အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္

0
131

ေပက်င္း ဧၿပီ ၂

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္မွတင္ပို႔ေသာ သံမဏိႏွင့္ အလ်ဴမီနီယံကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲဲ့ျခင္းကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္လည္း အေမရိကန္မွတင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း ၁၂၈ မ်ိဳးအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈသည္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္သက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈသည္ အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္သုိ႔ တင္ပို႔သည့္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔ပမာဏရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ၿပီး အေမရိကန္၏သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ထိခို္က္နစ္နာမႈ မ်ားကုိ ကာမိေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားမည္ကုိ မလိုလားေသာ္လည္း စီးပြားေရး ထိခုိက္လာမည္ကုိ ထုိင္ၾကည့္မေနႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္ကမူ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေမရိကန္သည္ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ အႏုိင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေမရိကန္အာဏာပုိင္မ်ားက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏မမွ်တေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထိခိုက္ေနျခင္းကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရ ကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သို႔ အေမရိကန္မွ တင္သြင္းေသာ အလ်ဴမီနီယံႏွင့္ ဝက္သားတို႔ အေပၚ လက္ရွိေကာက္ခံသည့္ အခြန္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အခြံမာသီး၊ သစ္သီး၊ ဂ်င္ဆင္းႏွင့္ ဝိုင္တို႔အေပၚ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ေပက်င္း ဧၿပီ ၂

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က တ႐ုတ္မွတင္ပို႔ေသာ သံမဏိႏွင့္ အလ်ဴမီနီယံကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲဲ့ျခင္းကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္လည္း အေမရိကန္မွတင္ပို႔ေသာ ကုန္ပစၥည္း ၁၂၈ မ်ိဳးအေပၚ သြင္းကုန္ခြန္ ၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈသည္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ စတင္သက္ေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈသည္ အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္သုိ႔ တင္ပို႔သည့္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံခန္႔ပမာဏရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ၿပီး အေမရိကန္၏သြင္းကုန္ခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈေၾကာင့္ ထိခို္က္နစ္နာမႈ မ်ားကုိ ကာမိေစရန္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားမည္ကုိ မလိုလားေသာ္လည္း စီးပြားေရး ထိခုိက္လာမည္ကုိ ထုိင္ၾကည့္မေနႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထရမ့္ကမူ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြသည္ ေကာင္းမြန္ၿပီး အေမရိကန္သည္ လြယ္လြယ္ကူကူျဖင့္ အႏုိင္ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္သို႔ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေနာက္ထပ္အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အေမရိကန္အာဏာပုိင္မ်ားက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္၏မမွ်တေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားထိခိုက္ေနျခင္းကုိ တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ အခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ အစိုးရ ကေျပာ ဆုိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သို႔ အေမရိကန္မွ တင္သြင္းေသာ အလ်ဴမီနီယံႏွင့္ ဝက္သားတို႔ အေပၚ လက္ရွိေကာက္ခံသည့္ အခြန္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အခြံမာသီး၊ သစ္သီး၊ ဂ်င္ဆင္းႏွင့္ ဝိုင္တို႔အေပၚ အခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္သို႔ တင္ပို႔သည့္ ေဒၚလာ ၆၀ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အခြန္တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေမရိကန္က မတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply