ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ရန္ အတိုင္ပင္ခံရံုးသို႔ တင္ျပထားဟုဆို

0
151

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေတာင္သူေပါင္း (၁၀၃၂၈၈၅) ဦး၊ ဦးပိုင္ေပါင္း (၁၇၇၉၉၉၀) ဧရိယာ (၃၁၅၃၈၀၅) ဧကကို ေရတိုအတြင္း ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္သူေပါင္း (၃၉၆၇၅) ဦး ဦးပိုင္ေပါင္း (၈၈၂၉၅) ဧရိယာေပါင္း (၁၆၈၀၄၈) ဧကက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းက်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ယခုအစိုးရလက္ထက္ စတင္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ေတာင္သူေပါင္း (၇၈၈၉) ဦး ဦးပိုင္ေပါင္း (၁၈၉၈၇) ဧရိယာ (၇၂၂၁၂) ဧကကို လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇)ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၾကာင္း သိရသည္။

“ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုမွန္ကန္တိက်ေစေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ကေနတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ ပင္ခံရံုးကို တင္ျပၿပီးျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဇူလိုင္လ အထိ (၃) လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း မၿပီးစီးေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ အထိ အခ်ိန္ တိုးေပး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ရွိျခင္း နွင့္ ပံုစံ (၇) မ်ားထုတ္ေပးရန္က်န္ရွိေနျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႔ရွိ ရေၾကာင္း သိရသည္။

“အျခားအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလို ပံုစံ (၇) လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံလို ကတိုက္ကရိုက္ အေလာသံုးဆယ္ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေအာင္ ကာလၾကာ ေဆာင္ ရြက္ပါတယ္ ။ ဥပမာ ထိုင္းနိုင္ငံမွာဆိုရင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို နွစ္နွစ္ဆယ္စီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးသည့္ ပံုစံ(၇) မ်ားကို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာန က နွစ္စဥ္ေျမတိုင္း စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခင္အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမပံုမ်ားအစား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ ေျမပံုမ်ားအသံုးျပဳရန္ ေခတ္မီစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအား စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ ရြက္ရန္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေတာင္သူေပါင္း (၁၀၃၂၈၈၅) ဦး၊ ဦးပိုင္ေပါင္း (၁၇၇၉၉၉၀) ဧရိယာ (၃၁၅၃၈၀၅) ဧကကို ေရတိုအတြင္း ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္သူေပါင္း (၃၉၆၇၅) ဦး ဦးပိုင္ေပါင္း (၈၈၂၉၅) ဧရိယာေပါင္း (၁၆၈၀၄၈) ဧကက်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းက်န္ရွိေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ယခုအစိုးရလက္ထက္ စတင္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္အခ်ိန္မွ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ေတာင္သူေပါင္း (၇၈၈၉) ဦး ဦးပိုင္ေပါင္း (၁၈၉၈၇) ဧရိယာ (၇၂၂၁၂) ဧကကို လယ္ယာ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇)ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ၾကာင္း သိရသည္။

“ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးတဲ့ေနရာမွာ ျပည့္စံုမွန္ကန္တိက်ေစေရးအတြက္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ကေနတစ္ဆင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ ပင္ခံရံုးကို တင္ျပၿပီးျဖစ္တယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ေမလ မွ ဇူလိုင္လ အထိ (၃) လအတြင္း အၿပီးေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကား ခဲ့ေသာ္လည္း မၿပီးစီးေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ မတ္လ အထိ အခ်ိန္ တိုးေပး၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ ။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွားအယြင္းမ်ား ရွိျခင္း နွင့္ ပံုစံ (၇) မ်ားထုတ္ေပးရန္က်န္ရွိေနျခင္း စသည္တို႔ကို ေတြ႔ရွိ ရေၾကာင္း သိရသည္။

“အျခားအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံလို ပံုစံ (၇) လက္မွတ္ ထုတ္ေပးတာကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံလို ကတိုက္ကရိုက္ အေလာသံုးဆယ္ လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး ။ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေအာင္ ကာလၾကာ ေဆာင္ ရြက္ပါတယ္ ။ ဥပမာ ထိုင္းနိုင္ငံမွာဆိုရင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္မ်ားကို နွစ္နွစ္ဆယ္စီမံခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာစိုးသန္းက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ခ်ထားေပးသည့္ ပံုစံ(၇) မ်ားကို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးနွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာန က နွစ္စဥ္ေျမတိုင္း စီမံခ်က္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခင္အသံုးျပဳေနသည့္ ေျမပံုမ်ားအစား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စနစ္ ေျမပံုမ်ားအသံုးျပဳရန္ ေခတ္မီစနစ္မ်ား အသံုးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply