၂၁ရာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ နာဂအဖဲြ႕ တက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္

0
191

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။၂၀၁၇။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္ (NSCN-K) အေနျဖင့္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု NSCN-K ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္ကေျပာသည္။

၂၁၇ာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းသည္ NCAစာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္အဖဲြ႕မ်ားသာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခြင့္ရွိၿပီး က်န္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္အဖဲြ႕မ်ားကိုအထူးဖိတ္ၾကားသူ အျဖစ္သာ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ သည့္ ပင္လံုအစည္းအေ၀း ကဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

“ေရွ႕ႏွစ္ႀကိမ္တုန္းကလည္းမတက္ေရာက္ခဲ့ဘူး အခုတစ္ႀကိမ္လည္း တက္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔မရွိဘူး”ဟုဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္က ေျပာသည္။၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းမ်ားကို၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႏို၀င္ဘာလကက်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း JICM အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

NSCN-Kသည္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထား ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုး ရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NSCN-K တို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က သေဘာထားကေတာ့ အိႏိၵယဘက္မွာ ရွိတဲ့နာဂလူမ်ိဳးေတြေရာ ျမန္မာဘက္မွာရွိတဲ့နာဂလူမ်ိဳး ေတြကိုေရာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအေနအထားရမွ NCAမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္ကေျပာ သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရန္တရား၀င္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားမ ရွိေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု-Myanmar State Counsellor Office

ပံုစာ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း။

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။၂၀၁၇။

၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလတြင္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ရာစု ပင္လံုအစည္းအေ၀းသို႔ နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္ (NSCN-K) အေနျဖင့္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု NSCN-K ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္ကေျပာသည္။

၂၁၇ာစုပင္လံုအစည္းအေ၀းသည္ NCAစာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္အဖဲြ႕မ်ားသာ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး ခြင့္ရွိၿပီး က်န္လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းမရွိေသးသည့္အဖဲြ႕မ်ားကိုအထူးဖိတ္ၾကားသူ အျဖစ္သာ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ သည့္ ပင္လံုအစည္းအေ၀း ကဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

“ေရွ႕ႏွစ္ႀကိမ္တုန္းကလည္းမတက္ေရာက္ခဲ့ဘူး အခုတစ္ႀကိမ္လည္း တက္ေရာက္ႏုိင္ဖို႔မရွိဘူး”ဟုဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္က ေျပာသည္။၂၁-ရာစု ပင္လံုညီလာခံအစည္းအေ၀းမ်ားကို၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီလေနာက္ဆံုး ပတ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ႏို၀င္ဘာလကက်င္းပခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း JICM အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။

NSCN-Kသည္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထား ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုး ရာတြင္ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။
၂၀၁၇ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္းဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ NSCN-K တို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က သေဘာထားကေတာ့ အိႏိၵယဘက္မွာ ရွိတဲ့နာဂလူမ်ိဳးေတြေရာ ျမန္မာဘက္မွာရွိတဲ့နာဂလူမ်ိဳး ေတြကိုေရာ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္တဲ့ႏိုင္ငံေရးအေနအထားရမွ NCAမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မယ္” ဟု ဦးေက်ာ္၀မ္းစိန္ကေျပာ သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ NCAလက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရန္တရား၀င္ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားမ ရွိေသးေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု-Myanmar State Counsellor Office

ပံုစာ – ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀း။

Leave a Reply