အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္း မုန္တိုင္းႏွင့္ မုိးႀကိဳးပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၂၅ ဦးခန္႔ေသဆံုး

0
157

အဂရာ ေမ ၄

အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေမ ၃ ရက္တြင္ သဲႏွင့္ဖုန္မ်ားပါဝင္သည့္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၁၂၅ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ သဲႏွင့္ဖုန္မ်ားပါဝင္ေသာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မဲေမွာင္ေနခဲ့ၿပီး ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္၊ ရာဇသန္ႏွင့္ပန္ဂ်တ္ျပည္နယ္မ်ား၌ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၁၃၀ ကီလိုမီတာရွိသည့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား၊ တံတုိင္းမ်ားၿပိဳက်ၿပီး ဓာတ္အားေပးတုိင္ မ်ားၿပိဳလဲခဲ့သည္။

လူ ၁၁၁ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။ အမ်ားစုသည္ ေနအိမ္ႏွင့္ တံတုိင္းမ်ား ၿပိဳက်ခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း အႏၶရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈ ၄၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လူ ၁၄ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရာသီဥတုအေျခအေနႏွစ္ခုဆံုေတြ႕မႈေၾကာင့္ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရာဇသန္ျပည္နယ္တုိ႔သည္ ဆိုးရြားသည့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကုိ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ ပိုမုိႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ ခ႐ိုင္တခ်ိဳ႕သည္လည္း ေလျပင္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈအေျခအေနကုိ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌ လူ ၇၃ ဦး၊ ရာဇသန္ျပည္နယ္၌ ၃၆ ဦးႏွင့္ ပန္ဂ်တ္ျပည္နယ္၌ ႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ရွိ အဂရာစီရင္စုသည္ ရာသီဥတုအဆိုးရြားဆံုးရွိခဲ့ၿပီး လူ ၄၃ ဦးေသဆုံး ခဲ့သည္။ အဂရာရွိ တာ့ဂ်္မဟာအေဆာက္အအံုထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အလားတူမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌ လူ ၁၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ယခုကဲ့သုိ႔ျပင္းထန္ေသာ မုန္တုိင္းမ်ိဳးႏွင့္မႀကံဳဖူးခဲ့ေၾကာင္း ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ကပ္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မရွင္နာ တီပီဂုပၸတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ ကၽြဲႏြားအေကာင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တုိင္းမ်ားတုိက္ခတ္ဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူကုိ သတိေပးထားေၾကာင္း ဂုပၸတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူတစ္ဦးခ်င္း၏က်န္ရစ္သူမိသားစုအား ေဒၚလာ ၆၀၀၀ စီေပးအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသန္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတျ္ပန္ထားသည္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရႏၵာမိုဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

အဂရာ ေမ ၄

အိႏိၵယႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ေမ ၃ ရက္တြင္ သဲႏွင့္ဖုန္မ်ားပါဝင္သည့္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ၿပီး မိုးႀကိဳးပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူ ၁၂၅ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ သဲႏွင့္ဖုန္မ်ားပါဝင္ေသာ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ မဲေမွာင္ေနခဲ့ၿပီး ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္၊ ရာဇသန္ႏွင့္ပန္ဂ်တ္ျပည္နယ္မ်ား၌ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၁၃၀ ကီလိုမီတာရွိသည့္ မုန္တိုင္းဝင္ေရာက္ တုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား၊ တံတုိင္းမ်ားၿပိဳက်ၿပီး ဓာတ္အားေပးတုိင္ မ်ားၿပိဳလဲခဲ့သည္။

လူ ၁၁၁ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့သည္။ အမ်ားစုသည္ ေနအိမ္ႏွင့္ တံတုိင္းမ်ား ၿပိဳက်ခ်ိန္တြင္ အိပ္စက္ေနခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း အႏၶရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈ ၄၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး လူ ၁၄ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အရာရွိမ်ား ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ရာသီဥတုအေျခအေနႏွစ္ခုဆံုေတြ႕မႈေၾကာင့္ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ႏွင့္ ရာဇသန္ျပည္နယ္တုိ႔သည္ ဆိုးရြားသည့္ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားကုိ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ ပိုမုိႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသည္။ ခ႐ိုင္တခ်ိဳ႕သည္လည္း ေလျပင္းမုန္တုိင္းတိုက္ခတ္ၿပီးေနာက္ မိုးႀကိဳးပစ္မႈအေျခအေနကုိ ၄၅ မိနစ္ခန္႔ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌ လူ ၇၃ ဦး၊ ရာဇသန္ျပည္နယ္၌ ၃၆ ဦးႏွင့္ ပန္ဂ်တ္ျပည္နယ္၌ ႏွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ရွိ အဂရာစီရင္စုသည္ ရာသီဥတုအဆိုးရြားဆံုးရွိခဲ့ၿပီး လူ ၄၃ ဦးေသဆုံး ခဲ့သည္။ အဂရာရွိ တာ့ဂ်္မဟာအေဆာက္အအံုထိခိုက္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အလားတူမုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္၌ လူ ၁၅ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ယခုကဲ့သုိ႔ျပင္းထန္ေသာ မုန္တုိင္းမ်ိဳးႏွင့္မႀကံဳဖူးခဲ့ေၾကာင္း ဥတၱရာပရာေဒ့ရွ္ျပည္နယ္ ကပ္ေဘး ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မရွင္နာ တီပီဂုပၸတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျပည္နယ္တစ္ဝန္းရွိ ကၽြဲႏြားအေကာင္ ၁၅၀ ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့သည္။ လာမည့္ ၄၈ နာရီအတြင္း မုန္တုိင္းမ်ားတုိက္ခတ္ဦးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူကုိ သတိေပးထားေၾကာင္း ဂုပၸတကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေသဆံုးသူတစ္ဦးခ်င္း၏က်န္ရစ္သူမိသားစုအား ေဒၚလာ ၆၀၀၀ စီေပးအပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရာဇသန္ျပည္နယ္အစိုးရက ထုတျ္ပန္ထားသည္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း၌ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားအတြက္ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရႏၵာမိုဒီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply