၂၀၂၀ တိုက်ိဳအုိလံပစ္ လာဘ္ေကာင္႐ုပ္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ကေလးငယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္

0
214

တိုက်ိဳ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တိုက်ိဳအုိလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလင္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားအတြင္ လာဘ္ေကာင္႐ုပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ကေလးငယ္မ်ားက ျပဳလုပ္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အုိလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလင္ပစ္အတြက္ လာဘ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီသည္ ေနာက္ဆံုးဆန္ကာတင္ ေျခာက္ေကာင္ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူက တင္ျပေသာ လာဘ္ေကာင္ ၂၀၀၀ အနက္ ယင္းေျခာက္ေကာင္ကိုေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကေလးငယ္ ၆ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ယင္းလာဘ္ေကာင္မ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေကာင္ကို ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ စတင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကို ကုိယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ အားကစားပဲြမ်ား၏လာဘ္ေကာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၂၀ တုိက်ိဳအိုလံပစ္ပဲြေတာ္အတြက္ တံဆိပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ကူးခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တံဆိပ္ကုိေျပာင္းလဲ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအႏုပညာရွင္ အုိလီဗီယာဒီဘီက ၎၏ဒီဇုိင္းကို ကူးခ်ထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီသည္ အိုလံပစ္တံဆိပ္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ကေလးငယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရမည့္ လာဘ္ေကာင္႐ုပ္မ်ားအနက္ ႏွစ္႐ုပ္။

 

တိုက်ိဳ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တိုက်ိဳအုိလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလင္ပစ္အားကစားၿပိဳင္ပဲြမ်ားအတြင္ လာဘ္ေကာင္႐ုပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ကေလးငယ္မ်ားက ျပဳလုပ္ လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိုလံပစ္ပဲြေတာ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

အုိလံပစ္ႏွင့္ ပါရာလင္ပစ္အတြက္ လာဘ္ေကာင္ႏွစ္ေကာင္ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာ္မတီသည္ ေနာက္ဆံုးဆန္ကာတင္ ေျခာက္ေကာင္ကို ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူက တင္ျပေသာ လာဘ္ေကာင္ ၂၀၀၀ အနက္ ယင္းေျခာက္ေကာင္ကိုေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ကေလးငယ္ ၆ ဒသမ ၅ သန္းသည္ ယင္းလာဘ္ေကာင္မ်ားအနက္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေကာင္ကို ေရြးခ်ယ္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ စတင္ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးရလဒ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလအကုန္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္ကို ကုိယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္ အားကစားပဲြမ်ား၏လာဘ္ေကာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

၂၀၂၀ တုိက်ိဳအိုလံပစ္ပဲြေတာ္အတြက္ တံဆိပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္လည္း ကူးခ်မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ တံဆိပ္ကုိေျပာင္းလဲ ခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယံအႏုပညာရွင္ အုိလီဗီယာဒီဘီက ၎၏ဒီဇုိင္းကို ကူးခ်ထားေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီသည္ အိုလံပစ္တံဆိပ္ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပန္လည္စတင္ခဲ့ရသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ကေလးငယ္မ်ားေရြးခ်ယ္ရမည့္ လာဘ္ေကာင္႐ုပ္မ်ားအနက္ ႏွစ္႐ုပ္။

Leave a Reply