အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာႏႈန္းထားအား ေမလအတြင္းတရား၀င္ အတည္ျပဳမည္

0
163

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၄၊၂၀၁၈

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ထားမႈအား ေမလ အတြင္း တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမႈခ်ဳပ္ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာသည္။

“အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ကတ္ဘိနက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်လို႔ရွိရင္ေတာ့ မၾကာမီမွာ ထုတ္္ျပန္နိုင္လိမ့္ပါမယ္။ ေမလအတြင္းမွာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ၄၈၀၀ ရလို႔ရွိရင္ အမ်ားစုေက်နပ္ၾကမယ္လို႔ ဆရာ ထင္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ားစု သေဘာ ယူရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ ထံုးစံတိုင္း ၅၆၀၀ ရဖို႔ေတာင္းဆို ထားတာေတြ ရွွိတယ္။ အစိုးရ/အလုပ္သမား၊ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေျပလည္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာသည္။

ေမလ ၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max တြင္က်င္းပျပဳလုပ္္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္သား မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား က႑အလိုက္ထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ေရးဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူအလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွလည္း မိမိလုပ္သားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အားျမင့္တင္ေပးရန္၊ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ ေပးရန္၊လုပ္ငန္းေအးခ်မ္း သာယာေအာင္ထိုက္တန္သည့္ လုပ္ခေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းရွိန္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ စတုတၱႀကိမ္ ေျမာက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း တြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္သာ သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာဥပေဒအရ ၂ နွစ္လွ်င္တႀကိမ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ နိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ခလစာအၾကာင္းအရာမ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းဒသႀကီးမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၄၊၂၀၁၈

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထားသတ္မွတ္ထားမႈအား ေမလ အတြင္း တရား၀င္ အတည္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမႈခ်ဳပ္ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာသည္။

“အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ျဖစ္စဥ္ကေတာ့ ကတ္ဘိနက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်လို႔ရွိရင္ေတာ့ မၾကာမီမွာ ထုတ္္ျပန္နိုင္လိမ့္ပါမယ္။ ေမလအတြင္းမွာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ၄၈၀၀ ရလို႔ရွိရင္ အမ်ားစုေက်နပ္ၾကမယ္လို႔ ဆရာ ထင္ပါတယ္။ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အမ်ားစု သေဘာ ယူရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ ထံုးစံတိုင္း ၅၆၀၀ ရဖို႔ေတာင္းဆို ထားတာေတြ ရွွိတယ္။ အစိုးရ/အလုပ္သမား၊ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့မွ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားေျပလည္ၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာသည္။

ေမလ ၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max တြင္က်င္းပျပဳလုပ္္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားစီမံခ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ လုပ္သား မ်ားေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းအား က႑အလိုက္ထည့္သြင္းေရးဆြဲနိုင္ေရးဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အတူအလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွလည္း မိမိလုပ္သားမ်ား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ အားျမင့္တင္ေပးရန္၊ လုပ္ငန္းစံႏႈန္းသတ္မွတ္ ေပးရန္၊လုပ္ငန္းေအးခ်မ္း သာယာေအာင္ထိုက္တန္သည့္ လုပ္ခေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦး၀င္းရွိန္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၇ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အနိမ့္ဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ စတုတၱႀကိမ္ ေျမာက္ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း တြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၄၈၀၀ က်ပ္သာ သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခ လစာဥပေဒအရ ၂ နွစ္လွ်င္တႀကိမ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ နိုင္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ရက္လုပ္ခလစာ ၃၆၀၀ က်ပ္သတ္မွတ္ထားၿပီး လုပ္ခလစာအၾကာင္းအရာမ်ားအပါအ၀င္ အလုပ္ သမားအခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္နွင့္တိုင္းဒသႀကီးမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply