မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာ

0
193

 

 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္ ။

ဓာတ္ပံု-ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္သို႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္ ။

ဓာတ္ပံု-ႏိုင္လင္းဦး

 

Leave a Reply