ပဲခူးဖိနပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားလစာတုိးေပးေရးေတာင္းဆိုမႈ သုံးပြင့္ဆိုင္ညွိႏႈိင္းရာ ေျပလည္မႈရရွိ

0
180

ပဲခူး၊ ေမ ၁၃၊၂၀၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕စက္မႈဇုံရွိ Chen’s Myanmar ဖိနပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားလုပ္အားခတုိးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ရာ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ သုံးပြင့္ဆိုင္ညွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး
ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမွဴးေဒၚဇင္ေကသြယ္က ေျပာသည္။

လုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ေပးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမလ(၁ဝ) ရက္ေန႔ ႏွင့္(၁၁)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဖိနပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယင္းကိစၥအား အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါရုံးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ညွိႏႈိင္းမႈအတြင္း စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံလုပ္ခလစာအား က်ပ္ ၄၈ဝဝ တိုးျမွင့္ေပးေရးတို႔ကို ယခုလမွစတင္ခ့စားခြင့္ရရွိမည္ဟု အလုပ္ရွင္ဘက္မွသေဘာတူလက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မေအးေအးသက္က ေျပာသည္။

CHEN’ Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံသည္ တစ္ရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္စက္ရုံတစ္ရုံျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အလုပ္သမား ၈ဝဝ ဝန္းက်င္က လစာတိုးျမွင့္ေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေမ ၁၃၊၂၀၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕စက္မႈဇုံရွိ Chen’s Myanmar ဖိနပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားလုပ္အားခတုိးျမွင့္ေပးေရးအတြက္ အလုပ္ခြင္မဝင္ဘဲ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ရာ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ သုံးပြင့္ဆိုင္ညွိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး
ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းဦးစီးမွဴးေဒၚဇင္ေကသြယ္က ေျပာသည္။

လုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ေပးေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေမလ(၁ဝ) ရက္ေန႔ ႏွင့္(၁၁)ရက္ေန႔တို႔တြင္ ဖိနပ္စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ယင္းကိစၥအား အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ၾကားဝင္ညွိႏႈိင္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါရုံးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

ညွိႏႈိင္းမႈအတြင္း စက္ရုံအလုပ္သမားမ်ားေတာင္းဆိုထားသည့္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သုံးေရရရွိေရးႏွင့္ အေျခခံလုပ္ခလစာအား က်ပ္ ၄၈ဝဝ တိုးျမွင့္ေပးေရးတို႔ကို ယခုလမွစတင္ခ့စားခြင့္ရရွိမည္ဟု အလုပ္ရွင္ဘက္မွသေဘာတူလက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ညွိႏႈိင္းမႈတြင္ပါဝင္သည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ မေအးေအးသက္က ေျပာသည္။

CHEN’ Myanmar အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံသည္ တစ္ရုတ္ႏိုင္ငံသားပိုင္စက္ရုံတစ္ရုံျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အလုပ္သမား ၈ဝဝ ဝန္းက်င္က လစာတိုးျမွင့္ေပးေရး ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply