ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ား လက္မခံေရး ရခိုင္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီးအဆုိတင္

0
151

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္သြားသည္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လက္မခံေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီး အဆိုတင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္း က အဆိုတင္သြင္းခ့ဲၿပီး ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေထာက္ခံခ့ဲသည့္အတြက္ အဆိုကို ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

“ ေဒသခံေတြ ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ သေဘာထားေတြရွိတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေဒသခံသေဘာထား အရလုပ္ရတာ။ ေဒသခံေတြက ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူေတြကို လက္မခံၾကဘူး ” အဆိုကိုေထာက္ခံခ့ဲသည့္ ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္း က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆုိပါေဒသမ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားသူမ်ားကို ျပန္လက္ခံရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

ယင္းသို႔ျပန္လည္လက္ခံရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားရွ္ေဒ့ရွ္ တာဝန္ ရွိသူတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္လည္လက္ခံျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္သြားသည္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္ေသာဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လက္မခံေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးႀကီး အဆိုတင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘူးသီးေတာင္ မဲဆႏၵနယ္ ၂ မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္း က အဆိုတင္သြင္းခ့ဲၿပီး ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္းက ေထာက္ခံခ့ဲသည့္အတြက္ အဆိုကို ဧၿပီ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

“ ေဒသခံေတြ ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ သေဘာထားေတြရွိတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ေဒသခံသေဘာထား အရလုပ္ရတာ။ ေဒသခံေတြက ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူေတြကို လက္မခံၾကဘူး ” အဆိုကိုေထာက္ခံခ့ဲသည့္ ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္အုန္း က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အဆုိပါေဒသမ်ားမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး သြားသူမ်ားကို ျပန္လက္ခံရန္ စီစဥ္ ထားသည္။

ယင္းသို႔ျပန္လည္လက္ခံရန္အတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားရွ္ေဒ့ရွ္ တာဝန္ ရွိသူတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ျပန္လည္လက္ခံျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply