ျမန္မာ့တပ္မေတာ္(ေလ)အတြက္ အေျဖရွာရမည့္ F-7 ပုစၧာ

0
271

Chengdu F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ နာမည္ေက်ာ္ Mig-21 တိုက္ေလယာဥ္အား လိုင္စင္ယူကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ NATO တပ္ဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ထားေသာ အမည္ ဝွက္မွာ Fishbed ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အစီးေရ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေလတပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အီရန္ေလတပ္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ သည္။

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနေသာ ေလတပ္မွာ F-7 အား ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေလတပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ သံုးစြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေလတပ္ တြင္ ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအားလံုး အေရအတြက္အရ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားအနက္ တိုက္ေလယာဥ္ အင္အားစုမွာ ေလယာဥ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၅၀၀ စာရင္း ထဲတြင္ F-7 (တ႐ုတ္တြင္ J-7) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ အစီး ၇၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္တြင္လည္း အစီး ၃၀ အသံုးျပဳ ေနၿပီး ေလ့က်င့္ေရးတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ အစီး ၄၀ အသံုးျပဳေနပါသည္။ အတို ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ တ႐ုတ္ေလတပ္တစ္ခုလံုး၏ အဓိကတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ထက္ဝက္ခန္႔မွာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေလတပ္မွ J-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား J-10 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း J-10 ေလယာဥ္ မ်ားထဲတြင္ ကနဦးထုတ္လုပ္ထားေသာ J-10 A/B တိုက္ေလယာဥ္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ J-7 ေလယာဥ္မ်ားကိုလည္း လံုးဝအၿပီးအျပတ္ အနားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ သံုးစြဲေနရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေလတပ္ (MAF) သည္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၆၀ ေက်ာ္အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း အသုတ္လိုက္ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ မ်ားမ်ား စားစားမရွိဘဲ တ႐ုတ္တို႔ထံမွ ေစ်းေပါေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခဲ့ရသည္။ F-7 (J-7) တိုက္ေလယာဥ္တြင္ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ့ေလတပ္ ဝယ္ယူခဲ့သည္မွာ J-7II ႏွင့္ J-7M Air Guard မ်ိဳးကြဲမ်ားထဲမွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္ F-7IIK ႏွင့္ F-7BK မ်ိဳးကြဲမ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ (Interseptor) မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။

F-7IIK သည္ မူလ F-7M Air Guard တိုက္ေလယာဥ္အား အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသံုး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာစြာဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး စနစ္အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိန္စနစ္မ်ား၊ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ စနစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေလ့လာၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ဥပမာ Sky Ranger 7M ေရဒါစနစ္သည္ မူလ Sky Ranger ေရဒါထက္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 15km သာဖမ္းယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားစြာနိမ့္ပါးသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလုပ္ Type-956 HUDAWAC (Head Up Display And Weapon Aiming Computer), MADS-7 အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးစနစ္ စသည္တို႔အား ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခန္းအားလည္း ၿဗိတိန္စနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ႏိုင္ေစရန္ အထူးျပဳျပင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္အားလံုးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံလုပ္ စနစ္မ်ားခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားစနစ္၊ ေရဒါသတိေပး အာ႐ံုခံစနစ္ စသည္တို႔အား ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ F-7IIK တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးသည္ ဦးစြာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ တိုက္ ေလယာဥ္ မ်ားမွာမူ F-7BK အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကနဦး ဝယ္ယူခဲ့ေသာ F-7IIK မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူလအင္ဂ်င္ထက္ အပူထုတ္လႊင့္မႈပိုေသာ အင္ဂ်င္အသစ္ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္၏ အေနာက္ဘက္ေနရာမ်ားတြင္ အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ အထူးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ F-7BK တိုက္ေလယာဥ္ ၄၈ စီးအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အျပင္ ကနဦးဝယ္ယူထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား F-7BK အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေလတပ္ထံသို႔ ေလယာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိ ၿပီး ႏွစ္အနည္းအတြင္းမွာပင္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပ်က္က် မႈမ်ား အပါအဝင္ မေတာ္တဆမႈ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၎ေလယာဥ္ မ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စစ္ေအးေခတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္လြန္လာေသာအခါ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာအခါတြင္ အပိုပစၥည္း ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ F-7 မ်ား၏ Avionic စနစ္မ်ားအား အစၥေရးႏိုင္ငံထုတ္ စနစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ မူလေရဒါ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပါးလွေသာေၾကာင့္ Elta EL/M 2030 Radar မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ခဲ့ျခင္းႏွင့္ Mission Computer အသစ္လဲလွယ္ျခင္း Python-3 IR Missile မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Lightening Pod ႏွင့္ Guided Bomb မ်ားအသံုး ျပဳႏိုင္ရန္လည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္ သတင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာေလတပ္၏ F-7 တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားအား Elbit ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ အဆင့့္ျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ေက်ာ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာေလတပ္မွ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းေနေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပင္ အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚကာ ပ်က္က်ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးအာကာဝင္းမွာ အေရးေပၚထိုင္ခံုျဖင့္ ခုန္ ထြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပင္ အသက္ေသဆံုး သြားခဲ့ ရသည္။ အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်ိန္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္သည္ အျမင့္မီတာ ၃၀၀ ခန္႔တြင္ ပ်ံဝဲေနႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္မွဴးအား အသက္ရွင္လွ်က္ ခုန္ထြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္သည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္မိၿပီးခ်ိန္မွသာ ခုန္ထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလထီးပြင့္ရန္ အျမင့္ေပ မလံုေလာက္ခဲ့ပဲ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။ ေက်းရြာအနီးရွိ ျပည္သူမ်ားမွ အခ်ိန္မီကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးအာကာဝင္းသည္ ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ က်ဆံုးသြား ခဲ့ရသည္။

ယခုပ်က္က်မွဳျဖစ္စဥ္တြင္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္၏ အင္ဂ်င္သည္ ခ်ိဳ႕ယြင္း မႈေၾကာင့္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ Delta Wing အသံုးျပဳထားၿပီး လွ်င္ျမန္မႈရရွိေစရန္ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလဟုန္စီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ပံဧရိယာ မလံုေလာက္ပဲ ေသးငယ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေလယာဥ္မွဴးအေနျဖင့္ ေအာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအား ေရွာင္ရွား ရန္ ကနဦးအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာအျမင့္ေပတြင္ ရွိမ ေနေတာ့ပဲ က်ဆံုးသြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ခ်က္ကို ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ တိုက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံပင္ျဖစ္သည္။ F-7 Sky Bolt အတြဲတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလုပ္ Martin baker Mk.10 Ejection Seat ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Sky Bolt အမ်ိဳးအစားသည္ F-7M တို႔၏ ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေလတပ္၏ F-7IIK/BK/M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ HTY-2 Eject Seat သာ တပ္ဆင္ထားမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရ တြက္လွ်င္ ျမန္မာေလတပ္၏ သက္တမ္းအနုဆံုး F-7 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား ထုတ္လုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးမွာ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က်ေနခဲ့သည့္အျပင္ ကြာလတီပိုင္းမွာလည္း အေတာ္ ပင္ အားနည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္တို႔၏ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံမ်ားမွာလည္း သက္တမ္းလြန္ျခင္း ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရန္ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အသက္ကယ္ထိုင္ခံုမ်ားအား ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အသက္ အႏၲရာယ္ မွာ မ်ားစြာႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စတင္ ဝယ္ယူ ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားအား ေျမျပင္တြင္ရပ္နားကာ စမ္းသပ္ျပဳျပင္ အေျဖရွာျခင္း၊ အသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားအား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာေလတပ္သည္ မ်ားျပားလွေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုအား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အနားေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ပင္ အသုတ္လိုက္အစားထိုးေနၿပီျဖစ္ေသာ F-7 မ်ားသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အေတာ္အတန္ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငား ယေန႔ေခတ္တြင္မူ အေတာ္ပင္ ေဟာင္းႏြမ္း႐ုံသာမက မ်ိဳးဆက္အရ ေခတ္မမီေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ် အနားေပးၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ အုပ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ လိုအပ္ေပမည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ တတိယ မ်ိဳးဆက္ေခတ္ဦး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေန အနားေပးရေတာ့မည့္ အေနအထားလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရမည္ ဆိုလွ်င္ပင္ မ်ိဳးဆက္ျမင့္ တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အား ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ အေျခ အေနရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျပဳလုပ္ပံုမ်ားအား အတုယူသင့္ေပသည္။ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္ သည္ စစ္ေအးေခတ္ကာလ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ F-5 တိုက္ေလ ယာဥ္ အစီးရာႏွင့္ခ်ီကာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္မူ တိုက္ ေလယာဥ္ အစီးတစ္ရာေက်ာ္သည္ ထိုင္းေလတပ္အတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အပိုပစၥည္းရွားပါးလာမႈ၊ အဆင့္မမွီေတာ့မႈတို႔ေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ အဆိုပါ F-5 တိုက္ေလယာဥ္ အစီးရာခ်ီအနက္ အစီး ၃၀ ဝန္းက်င္ကိုသာ ထိုင္းေလတပ္အေနျဖင့္ သံုးစြဲေနသည္။ အစီးေရအား သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ ေနေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ F-5 ေလယာဥ္မ်ားကို အစၥေရးမွပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ႏွင့္ တိက် ပဲ့ထိန္းလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ရမည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာေလတပ္ (MAF) အေနျဖင့္လည္း F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ေနရာတြင္ စတုတၱမ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အစားထိုးရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေနေသာေၾကာင့္ အစားထိုးရမည့္ အေရအတြက္မွာ မ်ားျပားေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမရရွိေတာ့ျခင္းမွာလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေပသည္။ အစားထိုးမည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား မေရာက္ရွိမီအထိ လံုးဝဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဘဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီးမွ ၁၆ စီးခန္႔ကိုသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ သံုးစြဲသင့္သည္။ ျမန္မာေလတပ္ အေနျဖင့္ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးအား မွာယူအင္အားျဖည့္တင္း မႈသည္ F-7 မ်ားအား အနားေပးလိုမႈေၾကာင့္ဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္အခ်ိဳ႕သည္ ထုတ္လုပ္ေရး ၿပီးစီးေနသည့္တိုင္ေအာင္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိမလာသည္နည္း ဆိုသည့္ေမးခြန္းကိုမူ အေျဖရွာရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး ေရာက္ရွိလာၿပီဆိုပါက F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် အနားေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ အစီးေရ ၆၀ ေက်ာ္ေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးျဖင့္သာ အစားထိုးျခင္းသည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ ျမန္မာေလတပ္တြင္ F-7 အျပင္ Mig-29 တိုက္ေလယာဥ္ ၃၀ ခန္႔အား အသံုးျပဳေနၿပီး JF-17 Block II ႏွင့္ Su-30SME တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုအား မွာယူထားသည္။ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးအျပင္ Su-30SME တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စီး တို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အျခားေလတပ္မ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္အား အဆင့္တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာမီအနားေပးရေတာ့မည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ F-7 ႏွင့္ A-5 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အားလံုးသာ အနားယူသြားပါက စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ မ်ား အတြက္ အေရအတြက္ပိုမို လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရး ကိစၥအတြက္လည္း MAF အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္အေျဖရွာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ႏွစ္ဦးစတင္သည့္ ေန႔က တည္းက ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကမာၻအႏွံ႔ ပ်က္က်ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဆိုလွ်င္ တစ္ပတ္အတြင္း ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စီး ဆံုးရွံဳးခဲ့ကာ လူ ၁၄ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ကပ္ဆိုက္သည္ဟုပင္ ေခၚေဝၚေနၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ေလယာဥ္ပ်က္က်မည့္ ႏႈန္းထားသည္ ပိုမို၍တိုးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား သြားႏိုင္ေစရန္ အဘက္ဘက္မွ လံုၿခံဳမႈအပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Chengdu F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ နာမည္ေက်ာ္ Mig-21 တိုက္ေလယာဥ္အား လိုင္စင္ယူကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ NATO တပ္ဖြဲ႔မွ ေပးအပ္ထားေသာ အမည္ ဝွက္မွာ Fishbed ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း အစီးေရ ၂၄၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ ၿပီးဆံုးသြားေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ ေလတပ္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ နိုင္ငံမွ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အီရန္ေလတပ္မွလြဲ၍ က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္ သည္။

အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနေသာ ေလတပ္မွာ F-7 အား ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ေလတပ္ပင္ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ သံုးစြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ေလတပ္ တြင္ ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအားလံုး အေရအတြက္အရ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ အဆိုပါ ေလယာဥ္မ်ားအနက္ တိုက္ေလယာဥ္ အင္အားစုမွာ ေလယာဥ္ ၁၅၀၀ ခန္႔ျဖင့္ စုဖြဲ႔ထားသည္။ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၅၀၀ စာရင္း ထဲတြင္ F-7 (တ႐ုတ္တြင္ J-7) တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ အစီး ၇၂၀ ေက်ာ္ ပါဝင္လွ်က္ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ေရတပ္တြင္လည္း အစီး ၃၀ အသံုးျပဳ ေနၿပီး ေလ့က်င့္ေရးတိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ အစီး ၄၀ အသံုးျပဳေနပါသည္။ အတို ခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ တ႐ုတ္ေလတပ္တစ္ခုလံုး၏ အဓိကတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ထက္ဝက္ခန္႔မွာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေလတပ္မွ J-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား J-10 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း J-10 ေလယာဥ္ မ်ားထဲတြင္ ကနဦးထုတ္လုပ္ထားေသာ J-10 A/B တိုက္ေလယာဥ္မွာ အမ်ားစုျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ J-7 ေလယာဥ္မ်ားကိုလည္း လံုးဝအၿပီးအျပတ္ အနားေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ အဆင့္ျမႇင့္တင္ကာ သံုးစြဲေနရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေလတပ္ (MAF) သည္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၆၀ ေက်ာ္အား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း အသုတ္လိုက္ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ခံထားရေသာ ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခြင့္ မ်ားမ်ား စားစားမရွိဘဲ တ႐ုတ္တို႔ထံမွ ေစ်းေပါေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခဲ့ရသည္။ F-7 (J-7) တိုက္ေလယာဥ္တြင္ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာ့ေလတပ္ ဝယ္ယူခဲ့သည္မွာ J-7II ႏွင့္ J-7M Air Guard မ်ိဳးကြဲမ်ားထဲမွ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။ ၎တို႔အနက္ F-7IIK ႏွင့္ F-7BK မ်ိဳးကြဲမ်ား ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု Wikipedia တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္ (Interseptor) မ်ားအျဖစ္ အသံုးခ်ခဲ့ပါသည္။

F-7IIK သည္ မူလ F-7M Air Guard တိုက္ေလယာဥ္အား အနည္းငယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသံုး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားထက္ ေစ်းသက္သာစြာဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ တိုက္ေလယာဥ္ဟုဆိုေသာ္လည္း ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး စနစ္အမ်ားစုမွာ ၿဗိတိန္စနစ္မ်ား၊ အျခား အေနာက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆိုဗီယက္တို႔၏ စနစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္ေလ့လာၿပီး တ႐ုတ္ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ စနစ္မ်ားျဖင့္တပ္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။ ဥပမာ Sky Ranger 7M ေရဒါစနစ္သည္ မူလ Sky Ranger ေရဒါထက္ ပိုမိုအဆင့္ျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 15km သာဖမ္းယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ားစြာနိမ့္ပါးသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလုပ္ Type-956 HUDAWAC (Head Up Display And Weapon Aiming Computer), MADS-7 အီလက္ထေရာနစ္ စစ္ဆင္ေရးစနစ္ စသည္တို႔အား ေပါင္းစပ္တပ္ဆင္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေလယာဥ္ေမာင္းႏွင္ခန္းအားလည္း ၿဗိတိန္စနစ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ႏိုင္ေစရန္ အထူးျပဳျပင္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္အားလံုးသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံလုပ္ စနစ္မ်ားခ်ည္းမဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ ရန္သူမိတ္ေဆြ ခြဲျခားစနစ္၊ ေရဒါသတိေပး အာ႐ံုခံစနစ္ စသည္တို႔အား ထပ္ပိုးတပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ F-7IIK တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀ စီးသည္ ဦးစြာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာေသာ တိုက္ ေလယာဥ္ မ်ားမွာမူ F-7BK အမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ၿပီး ကနဦး ဝယ္ယူခဲ့ေသာ F-7IIK မ်ားအား အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူလအင္ဂ်င္ထက္ အပူထုတ္လႊင့္မႈပိုေသာ အင္ဂ်င္အသစ္ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္၏ အေနာက္ဘက္ေနရာမ်ားတြင္ အပူဒဏ္ခံႏိုင္ေစရန္ အထူးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ F-7BK တိုက္ေလယာဥ္ ၄၈ စီးအထိ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ အျပင္ ကနဦးဝယ္ယူထားေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား F-7BK အျဖစ္သို႔ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ေလတပ္ထံသို႔ ေလယာဥ္မ်ား ေရာက္ရွိ ၿပီး ႏွစ္အနည္းအတြင္းမွာပင္ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ပ်က္က် မႈမ်ား အပါအဝင္ မေတာ္တဆမႈ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ၎ေလယာဥ္ မ်ားသည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ စစ္ေအးေခတ္ စက္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္လြန္လာေသာအခါ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ထုတ္လုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ေသာအခါတြင္ အပိုပစၥည္း ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲ လာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ F-7 မ်ား၏ Avionic စနစ္မ်ားအား အစၥေရးႏိုင္ငံထုတ္ စနစ္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္ခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ မူလေရဒါ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ နိမ့္ပါးလွေသာေၾကာင့္ Elta EL/M 2030 Radar မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ခဲ့ျခင္းႏွင့္ Mission Computer အသစ္လဲလွယ္ျခင္း Python-3 IR Missile မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ Lightening Pod ႏွင့္ Guided Bomb မ်ားအသံုး ျပဳႏိုင္ရန္လည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္ဟု အင္တာနက္ သတင္း မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာေလတပ္၏ F-7 တိုက္ေလယာဥ္အုပ္မ်ားအား Elbit ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူ အဆင့့္ျမႇင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ေက်ာ္အား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာေလတပ္မွ ေလ့က်င့္ပ်ံသန္းေနေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ ေလယာဥ္ကြင္းသို႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပင္ အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚကာ ပ်က္က်ခဲ့သည္။ ေလယာဥ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးအာကာဝင္းမွာ အေရးေပၚထိုင္ခံုျဖင့္ ခုန္ ထြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကံမေကာင္းစြာပင္ အသက္ေသဆံုး သြားခဲ့ ရသည္။ အင္ဂ်င္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်ိန္တြင္ တိုက္ေလယာဥ္သည္ အျမင့္မီတာ ၃၀၀ ခန္႔တြင္ ပ်ံဝဲေနႏိုင္ၿပီး ေလယာဥ္မွဴးအား အသက္ရွင္လွ်က္ ခုန္ထြက္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေလယာဥ္ကိုယ္ထည္သည္ ေျမျပင္ႏွင့္ ႐ိုက္ခတ္မိၿပီးခ်ိန္မွသာ ခုန္ထြက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေလထီးပြင့္ရန္ အျမင့္ေပ မလံုေလာက္ခဲ့ပဲ ဒါဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိခဲ့သည္။ ေက်းရြာအနီးရွိ ျပည္သူမ်ားမွ အခ်ိန္မီကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးအာကာဝင္းသည္ ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ က်ဆံုးသြား ခဲ့ရသည္။

ယခုပ်က္က်မွဳျဖစ္စဥ္တြင္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္၏ အင္ဂ်င္သည္ ခ်ိဳ႕ယြင္း မႈေၾကာင့္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ Delta Wing အသံုးျပဳထားၿပီး လွ်င္ျမန္မႈရရွိေစရန္ ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလဟုန္စီးႏိုင္ရန္အတြက္ ေတာင္ပံဧရိယာ မလံုေလာက္ပဲ ေသးငယ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေလယာဥ္မွဴးအေနျဖင့္ ေအာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအား ေရွာင္ရွား ရန္ ကနဦးအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး အသက္ရွင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း လံုေလာက္ေသာအျမင့္ေပတြင္ ရွိမ ေနေတာ့ပဲ က်ဆံုးသြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ခ်က္ကို ၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ တိုက္ေလယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံပင္ျဖစ္သည္။ F-7 Sky Bolt အတြဲတြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံလုပ္ Martin baker Mk.10 Ejection Seat ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Sky Bolt အမ်ိဳးအစားသည္ F-7M တို႔၏ ေနာက္ထပ္မ်ိဳးဆက္တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေလတပ္၏ F-7IIK/BK/M တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္မူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ HTY-2 Eject Seat သာ တပ္ဆင္ထားမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရ တြက္လွ်င္ ျမန္မာေလတပ္၏ သက္တမ္းအနုဆံုး F-7 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားသည္ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ား ထုတ္လုပ္ေနစဥ္ကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးမွာ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က်ေနခဲ့သည့္အျပင္ ကြာလတီပိုင္းမွာလည္း အေတာ္ ပင္ အားနည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ F-7 တိုက္ေလယာဥ္တို႔၏ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ ထိုင္ခုံမ်ားမွာလည္း သက္တမ္းလြန္ျခင္း ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အေရးေပၚ ဆင္းသက္ရန္ ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာပါက အသက္ကယ္ထိုင္ခံုမ်ားအား ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ရမႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ တိုက္ေလယာဥ္မွဴးမ်ား၏ အသက္ အႏၲရာယ္ မွာ မ်ားစြာႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ စတင္ ဝယ္ယူ ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေလယာဥ္မ်ားအား ေျမျပင္တြင္ရပ္နားကာ စမ္းသပ္ျပဳျပင္ အေျဖရွာျခင္း၊ အသက္ကယ္အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားအား စစ္ေဆးျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

ျမန္မာေလတပ္သည္ မ်ားျပားလွေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္အုပ္စုအား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အနားေပးရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သည္ပင္ အသုတ္လိုက္အစားထိုးေနၿပီျဖစ္ေသာ F-7 မ်ားသည္ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါက အေတာ္အတန္ ေကာင္းမြန္သည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငား ယေန႔ေခတ္တြင္မူ အေတာ္ပင္ ေဟာင္းႏြမ္း႐ုံသာမက မ်ိဳးဆက္အရ ေခတ္မမီေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ် အနားေပးၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္ အုပ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ လိုအပ္ေပမည္။ F-7 တိုက္ေလယာဥ္သည္ တတိယ မ်ိဳးဆက္ေခတ္ဦး တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီမႈ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ မျဖစ္မေန အနားေပးရေတာ့မည့္ အေနအထားလည္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထံမွ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူရမည္ ဆိုလွ်င္ပင္ မ်ိဳးဆက္ျမင့္ တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕အား ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ အေျခ အေနရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္၏ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျပဳလုပ္ပံုမ်ားအား အတုယူသင့္ေပသည္။ ထိုင္းေတာ္ဝင္ေလတပ္ သည္ စစ္ေအးေခတ္ကာလ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ F-5 တိုက္ေလ ယာဥ္ အစီးရာႏွင့္ခ်ီကာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္မူ တိုက္ ေလယာဥ္ အစီးတစ္ရာေက်ာ္သည္ ထိုင္းေလတပ္အတြက္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အပိုပစၥည္းရွားပါးလာမႈ၊ အဆင့္မမွီေတာ့မႈတို႔ေၾကာင့္ အခက္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္မူ အဆိုပါ F-5 တိုက္ေလယာဥ္ အစီးရာခ်ီအနက္ အစီး ၃၀ ဝန္းက်င္ကိုသာ ထိုင္းေလတပ္အေနျဖင့္ သံုးစြဲေနသည္။ အစီးေရအား သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ထိ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး လိုအပ္ ေနေသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈအား တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ F-5 ေလယာဥ္မ်ားကို အစၥေရးမွပင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ အဆိုပါတိုက္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ေရး ႏွင့္ တိက် ပဲ့ထိန္းလက္နက္သံုး တိုက္ခိုက္ရမည့္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာေလတပ္ (MAF) အေနျဖင့္လည္း F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား၏ ေနရာတြင္ စတုတၱမ်ိဳးဆက္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ အစားထိုးရမည္ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ F-7 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၃၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳ ေနေသာေၾကာင့္ အစားထိုးရမည့္ အေရအတြက္မွာ မ်ားျပားေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ အပိုပစၥည္းမရရွိေတာ့ျခင္းမွာလည္း ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနဆဲ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား ထက္ဝက္ခန္႔ ေလွ်ာ့ခ်သင့္ေပသည္။ အစားထိုးမည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား မေရာက္ရွိမီအထိ လံုးဝဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ဘဲ တိုက္ေလယာဥ္ ၁၂ စီးမွ ၁၆ စီးခန္႔ကိုသာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ သံုးစြဲသင့္သည္။ ျမန္မာေလတပ္ အေနျဖင့္ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးအား မွာယူအင္အားျဖည့္တင္း မႈသည္ F-7 မ်ားအား အနားေပးလိုမႈေၾကာင့္ဟု ေယဘူယ်အားျဖင့္ သံုးသပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္အခ်ိဳ႕သည္ ထုတ္လုပ္ေရး ၿပီးစီးေနသည့္တိုင္ေအာင္ မည္သည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာက္ရွိမလာသည္နည္း ဆိုသည့္ေမးခြန္းကိုမူ အေျဖရွာရမည္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအားလံုး ေရာက္ရွိလာၿပီဆိုပါက F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား စိတ္ခ်လက္ခ် အနားေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ပင္ အစီးေရ ၆၀ ေက်ာ္ေသာ F-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအား JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးျဖင့္သာ အစားထိုးျခင္းသည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ နည္းပါးေနပါေသးသည္။ ျမန္မာေလတပ္တြင္ F-7 အျပင္ Mig-29 တိုက္ေလယာဥ္ ၃၀ ခန္႔အား အသံုးျပဳေနၿပီး JF-17 Block II ႏွင့္ Su-30SME တိုက္ေလယာဥ္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုအား မွာယူထားသည္။ JF-17 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၆ စီးအျပင္ Su-30SME တိုက္ေလယာဥ္ ၆ စီး တို႔ေၾကာင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း အျခားေလတပ္မ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္အား အဆင့္တစ္ခုအထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မၾကာမီအနားေပးရေတာ့မည့္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ F-7 ႏွင့္ A-5 တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အားလံုးသာ အနားယူသြားပါက စစ္ဆင္ေရး တာဝန္ မ်ား အတြက္ အေရအတြက္ပိုမို လိုအပ္လာမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အေရး ကိစၥအတြက္လည္း MAF အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္အေျဖရွာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္သည္ ႏွစ္ဦးစတင္သည့္ ေန႔က တည္းက ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ကမာၻအႏွံ႔ ပ်က္က်ေနခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တပ္မေတာ္ဆိုလွ်င္ တစ္ပတ္အတြင္း ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ ၅ စီး ဆံုးရွံဳးခဲ့ကာ လူ ၁၄ ဦး ေသဆံုး ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ကပ္ဆိုက္သည္ဟုပင္ ေခၚေဝၚေနၾကသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ေလယာဥ္ပ်က္က်မည့္ ႏႈန္းထားသည္ ပိုမို၍တိုးတက္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ ရွိေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွား သြားႏိုင္ေစရန္ အဘက္ဘက္မွ လံုၿခံဳမႈအပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

ဇြဲထြဋ္ဦး

Leave a Reply