ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႔က်လာခဲ႔ေၾကာင္း World Bank ႏွင္႔ စီမံ/ဘ႑ာ တုိ႔ ပူးတြဲျပဳစုထားသည္႔ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ 

0
177

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။၂၀၁၇။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႔က်လာခဲ႔ေၾကာင္း World Bank ႏွင္႔ စီမံ/ဘ႑ာ တုိ႔ ပူးတြဲျပဳစုထားသည္႔ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန ေလ႔လာစိစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲ ထုတ္ျပန္သည္႔ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

၎ အခမ္းအနားသို႔ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင္႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္တုိးရီးယားကြာကြာ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

ပထမ စီစစ္ေလ႔လာမႈမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး က်ဆင္းလာခဲ႔ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ World Bank နဲ႔ ညွိၿပီးေကာက္တဲ႔ အခါက်ေတာ႔ World Bank က ၂၀၁၄ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေတာ႔ Chart က်ေတာ႔ ၃၇ ဒသမ ၅ ရတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ႔ ၂၆ ဒသမ ၁ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ နည္းအရလည္း ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ကအဆင္႔ဆင္႔ေလ်ာ႔က်လာတယ္။ World Bank ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈအရလဲ အဆင္႔ဆင္႔ေလ်ာ႔က်လာတာကိုေတြ႔ ရတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္႔က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိင္းတာသည္႔ နည္းလမ္းသစ္ အႀကဳံျပဳေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းကုိ တြက္ခ်က္တုိင္တာမႈ နည္းလမ္းအသစ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္႔ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ ၁၃ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ကာ ၂ သန္းမွာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေနကုိ နားလည္ သေဘာက္ေပါက္ လာတာနဲ႔ အညီ ဆင္းရဲမႈွေလ်ာ႔ခ်ေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေတြအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေကာင္းဆုံး ပ့ံပုိးကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနသုိ႔ အလြယ္တကူ က်ေရာက္ႏုိင္သည္႔ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ စီးပြားေရးတုိး တက္မႈနဲ႔ အခြင္႔အလမ္းေတြ ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္လိမ္႔မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္တုိးရီးယားကြာကြာက ေျပာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဆုံး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ (Country Partnership Framework) တြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေလ႔လာ သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ထုိမူေဘာင္အရ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ကုိျမွင္႔တင္သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးၿပီး အာဟာရ ဓါတ္ေကာင္းစြာရရွိေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္ အဦးႏွင္႔ အလုပ္အကုိင္ပုိမုိရရွိေရးလုပ္ေဆာင္ေပးသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက ပံ႔ပုိးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။၂၀၁၇။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ႔က်လာခဲ႔ေၾကာင္း World Bank ႏွင္႔ စီမံ/ဘ႑ာ တုိ႔ ပူးတြဲျပဳစုထားသည္႔ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန ေလ႔လာစိစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ ဒုတိယတြဲ ထုတ္ျပန္သည္႔ အခမ္းအနားကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Hotel Max မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

၎ အခမ္းအနားသို႔ စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင္႔ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္တုိးရီးယားကြာကြာ တက္ေရာက္ခဲ႔သည္။

ပထမ စီစစ္ေလ႔လာမႈမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး က်ဆင္းလာခဲ႔ကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၄၈ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းလာခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ World Bank နဲ႔ ညွိၿပီးေကာက္တဲ႔ အခါက်ေတာ႔ World Bank က ၂၀၁၄ အခ်က္အလက္ေတြ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ႔ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၿပီးေတာ႔ Chart က်ေတာ႔ ၃၇ ဒသမ ၅ ရတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာက်ေတာ႔ ၂၆ ဒသမ ၁ ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ နည္းအရလည္း ဆင္းရဲမႈႏႈန္း ကအဆင္႔ဆင္႔ေလ်ာ႔က်လာတယ္။ World Bank ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈအရလဲ အဆင္႔ဆင္႔ေလ်ာ႔က်လာတာကိုေတြ႔ ရတယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင္႔ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္တင္႔က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင္႔ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိင္းတာသည္႔ နည္းလမ္းသစ္ အႀကဳံျပဳေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းကုိ တြက္ခ်က္တုိင္တာမႈ နည္းလမ္းအသစ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္႔ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တုိ႔ထဲမွ ၁၃ ဒသမ ၈ သန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ကာ ၂ သန္းမွာ ၿမဳိ႕ျပမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအေျခအေနကုိ နားလည္ သေဘာက္ေပါက္ လာတာနဲ႔ အညီ ဆင္းရဲမႈွေလ်ာ႔ခ်ေရး ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးေတြအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က အေကာင္းဆုံး ပ့ံပုိးကူညီေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနသုိ႔ အလြယ္တကူ က်ေရာက္ႏုိင္သည္႔ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္ စီးပြားေရးတုိး တက္မႈနဲ႔ အခြင္႔အလမ္းေတြ ကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္လိမ္႔မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္ေဒသ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဗစ္တုိးရီးယားကြာကြာက ေျပာသည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္သည္ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စု၏ ႏွစ္ ၃၀ အတြင္းျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဆုံး မဟာဗ်ဴဟာ ျဖစ္သည္႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ (Country Partnership Framework) တြင္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာေလ႔လာ သုံးသပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ထုိမူေဘာင္အရ ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုသည္ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရး ကုိျမွင္႔တင္သည္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ပံ႔ပုိးေပးၿပီး အာဟာရ ဓါတ္ေကာင္းစြာရရွိေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အေျခခံ အေဆာက္ အဦးႏွင္႔ အလုပ္အကုိင္ပုိမုိရရွိေရးလုပ္ေဆာင္ေပးသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက ပံ႔ပုိးကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply