ေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈအာမခံေၾကးနွင့္ အသက္အာမခံေၾကး ရရွိရန္ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ေပးမည္

0
132

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ခြင္ထိခိုက္မႈအာမခံေၾကးနွင့္ အသက္ အာမခံေၾကးရရွိရန္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“ေရလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိလြယ္ ရွလြယ္သူမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းေပးျခင္း၊ မိသားစုနွင့္ ဆက္သြယ္ နိုင္ေရး၊ လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀ ရရ်ိေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဘ၀လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအာမခံနွင့္ အသက္အာမခံထားရွိနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotel တြင္က်င္း ပျပဳလုပ္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသိရွိနားလည္၍ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ေရလုပ္သားမ်ားအား G to G စနစ္ျဖစ္ေစလႊတ္ရန္ နွစ္ဖက္မူအားျဖင့္သေဘာတူထားရာ တရား၀င္ေစလႊတ္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ နွစ္ဘက္ Warking Group ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနွင့္ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ၄ နွစ္သက္တမ္းရွိ CI စာအုပ္ထုတ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အဆိုပါစာအုပ္ထုတ္ေပးထားသည့္ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ ၊အလုပ္အကိုင္ ဌာနမွ ခရိုင္အလိုက္ေပးပို႔သည့္ အလုပ္သမားစာရင္းအရ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရလုပ္သား ၄၄၂၂၀ ဦး၊ ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၁၁၂၅ ဦး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၅၄၀၀ ဦး၊ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၈၇၄၁ ဦးအား CI ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လုပ္ခလစာေကာင္းမြန္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္ သည့္ ျပည္ပနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္နိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏မတရားေစခိုင္းမႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈ၊ လုပ္ခလစာမရရွိမႈမ်ားအျပင္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ပါႀကံဳေတြ ႔ေနရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားမႀကံဳေတြ႔ေစရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွလည္း ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒေရးဆြဲလွ်က္ရွိရာ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေရလုပ္သားမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒထြက္ေပၚလာပါက ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္ခြင္ထိခိုက္မႈအာမခံေၾကးနွင့္ အသက္ အာမခံေၾကးရရွိရန္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

“ေရလုပ္ငန္းတြင္လုပ္ကိုင္ေသာ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ထိလြယ္ ရွလြယ္သူမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ပံုမွန္ မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အျပည့္အ၀ မရရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အႀကိဳသင္တန္းေပးျခင္း၊ မိသားစုနွင့္ ဆက္သြယ္ နိုင္ေရး၊ လုပ္ခလစာအျပည့္အ၀ ရရ်ိေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေရလုပ္သားမ်ား၏ လူမႈဘ၀လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈအာမခံနွင့္ အသက္အာမခံထားရွိနိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္” ဟု ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotel တြင္က်င္း ပျပဳလုပ္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသိရွိနားလည္၍ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံသို႔ေရလုပ္သားမ်ားအား G to G စနစ္ျဖစ္ေစလႊတ္ရန္ နွစ္ဖက္မူအားျဖင့္သေဘာတူထားရာ တရား၀င္ေစလႊတ္ေရးနွင့္ပတ္သက္၍ နွစ္ဘက္ Warking Group ကို ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနွင့္ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားသည့္ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ၄ နွစ္သက္တမ္းရွိ CI စာအုပ္ထုတ္ေပးထားေၾကာင္းလည္း ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

အဆိုပါစာအုပ္ထုတ္ေပးထားသည့္ အတြက္ ထိုင္းနိုင္ငံ ၊အလုပ္အကိုင္ ဌာနမွ ခရိုင္အလိုက္ေပးပို႔သည့္ အလုပ္သမားစာရင္းအရ TR 38 ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ေရလုပ္သား ၄၄၂၂၀ ဦး၊ ထိုင္းနိုင္ငံ အတြင္းရွိ ျမန္မာေရလုပ္သား ၄၁၁၂၅ ဦး ႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၅၄၀၀ ဦး၊ ေရထြက္ကုန္ ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၈၇၄၁ ဦးအား CI ထုတ္ေပးနိုင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

လုပ္ခလစာေကာင္းမြန္ၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ အျပည့္အ၀ေပးနိုင္ သည့္ ျပည္ပနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ အလုပ္သမားမ်ား တရား၀င္ ေစလႊတ္နိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

ေရလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားျပားသည့္လုပ္ငန္းခြင္တြင္လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း၊ အလုပ္ရွင္မ်ား၏မတရားေစခိုင္းမႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရမႈ၊ လုပ္အားေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမႈ၊ လုပ္ခလစာမရရွိမႈမ်ားအျပင္ လူကုန္ကူးမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ပါႀကံဳေတြ ႔ေနရ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မ်ားမႀကံဳေတြ႔ေစရန္အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွလည္း ပင္လယ္ငါးလုပ္ငန္း ဥပေဒေရးဆြဲလွ်က္ရွိရာ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေရလုပ္သားမ်ားနွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားပါရွိသည့္အတြက္ ဥပေဒထြက္ေပၚလာပါက ဥပေဒနွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply