ထိုင္းနိုင္ငံရွိျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏အေရးသည္စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနဆဲဟုဆို

0
150

န္ကုန္၊ ေမ၁၀၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၄သန္းခန္႔သည္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္အခက္အခဲမ်ား ကိုရင္ဆိုင္ေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အႏၲရာယ္ ရွိေသာမိုင္းလုပ္ငန္းကဲ့သို႔လုပ္ငန္းမ်ား ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈအိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ မလုပ္တဲ့အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ညစ္ပတ္ေပေရတဲ့အလုပ္ေတြ အႏၱရာယ္ ရွိတဲ့အလုပ္ေတြမွာလုပ္ေနႀကတယ္။ျမန္မာလုပ္သားေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကဘာလဲဆိုေတာ့အလုပ္သမားအခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံေနရတာနဲ႔ ရသင့္တဲ့လုပ္ခလစာ မရတာ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေတြမွာ ရသင့္တဲ့ေလ်ာ္ေႀကးေငြမရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္”ဟုထိုင္းနိုင္ငံရွိပညာ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွဒါရိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာ သည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေန႔စဥ္စာရင္းအရ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အမႈကိစၥမ်ားမွာ တစ္ေန႔လ်ွင္ ပ်ွမ္းမ်ွ၆မႈ အထိ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ လူသတ္မႈလူေသမႈမ်ားမွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ လုပ္ခလစာမရမႈအျပင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္မႈမ်ားအထိလက္ခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏အေရးကိုကူညီပံ႔ပိုးေပးမႈမွာအားနည္းလ်က္ရွိေနသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးကိုစနစ္တက်တာဝန္ယူၿပီးအကာအကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္းသြားေရာက္အလုပ္ကိုင္ မည့္ႏိုင္ငံ၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပုံစံေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္၎ နိုင္ငံ၏ အလုပ္ သမား အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ေမ၁၀၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား၄သန္းခန္႔သည္ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း စိန္ေခၚမႈႏွင့္အခက္အခဲမ်ား ကိုရင္ဆိုင္ေနရ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းနိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အႏၲရာယ္ ရွိေသာမိုင္းလုပ္ငန္းကဲ့သို႔လုပ္ငန္းမ်ား ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈအိမ္ေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္းသိရသည္။

“အဓိကေတာ့ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြက ထိုင္းလူမ်ိဳးေတြ မလုပ္တဲ့အလုပ္ေတြျဖစ္တဲ့ညစ္ပတ္ေပေရတဲ့အလုပ္ေတြ အႏၱရာယ္ ရွိတဲ့အလုပ္ေတြမွာလုပ္ေနႀကတယ္။ျမန္မာလုပ္သားေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြကဘာလဲဆိုေတာ့အလုပ္သမားအခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ ခံေနရတာနဲ႔ ရသင့္တဲ့လုပ္ခလစာ မရတာ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေတြမွာ ရသင့္တဲ့ေလ်ာ္ေႀကးေငြမရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္”ဟုထိုင္းနိုင္ငံရွိပညာ ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွဒါရိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာ သည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ေန႔စဥ္စာရင္းအရ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အမႈကိစၥမ်ားမွာ တစ္ေန႔လ်ွင္ ပ်ွမ္းမ်ွ၆မႈ အထိ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ လူသတ္မႈလူေသမႈမ်ားမွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈ လုပ္ခလစာမရမႈအျပင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအခ်င္းခ်င္း ရန္ျဖစ္မႈမ်ားအထိလက္ခံေနရေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္လည္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏အေရးကိုကူညီပံ႔ပိုးေပးမႈမွာအားနည္းလ်က္ရွိေနသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေရးကိုစနစ္တက်တာဝန္ယူၿပီးအကာအကြယ္ေပးသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္းသြားေရာက္အလုပ္ကိုင္ မည့္ႏိုင္ငံ၏ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈပုံစံေနထိုင္မႈမ်ားႏွင့္၎ နိုင္ငံ၏ အလုပ္ သမား အခြင့္အေရးမ်ားကိုေလ့လာသိရွိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply