ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္

0
131

ေနျပည္ေတာ္၊ေမ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“အမွတ္၁၀၅ ရပ္ကြက္၊ေလွာ္ကားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမ ၁၄ ဧက၏ ေျမျပင္္္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စာသင္ေဆာင္၊ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ႏွင့္၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ာပါ၀င္တဲ့ Master Plan တစ္ခုအားေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္မည့္ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(သို႔)လက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိနည္းပညာ၊အသက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ေျမေနရာမ်ားလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးပါက လိုအပ္ေသာအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ထည့္သြင္းလ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေမ ၁၄ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

“အမွတ္၁၀၅ ရပ္ကြက္၊ေလွာ္ကားလမ္းမႀကီးေဘးရွိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမ ၁၄ ဧက၏ ေျမျပင္္္အေျခအေနေပၚမူတည္၍ စာသင္ေဆာင္၊ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္ႏွင့္၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ာပါ၀င္တဲ့ Master Plan တစ္ခုအားေရးဆြဲၿပီး လိုအပ္မည့္ေျမဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းအားရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးႏိုင္က ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရနည္းပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(သို႔)လက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိနည္းပညာ၊အသက္ေမြးပညာႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ေျမေနရာမ်ားလႊဲေျပာင္းရယူၿပီးပါက လိုအပ္ေသာအေဆာက္အဦမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္း၊၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔အပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

ထို႔အတူ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္သည့္ဘ႑ာေငြမ်ားအား ႏွစ္အလိုက္ထည့္သြင္းလ်ာထားေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply