ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္

0
119

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၊၂၀၁၈

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာသည္။

“အခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတိီ၀င္အင္အား တစ္ေထာင္ အင္အား တင္ျပရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့ပါတီျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္အားတစ္ေထာင္ တင္ျပရမယ္။ ေနာက္ပါတီ၀င္ျခင္းဥပေဒအရလည္း မွတ္ပံုတင္က်ၿပီဆုိရင္ အနည္းဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၃ ေနရာနဲ႔အထက္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၃ ေနရာ၀င္ရမယ္။ ဒါကဥပေဒ အရမျဖစ္မေန၀င္ရမယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။တကယ္လို႔ပါတီ မွတ္ပံုတင္က်တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ မွီတယ္ဆိုရင္ေတာ့ဥပေဒအရ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ အမွတ္တံဆိပ္၊မူ၀ါဒေတြအား လာေရာက္တင္ျပအၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးကိုကိုႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳအေၾကာင္းၾကားထားကာ ယေန႔တင္ျပထားသည့္ ပါတီ၏အလံ၊အမွတ္တံဆိပ္၊မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေကာ္မတီမွ စီိစစ္ၿပီးပါက ဆင္တူယိိိုးမွားမရွိပါက ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း နိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၀င္အင္အား ၅၀၀ ၊တစ္နိုင္ငံလံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၀င္ ၁၀၀၀ စာရင္းအား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နို္င္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ စည္းရံုးေရးအေျခအေနမ်ားအား အားလံုးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး မွသာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီသစ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြလက္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားလံုျခံဳေရးအတြက္ ဦးစားေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၂၊၂၀၁၈

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးကိုကိုႀကီး ကေျပာသည္။

“အခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတိီ၀င္အင္အား တစ္ေထာင္ အင္အား တင္ျပရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္နိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ဖြဲ႔စည္းတဲ့ပါတီျဖစ္တာေၾကာင့္ အင္အားတစ္ေထာင္ တင္ျပရမယ္။ ေနာက္ပါတီ၀င္ျခင္းဥပေဒအရလည္း မွတ္ပံုတင္က်ၿပီဆုိရင္ အနည္းဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၃ ေနရာနဲ႔အထက္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ၃ ေနရာ၀င္ရမယ္။ ဒါကဥပေဒ အရမျဖစ္မေန၀င္ရမယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတယ္။တကယ္လို႔ပါတီ မွတ္ပံုတင္က်တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ မွီတယ္ဆိုရင္ေတာ့ဥပေဒအရ အနည္းဆံုး ၃ ေနရာ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီမွ အမွတ္တံဆိပ္၊မူ၀ါဒေတြအား လာေရာက္တင္ျပအၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးကိုကိုႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳအေၾကာင္းၾကားထားကာ ယေန႔တင္ျပထားသည့္ ပါတီ၏အလံ၊အမွတ္တံဆိပ္၊မူ၀ါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေကာ္မတီမွ စီိစစ္ၿပီးပါက ဆင္တူယိိိုးမွားမရွိပါက ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း နိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒအရ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၀င္အင္အား ၅၀၀ ၊တစ္နိုင္ငံလံုး၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ပါတီ၀င္ ၁၀၀၀ စာရင္းအား တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နို္င္ရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟာ ဗ်ဴဟာမ်ား၊ စည္းရံုးေရးအေျခအေနမ်ားအား အားလံုးညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး မွသာ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နိုင္ငံေရးပါတီသစ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အတြလက္ နိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားလံုျခံဳေရးအတြက္ ဦးစားေပးၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply