ကာတာ၌ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား အလုပ္ရွင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွသာ မိခင္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္ခြင့္ရရွိသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ဗီဇာစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္

0
130

ကာတာ ဧၿပီ ၃၀

ကာတာႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ျပန္လိုပါက အလုပ္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုဦးစြာရယူရသည့္ အျငင္းပြားစရာဗီဇာစနစ္ကို ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕( ILO)သည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာတာအစိုးရႏွင့္ရရွိ ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ILO သည္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဒိုဟာ၌ ႐ံုးခန္းကုိဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကာတာ၌ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ႕ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ဗီဇာစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွာရန္ဘား႐ိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကာတာသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရမွသာ ႏုိင္ငံတြင္းမွထြက္ခြာရသည့္ စနစ္က်င့္သံုးၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကုိ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ကာတာသည္ ကမာၻ႕ဖလားကုိ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ကာတာသည္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး အလုပ္သမားစနစ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ေၾကာင္း ယခုလုပ္ရပ္ကျပသေနသည္ဟု ကာတာ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီး အစၥာဆာယက္အယ္လ္-ဂ်ဖာလီ အယ္လ္-ႏူအုိင္မီက ILO ႐ုံးခန္းဖြင့္ပဲြတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေပးၿပီးေနာက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ကာတာ၌ အေျခခံလစာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက မေက်နပ္မႈ မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာတာအစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာတာ၌ ILO ႐ုံးခန္းခဲြဖြင့္လွစ္ရန္ ေအာက္တိုဘာတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ကာတာ ဧၿပီ ၃၀

ကာတာႏုိင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ျပန္လိုပါက အလုပ္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုဦးစြာရယူရသည့္ အျငင္းပြားစရာဗီဇာစနစ္ကို ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ဖ်က္သိမ္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား ေရးရာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖဲြ႕( ILO)သည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာတာအစိုးရႏွင့္ရရွိ ခဲ့သည့္ သေဘာတူညီမႈတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ILO သည္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ဒိုဟာ၌ ႐ံုးခန္းကုိဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကာတာ၌ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ကမာၻ႕ဖလားေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြမျပဳလုပ္မီတြင္ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။

အျငင္းပြားဖြယ္ဗီဇာစနစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ ရက္သတၱပတ္ႏွစ္ပတ္အတြင္း သေဘာတူညီမႈရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ပါေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရး သမဂၢကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း ၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွာရန္ဘား႐ိုးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကာတာသည္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားသည္ အလုပ္ရွင္ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရမွသာ ႏုိင္ငံတြင္းမွထြက္ခြာရသည့္ စနစ္က်င့္သံုးၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကုိ အျမတ္ထုတ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမားအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အလုပ္သမားစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည့္ အတြက္ ကာတာသည္ ကမာၻ႕ဖလားကုိ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအျဖစ္ က်င္းပခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ ကာတာသည္ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး အလုပ္သမားစနစ္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ေၾကာင္း ယခုလုပ္ရပ္ကျပသေနသည္ဟု ကာတာ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီး အစၥာဆာယက္အယ္လ္-ဂ်ဖာလီ အယ္လ္-ႏူအုိင္မီက ILO ႐ုံးခန္းဖြင့္ပဲြတြင္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ေပးၿပီးေနာက္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ကာတာ၌ အေျခခံလစာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားက မေက်နပ္မႈ မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ႏုိင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကာတာအစိုးရက ကတိျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာတာ၌ ILO ႐ုံးခန္းခဲြဖြင့္လွစ္ရန္ ေအာက္တိုဘာတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply