ဘာသာေရးႏွင့္လႈမႈေရးအဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ၁၇၀ခန္႔ တက္ေရာက္မည့္ ပထမဆံုး Myanmar Interfaith Dialogue Forim 2017 က်င္းပမည္

0
162

 

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။ ၂၀၁၇

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ၁၇၀ခန္႔တက္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာMyanmar Interfaith Dialogue Forum 2017 ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ International Business center (IBC) ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)မွ အရွင္ဣႆရိယက မိန္႔ၾကားသည္။

“ဖိုရမ္ေတြလုပ္ရတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ ဒီအစိုးရ ရဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရာလည္း ေရာက္တယ္ေနာက္ၿပီး ဦးဇင္းတို႔တုိင္းျပည္ဟာအၿမဲတမ္းသာယာေအးခ်မ္းတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ရည္ရြယ္တာပါ အရွင္ဣႆရိယက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)သည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ၅၀ခန္႔ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဖဲြ႕ စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာ့လႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကဲြျပားစံုလင္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအၾကား နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ်ား ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စိတ္ကူးႏွင့္အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေဆြးေႏြးဖလွယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဖိုရမ္ က်င္းပတာ ပထမဆံုး အႀကိမ္က်င္းပတာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕ကလြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ ေလာက္ ကစတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့တာ အရင္ကျပည္ပခရီးစဥ္ သီရိလကၤာကို သြားၿပီးေတာ့ေလ့လာေရးေတြဘာေတြလုပ္တယ္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ၂၀၁၇မွာစတင္ၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္အ ေနနဲ႔လုပ္တာပါ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၂၀အထိဆက္လက္ၿပီးေတာ့လုပ္ဖို႔စီမံကိန္းေတြရွိတယ္”ဟုအရွင္ဣႆရိယ က မိန္႔ၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕သည္ အရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္အားကစားကိုအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ပထမဆံုးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ။ ၂၀၁၇

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈ အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ၁၇၀ခန္႔တက္ေရာက္မည့္ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာMyanmar Interfaith Dialogue Forum 2017 ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ International Business center (IBC) ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)မွ အရွင္ဣႆရိယက မိန္႔ၾကားသည္။

“ဖိုရမ္ေတြလုပ္ရတဲ့အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လက္ရွိ ဒီအစိုးရ ရဲ႕ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္အခဲကိုေျဖရွင္းရာလည္း ေရာက္တယ္ေနာက္ၿပီး ဦးဇင္းတို႔တုိင္းျပည္ဟာအၿမဲတမ္းသာယာေအးခ်မ္းတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ တိုင္းရင္း သားေပါင္းစံု ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ တဲ့ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ဖို႔ အတြက္ရည္ရြယ္တာပါ အရွင္ဣႆရိယက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕(PMI)သည္ မတူညီသည့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ၅၀ခန္႔ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း ကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ေသာယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေရးတို႔အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ဖဲြ႕ စည္းတည္ေဆာက္ထားသည့္ ျပည္တြင္းကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္တြင္ ျမန္မာ့လႈမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာတည္ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ကဲြျပားစံုလင္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားအၾကား နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းမ်ား ေရရွည္တည္ၿမဲေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္စိတ္ကူးႏွင့္အ ေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုေဆြးေႏြးဖလွယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာဖိုရမ္ က်င္းပတာ ပထမဆံုး အႀကိမ္က်င္းပတာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕ကလြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ ေလာက္ ကစတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့တာ အရင္ကျပည္ပခရီးစဥ္ သီရိလကၤာကို သြားၿပီးေတာ့ေလ့လာေရးေတြဘာေတြလုပ္တယ္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ၂၀၁၇မွာစတင္ၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ဆံုးအစီအစဥ္အ ေနနဲ႔လုပ္တာပါ။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၂၀အထိဆက္လက္ၿပီးေတာ့လုပ္ဖို႔စီမံကိန္းေတြရွိတယ္”ဟုအရွင္ဣႆရိယ က မိန္႔ၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းျမန္မာအဖဲြ႕သည္ အရည္အေသြးျမွင့္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ အႏုပညာႏွင့္အားကစားကိုအေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း ၊ေဒသအဆင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပဲြမ်ား က်င္းပျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး ပထမဆံုးတိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply