စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ပြားမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲမည္

0
170

ရန္ကုန္၊ေမ၁၂၊၂၀၁၈

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ က်န္းမာေရမူ၀ါဒအရ စိတ္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ားအားေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကိုလာမည့္လမ်ားအတြင္းေရးဆြဲရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံႀကီးမွပါေမာကၡဌာနမွဴးေဒါက္တာတင္ဦးကေျပာသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္၊ကာကြယ္ႏိုင္မည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားၾကားအသိပညာမ်ားေပးသြားရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာကရွက္ေၾကာက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။အျခားေရာဂါေတြလိုပဲေစာေစာသိလို႔ေစာေစာကုလိုက္ရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာေျပာခ်င္ပါတယ္။စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈေတြကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ေပၚလစီခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလအတိအက်မသတ္မွတ္ရေသးေပမယ့္လာမယ့္လေတြမွာေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟုေဒါက္တာတင္ဦးကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ စိတ္က်ေရာဂါမွာ လူ၄ဦးလ်ွင္၁ဦးႏႈန္းခံစားေနၾကရ ကာျမန္မာႏိုင္ငံမွၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္သုေတသနဆာေဗးျပဳလုပ္ထားရာ၌ခန္႔မွန္းေျခလူ၁၀၀၀လ်ွင္၈ဦးႏႈန္းသည္စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ သိသိသာသာစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈရွိသူမ်ားမွာလူ၁၀၀၀လ်ွင္၆ေယာက္ႏႈန္း အသက္အရြယ္ႀကီး၍ စိတ္ေရာဂါခံစားရသူမွာလူ၁၀၀၀တြင္၂ဦးမွ၃ဦးႏႈန္းအထိရွိတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၾကေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊လူမႈေရးဖိအားမ်ားလြန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္တတ္ၾကေၾကာင္းသိရကာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ၏Mental Health Action Plan 2013-2020အရလာမည့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ား၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစရန္ေမ်ွာ္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေမ၁၂၊၂၀၁၈

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔၏ က်န္းမာေရမူ၀ါဒအရ စိတ္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ားအားေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္းမ်ားပါ၀င္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ကိုလာမည့္လမ်ားအတြင္းေရးဆြဲရန္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံႀကီးမွပါေမာကၡဌာနမွဴးေဒါက္တာတင္ဦးကေျပာသည္။

စိတ္က်န္းမာေရးေၾကာင့္ျဖစ္လာႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္၊ကာကြယ္ႏိုင္မည္ဆိုေသာအခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ကာ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍လည္း ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားၾကားအသိပညာမ်ားေပးသြားရန္ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

“စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာကရွက္ေၾကာက္စရာမဟုတ္ပါဘူး။အျခားေရာဂါေတြလိုပဲေစာေစာသိလို႔ေစာေစာကုလိုက္ရင္ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္တယ္ဆိုတာေျပာခ်င္ပါတယ္။စိတ္က်ေရာဂါေၾကာင့္ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈေတြကိုကာကြယ္ဖို႔အတြက္ေပၚလစီခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကလအတိအက်မသတ္မွတ္ရေသးေပမယ့္လာမယ့္လေတြမွာေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟုေဒါက္တာတင္ဦးကဆက္လက္ေျပာသည္။

ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီး ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ စိတ္က်ေရာဂါမွာ လူ၄ဦးလ်ွင္၁ဦးႏႈန္းခံစားေနၾကရ ကာျမန္မာႏိုင္ငံမွၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္သုေတသနဆာေဗးျပဳလုပ္ထားရာ၌ခန္႔မွန္းေျခလူ၁၀၀၀လ်ွင္၈ဦးႏႈန္းသည္စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရေၾကာင္းႏွင့္ သိသိသာသာစိတ္ေဖာက္ျပန္မႈရွိသူမ်ားမွာလူ၁၀၀၀လ်ွင္၆ေယာက္ႏႈန္း အသက္အရြယ္ႀကီး၍ စိတ္ေရာဂါခံစားရသူမွာလူ၁၀၀၀တြင္၂ဦးမွ၃ဦးႏႈန္းအထိရွိတတ္ေၾကာင္းသိရသည္။

စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္စိတ္က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားသည္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ပြားၾကေသာ္လည္း မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊လူမႈေရးဖိအားမ်ားလြန္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္တတ္ၾကေၾကာင္းသိရကာ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ ၏Mental Health Action Plan 2013-2020အရလာမည့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မိမိကိုယ္ကိုေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ား၁၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေစရန္ေမ်ွာ္မွန္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply