အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၏ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးက်င္းပ

0
197

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ၂၀၁၇

အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၏ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးကို အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးမွ ညႊန္ႀကားေရး မွဴးခ်ဳပ္မ်ား အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ႀကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္(ေနျပည္ေတာ္)

 

 

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ၂၀၁၇

အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၏ ပထမႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးကို အေသးစားနွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးျမင့္ေဆြ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး စီမံကိန္းနွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားသက္ဆိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးမွ ညႊန္ႀကားေရး မွဴးခ်ဳပ္မ်ား အေသးစားနွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႕ႀကသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္(ေနျပည္ေတာ္)

 

Leave a Reply