အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား အခက္မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရ

0
165

 

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါမ်ားမရွိျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္ေလးခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ရိုလန္ဘာဂ်ာ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ က်ြမ္းက်င္လုပ္သားရွာပါးျခင္း အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ မရွိျခင္း မေမ်ွာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္လာ ႏိုင္ျခင္း မေမ်ွာ္လင့္ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ လာႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း ကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ရာေက်ာ္ကိုေကာက္ယူ ထားသည့္ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

” စြမ္းအင္မူဝါဒ မရွိတာကလည္း အခက္အခဲေတြထဲက တစ္ခုပဲ ” ရိုလန္ဘာဂ်ာ ၏ အေရွ႕ေတာင္အရွာ အရာရွိ ေသာမတ္စ္ကေလာဇ္ က စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တို႔က ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လမွ စတင္ေကာက္ယူခ့ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုလန္ဘာဂ်ာသည္ ဂ်ာမန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္ဝက္ႏွင့္ႏွစ္ျပည့္ သံုးသပ္ခ်က္ စစ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂။ ၂၀၁၇။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါမ်ားမရွိျခင္း အပါအဝင္ အခ်က္ေလးခုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ရိုလန္ဘာဂ်ာ စစ္တမ္းတစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ က်ြမ္းက်င္လုပ္သားရွာပါးျခင္း အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒ မရွိျခင္း မေမ်ွာ္မွန္းႏိုင္သည့္ ဥပေဒ နည္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္လာ ႏိုင္ျခင္း မေမ်ွာ္လင့္ေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ား ခ်မွတ္ လာႏိုင္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ ေနရေၾကာင္း ကုမၸဏီေပါင္း ေျခာက္ရာေက်ာ္ကိုေကာက္ယူ ထားသည့္ ယင္းစစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပသည္။

” စြမ္းအင္မူဝါဒ မရွိတာကလည္း အခက္အခဲေတြထဲက တစ္ခုပဲ ” ရိုလန္ဘာဂ်ာ ၏ အေရွ႕ေတာင္အရွာ အရာရွိ ေသာမတ္စ္ကေလာဇ္ က စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ျခင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ေျပာသည္။

အဆိုပါစစ္တမ္းကို ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တို႔က ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လမွ စတင္ေကာက္ယူခ့ဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုလန္ဘာဂ်ာသည္ ဂ်ာမန္အေျခစိုက္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီးပြားေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏွစ္ဝက္ႏွင့္ႏွစ္ျပည့္ သံုးသပ္ခ်က္ စစ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးေလ့ရွိသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

 

Leave a Reply