အိႏိၵယအစိုးရကိုေဝဖန္သည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္းတို႔ရွိေန

0
148

နယူးေဒလီ ဧၿပီ ၂၇

အိႏိၵယဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ ကာကြယ္ေပးထားၿပီး အိႏိၵယ၌ ကမာၻေပၚတြင္အႀကီးဆံုးႏွင့္ အမ်ိဳးအစား အစံုလင္ဆံုးမီဒီယာက႑ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရျႏၵရာ မိုဒီႏွင့္ ၎၏ ဗရာတီယဇနတပါတီ( ဘီေဂ်ပီ) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သည့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိေရးသားသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း အစရွိသည္ တို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဘီေဂ်ပီပါတီတုိ႔ကုိ ေဝဖန္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း ၾသဇာႀကီးမားေသာ မီဒီယာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာသံုးဦး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ားအပါအဝင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာတြင္ တုိက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ မိုဒီ၏အစိုးရ၏ဖယ္ထုတ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံ ၁၈၀ အနက္အိႏိၵယ အဆင့္ ၁၃၈ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကရရွိခဲ့သည့္ အဆင့္ေအာက္ ႏွစ္မွတ္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရီအေျခစိုက္ နယ္စည္းျခားမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႕၏ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေနက် ကမာၻ႕မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအညႊန္းကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အိႏိၵယသည္ ဇင္ဘာေဘြ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တို႔ေအာက္ပင္ အဆင့္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ အညႊန္းကိန္းစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယသည္ ႏုိင္ငံ ၁၃၉ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့သည္။ အဆင့္မ်ားေလ လြတ္လပ္မႈနည္းေလျဖစ္သည္။

ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္မ်ား၊ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္မႈအားလံုးကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အမုန္းစကားမ်ားကုိ ေဝမွ်ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ပိုမိုတိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ကုိျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘီေဂ်ပီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဂ်ီဗြီအယ္လ္နာရာ ဆမ္ဟာေရာင္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည့္ မီဒီယာကသာ ဘီေဂ်ပီကုိ မညႇာမတာေဝဖန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ဆံုး႐ႈံးလာေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရကိုေဝဖန္ေရးသားၿပီးေနာက္တြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ေလွာင္ေျပာင္ အရွက္ခဲြမႈ ထ႐ိုးလုပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တုိင္းမ္ေအာ့အိႏိၵယသတင္းစာမွ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆာဂါရီကာဂုိ႔စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ာနယ္လစ္သံုးဦး ၎တို႔၏ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အသတ္ ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေသာ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အျမတ္ေငြဆံုး႐ႈံးမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး အစိုးရဘက္ကိုသာ ယိမ္းေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

နယူးေဒလီ ဧၿပီ ၂၇

အိႏိၵယဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈကုိ ကာကြယ္ေပးထားၿပီး အိႏိၵယ၌ ကမာၻေပၚတြင္အႀကီးဆံုးႏွင့္ အမ်ိဳးအစား အစံုလင္ဆံုးမီဒီယာက႑ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာရျႏၵရာ မိုဒီႏွင့္ ၎၏ ဗရာတီယဇနတပါတီ( ဘီေဂ်ပီ) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သည့္ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားကုိေရးသားသည့္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ခံရျခင္း အစရွိသည္ တို႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။

အစိုးရႏွင့္ ဘီေဂ်ပီပါတီတုိ႔ကုိ ေဝဖန္သည့္ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ လြန္ခဲ့ေသာ ေျခာက္လအတြင္း ၾသဇာႀကီးမားေသာ မီဒီယာအဖဲြ႕ အစည္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာသံုးဦး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တင္ဆက္သူမ်ားအပါအဝင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားသည္ ႐ုပ္ပိုင္းတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာတြင္ တုိက္ခိုက္ခံရျခင္းႏွင့္ မိုဒီ၏အစိုးရ၏ဖယ္ထုတ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံ ၁၈၀ အနက္အိႏိၵယ အဆင့္ ၁၃၈ ရရွိခဲ့ၿပီး ယင္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကရရွိခဲ့သည့္ အဆင့္ေအာက္ ႏွစ္မွတ္ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရီအေျခစိုက္ နယ္စည္းျခားမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႕၏ ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္ေနက် ကမာၻ႕မီဒီယာလြတ္လပ္မႈအညႊန္းကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။ အိႏိၵယသည္ ဇင္ဘာေဘြ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တို႔ေအာက္ပင္ အဆင့္ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ အညႊန္းကိန္းစတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယသည္ ႏုိင္ငံ ၁၃၉ ႏုိင္ငံအနက္ အဆင့္ ၈၀ ရရွိခဲ့သည္။ အဆင့္မ်ားေလ လြတ္လပ္မႈနည္းေလျဖစ္သည္။

ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ဆန္႔က်င္သည္မ်ား၊ အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္မႈအားလံုးကို ဖယ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ားအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အမုန္းစကားမ်ားကုိ ေဝမွ်ျခင္း၊ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ပိုမိုတိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ကုိျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဘီေဂ်ပီ၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဂ်ီဗြီအယ္လ္နာရာ ဆမ္ဟာေရာင္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႀကီးထြားလာခဲ့သည့္ မီဒီယာကသာ ဘီေဂ်ပီကုိ မညႇာမတာေဝဖန္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္ႏွစ္ တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မီတြင္ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုမို ဆံုး႐ႈံးလာေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကေျပာဆိုခဲ့သည္။

အစိုးရကိုေဝဖန္ေရးသားၿပီးေနာက္တြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ေလွာင္ေျပာင္ အရွက္ခဲြမႈ ထ႐ိုးလုပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း တုိင္းမ္ေအာ့အိႏိၵယသတင္းစာမွ ေဆာင္းပါးရွင္ ဆာဂါရီကာဂုိ႔စ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ဂ်ာနယ္လစ္သံုးဦး ၎တို႔၏ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ အသတ္ ခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း နယ္စည္းမျခားသတင္းေထာက္မ်ား အဖြဲ႕ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္းရွိေသာ မီဒီယာ လုပ္ငန္း ပိုင္ရွင္မ်ားသည္ အျမတ္ေငြဆံုး႐ႈံးမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး အစိုးရဘက္ကိုသာ ယိမ္းေနေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply