ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းမႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ မ်ားေပး

0
146

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္/ စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ (၈၄၉၀) ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုိ ပယ္ဖ်က္သည့္ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးကိုေရွးရႈေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလး ထားေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား/သူ (၅၁) ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳ၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္သစ္ကူး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အမိန္႔ အမွတ္ ၁၈ /၂၀၁၈ ထုတ္ျပန္၍ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

MM

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု ႏွလုံးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေစေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမႈကို အေလးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္/ စခန္းအသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံသားအက်ဥ္းသား/သူ (၈၄၉၀) ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မထားဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က လြတ္ၿငိမ္း သက္သာခြင့္ ေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁) အရ သတ္မွတ္ခ့ဲသည့္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုိ ပယ္ဖ်က္သည့္ အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးအခါသမယ အထိမ္းအမွတ္အားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံေရးကိုေရွးရႈေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကို အေလး ထားေသာ အားျဖင့္လည္းေကာင္း အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾကရေသာ ႏုုိင္ငံျခားသားအက်ဥ္းသား/သူ (၅၁) ဦးအား ရာဇဝတ္က်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၁၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)အရ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ မထားဘဲ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ျပဳ၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့သည္။

ႏွစ္သစ္ကူး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ အမိန္႔ အမွတ္ ၁၈ /၂၀၁၈ ထုတ္ျပန္၍ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

MM

Leave a Reply