ဧၿပီလအတြင္း အေကာက္အခြန္မဲ့ကုန္ပစၥည္းက်ပ္သန္း၂၀၀၀နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိ

0
152

မႏၲေလး၊ ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔ရွိ အေကာက္အခြန္ဂိတ္မ်ားနွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အေကာက္အခြန္မဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးမေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ဧၿပီလအတြင္း အေကာက္အခြန္မဲ့ကုန္ပစၥည္းက်ပ္သန္း ၂၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း/တင္ပို႔ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္စာရြက္စာတန္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာ မျပနိုင္သည့္အတြက္ တင္သြင္း/တင္ပို႔လာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာကို သိမ္းဆည္းအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း အေကာက္အခြန္မဲ့ ကုန္ပစၥည္းဖမ္းဆီးရမိမႈ (၃၂၀) မႈရွိၿပီး က်ပ္သန္း (၁၉၂၇.၀၈၄) နီးပါးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ တားဆီးမႈ(၆) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၇၈ဒသမ ၀၇၅) သန္း ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ တားဆီးမႈ (၈) မႈ ခန့္မွန္း တန္ဖိုးက်ပ္ (၁၃၆ဒသမ၃၇၂) သန္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂၉)မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၃၅၈ဒသမ၆၇၄) သန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာန မွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၁၈) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၁၀ဒသမ၁၂၁) သန္း၊ ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးဂိတ္မွ တားဆီးမႈ (၁၀၇) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၅၉၀ဒသမ၅၇၃) သန္း၊ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ တားဆီးမႈ (၁၃၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၅၀၃ဒသမ၁၀၁) သန္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၉ဒသမ၈၂၄) သန္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၆) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၉ဒသမ၅၄၀) သန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၆ဒသမ၈၉၈) သန္း၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၃) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၂ဒသမ၄) သန္း၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၁) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၄ဒသမ၈) သန္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ ဦးစီး ဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၄၆ဒသမ၈၄၀) သန္း၊ လြယ္ဂ်ယ္ (OSS) စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈ (၄) မႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးက်ပ္ (၂၉ ဒသမ ၈၆၆) သန္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

ပံု – ေရပူဂိတ္

မႏၲေလး၊ ေမ ၁၅၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔ရွိ အေကာက္အခြန္ဂိတ္မ်ားနွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အေကာက္အခြန္မဲ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးမေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ဧၿပီလအတြင္း အေကာက္အခြန္မဲ့ကုန္ပစၥည္းက်ပ္သန္း ၂၀၀၀ နီးပါး ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္း/တင္ပို႔ပါက ခြင့္ျပဳခ်က္စာရြက္စာတန္း ပါရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး အေထာက္အထားတစ္စံုတစ္ရာ မျပနိုင္သည့္အတြက္ တင္သြင္း/တင္ပို႔လာသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ာကို သိမ္းဆည္းအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနက သိရသည္။

ဧၿပီလအတြင္း အေကာက္အခြန္မဲ့ ကုန္ပစၥည္းဖမ္းဆီးရမိမႈ (၃၂၀) မႈရွိၿပီး က်ပ္သန္း (၁၉၂၇.၀၈၄) နီးပါးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ တားဆီးမႈ(၆) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၇၈ဒသမ ၀၇၅) သန္း ၊ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းမွ တားဆီးမႈ (၈) မႈ ခန့္မွန္း တန္ဖိုးက်ပ္ (၁၃၆ဒသမ၃၇၂) သန္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂၉)မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၃၅၈ဒသမ၆၇၄) သန္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာန မွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၁၈) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၁၀ဒသမ၁၂၁) သန္း၊ ေရပူအၿမဲတမ္းစစ္ေဆးဂိတ္မွ တားဆီးမႈ (၁၀၇) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၅၉၀ဒသမ၅၇၃) သန္း၊ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရးဂိတ္မွ တားဆီးမႈ (၁၃၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၅၀၃ဒသမ၁၀၁) သန္း၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၉ဒသမ၈၂၄) သန္း၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၆) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၉ဒသမ၅၄၀) သန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၆ဒသမ၈၉၈) သန္း၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၃) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၁၂ဒသမ၄) သန္း၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၁) မႈ ခန့္မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၄ဒသမ၈) သန္း၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္အခြန္ ဦးစီး ဌာနမွဴးရံုးမွ တားဆီးမႈ (၂) မႈ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးက်ပ္ (၄၆ဒသမ၈၄၀) သန္း၊ လြယ္ဂ်ယ္ (OSS) စစ္ေဆးေရးစခန္းမွ တားဆီးမႈ (၄) မႈ ခန္႔မွန္း တန္ဖိုးက်ပ္ (၂၉ ဒသမ ၈၆၆) သန္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

နိုင္လင္းဦး

ပံု – ေရပူဂိတ္

Leave a Reply