင္တန္းမႈေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေဒသခံေတြက လက္ခံေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနတာ ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိက်ြန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႔ေတြက ျပန္လည္စီစစ္ေနပါတယ္” ဟုပဲခူးၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးညြန္႔ေရႊကေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ(၁၀၆)ခုရွိၿပီး
ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြအား ရပ္ေက်း/(၇၀)အထိေရြးခ်ယ္ပဲြေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ယခင္လူေဟာင္းအမ်ားဆုံး ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

မိုး​ေျမ

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၁၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြမ်ားသည္ ၃ လခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အျငင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္ေက်း ၃ဝ ေက်ာ္ေရြးခ်ယ္ရန္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနရုံးမွ သိရသည္။

ရပ္ကြက္(သုိ႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ေရးဥပေဒကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္္၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္ထက္ ၂ဝ၁၆ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ တတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျပဌာန္းခဲ့သည္။ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ အသစ္ျပဌာန္းေသာရပ္/ေက်းဥပေဒျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလမွ ဇန္န၀ါရီလ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရန္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရကညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပဲြေတြမွာ အဓိကျဖစ္ေပၚေနတာကဥပေဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း ထပ္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြထြက္ပါတယ္။သတိေပးဆုံးမႈ မွတ္တမ္း၀င္ထားတဲ့ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအေဟာင္းေတြကုိ ျပန္လည္၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ အျငင္းပြားမႈျဖစ္ေတာ့ ရပ္ကြက္ေတြမွာက ဘာမွမဟုတ္လည္း သတိေပးမွတ္တမ္း လက္မွတ္ထုိးထားတာေတြရွိတယ္။ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူက သေဘာက်တယ္။ အက်င့္စာရိတၱနဲ႔
လည္း မဆုိင္ဘူးဆုိရင္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္္ခြင့္ ျပဳသင့္တယ္။အာဏာသုံးၿပီး ဖယ္ရွားတာဟာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ျပည္သူကုိ အေျခခံသင့္တယ္” ဟုပဲခူးျမိဳ႕နယ္မွရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးကေျပာသည္။

အဆုိပါတတိယအႀကိမ္ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြ၌ အျငင္းပြားတုိင္တန္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ပဲြရပ္ဆုိင္းခံရေသာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားကုိျပန္လည္ စီစစ္ရန္အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရမွလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္(၄)ဦး၊ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္အဖဲြ႔ခဲြဥကၠ႒ ၊ရပ္/ေက်းမွအမ်ားၾကည္ညုိ
ေလးစားသူ(၅)ဦး၊စုစုေပါင္းအဖဲြ႔(၁၀)ဦးပါေသာႀကီး
ၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ျဖင့္ ျပန္လည္စီစစ္တင္ျပရန္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ သတိေပးခံထားရေသာရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ပဲြမွာ အခက္ခဲေလးေတြ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။တုိင္တန္းမႈေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ေဒသခံေတြက လက္ခံေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးျဖစ္ေနတာ ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိက်ြန္ေတာ္တုိ႔အဖဲြ႔ေတြက ျပန္လည္စီစစ္ေနပါတယ္” ဟုပဲခူးၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဦးညြန္႔ေရႊကေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာ(၁၀၆)ခုရွိၿပီး
ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ပဲြအား ရပ္ေက်း/(၇၀)အထိေရြးခ်ယ္ပဲြေဆာင္ရြက္ထားခဲ့ၿပီး ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွာ ယခင္လူေဟာင္းအမ်ားဆုံး ျပန္လည္အေရြးခ်ယ္ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

မိုး​ေျမ

Leave a Reply