ျပင္သစ္၌ စာသင္ခန္းအတြင္း ကေလးမ်ားအား မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္မည္

0
200

ပါရီ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစၿပီး စာသင္ခန္းအတြင္း ကေလးမ်ားအား မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ႀကီးက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္းအတြင္း မိုုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ပင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ယာန္းမီရွဲဘလန္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ျပင္သစ္ရွိ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္းအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပႏိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးမသံုးကို တစ္ခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္သူတခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ေလာ့ကာမ်ားထဲတြင္ ထည့္ကာ ပိတ္ပင္လို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွာေဖြခြင့္၊ ဖုန္းကို သိမ္းယူခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ လက္ရွိပိတ္ပင္မႈသည္ မထိေရာက္ေၾကာင္း ဆရာမ်ားသမဂၢဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗယ္လာရီဆီဖာမီမာလာနီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ပညာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းဆုို္င္ရာေနရာမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကုိပိ္တ္ပင္ထားသည္။

စာသင္ၾကားမႈရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ဘလန္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကုိ ပိတ္ပင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတဧမာေႏြလမာခရြန္က ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဂၤလန္၌မူ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးသင့္ မသင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေနသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ စာသင္ခ်ိန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကုိပိတ္ပင္ေသာ္လည္း မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ မ်ားတြင္မူ ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ စာသင္ခန္းအတြင္း ဖုန္းအသံုးျပဳေနသည့္ ျပင္သစ္ကေလးငယ္မ်ား။

ပါရီ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွစၿပီး စာသင္ခန္းအတြင္း ကေလးမ်ားအား မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ႀကီးက ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္းအတြင္း မိုုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကို ပိတ္ပင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ယာန္းမီရွဲဘလန္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း ျပင္သစ္ရွိ ေဒသတခ်ိဳ႕တြင္ ကေလးငယ္မ်ား စာသင္ခန္းအတြင္း မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပႏိုင္ေနဆဲျဖစ္သည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ အာ႐ုံစိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးမသံုးကို တစ္ခ်ိန္လံုး ေစာင့္ၾကည့္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ ပညာေရး ကၽြမ္းက်င္သူတခ်ိဳ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ စာသင္ေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား၏မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားကို ေလာ့ကာမ်ားထဲတြင္ ထည့္ကာ ပိတ္ပင္လို႔ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဆရာမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရွာေဖြခြင့္၊ ဖုန္းကို သိမ္းယူခြင့္ မရေသာေၾကာင့္ လက္ရွိပိတ္ပင္မႈသည္ မထိေရာက္ေၾကာင္း ဆရာမ်ားသမဂၢဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဗယ္လာရီဆီဖာမီမာလာနီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ျပင္သစ္ပညာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ စာသင္ခန္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းဆုို္င္ရာေနရာမ်ားတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားကုိပိ္တ္ပင္ထားသည္။

စာသင္ၾကားမႈရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းမ်ားကိုအသံုးျပဳခြင့္ရွိသင့္ေၾကာင္း ဘလန္ကာကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ကေလးမ်ား စာသင္ေက်ာင္းတြင္ မိုဘုိင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကုိ ပိတ္ပင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတဧမာေႏြလမာခရြန္က ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခ်ိန္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဂၤလန္၌မူ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ မိုဘုိင္းဖုန္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးသင့္ မသင့္ကို ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရွိေနသည္။ အဂၤလိပ္စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ စာသင္ခ်ိန္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈကုိပိတ္ပင္ေသာ္လည္း မုန္႔စားဆင္းခ်ိန္ မ်ားတြင္မူ ဖုန္းအသံုးျပဳခြင့္ေပးထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ စာသင္ခန္းအတြင္း ဖုန္းအသံုးျပဳေနသည့္ ျပင္သစ္ကေလးငယ္မ်ား။

Leave a Reply