၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆး ကင္းစင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေန

0
185

မႏၱေလး။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓိကကုန္စည္စီးဆင္းရာ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေစရန္ အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (မႏၲေလး႒ာနခြဲ) က စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္၏ FDA က စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကျငာ ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမရွိေစေရး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ကာလကတည္းကေန ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (မႏၲေလး႒ာနခြဲ) အေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ားရဲ႕ အႏၲရယ္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း နဲ႔ ျပည္သူမ်ားအသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ ။ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ၊ ဓါတုဆိုးေဆး ကင္းစင္သြားပါက အျခားေစ်းငယ္မ်ားတြင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ၊ ဓါတုဆိုးေဆး ကင္းစင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ား နဲ႔ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေတြ႕ရွိပါက သတိေပးျခင္း ၊ ခံဝန္ထိုးျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ အထိ အေရးယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။၂၀၁၇။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ အဓိကကုန္စည္စီးဆင္းရာ ေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးကင္းစင္ေစရန္ အစား အေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (မႏၲေလး႒ာနခြဲ) က စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးသိန္းဟန္၏ FDA က စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကျငာ ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်မႈမရွိေစေရး စစ္ေဆးၾကပ္မတ္မႈ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္ ကာလကတည္းကေန ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (မႏၲေလး႒ာနခြဲ) အေနနဲ႔ ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ားရဲ႕ အႏၲရယ္မ်ားအေၾကာင္း အသိေပးေဆြးေႏြးျခင္း နဲ႔ ျပည္သူမ်ားအသိပညာေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါတယ္ ။ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္အတြင္း ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ားနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ မႏၲေလးေစ်းခ်ိဳေတာ္အတြင္း ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ၊ ဓါတုဆိုးေဆး ကင္းစင္သြားပါက အျခားေစ်းငယ္မ်ားတြင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆး ၊ ဓါတုဆိုးေဆး ကင္းစင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္ေျပာသည္။

ခြင့္မျပဳဓါတုဆိုးေဆးမ်ား နဲ႔ တရားမဝင္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကို ေတြ႕ရွိပါက သတိေပးျခင္း ၊ ခံဝန္ထိုးျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ပိတ္သိမ္းျခင္းတို႔ အထိ အေရးယူသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply