မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ဟုဆို

0
194

မႏၱေလး ။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္၏ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္မ်ားအတိုင္း တပ္သိမ္းစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္သူ မူလပိုင္ရွင္မ်ားလက္ဝယ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ မည္သို႔ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမေတြကို ျပန္ေပးရာမွာ သိမ္းဆည္းေျမ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမူဝါေတြကို လက္ကိုင္ထားၿပီးစြန္႔လႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေအာက္ေျခ ညိႇနွိဳင္းမႈေတြေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ၾကာေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားထဲမွ ၃၅၃၈၂.၇၀၈ ဧက ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဧက (၅၀၀) ေက်ာ္မွာေအာက္ေျခအဆင့္ညိႇနွိဳင္းမႈမ်ားက်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္ျပန္ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာမွာ မူလပိုင္ေတာင္သူ ႏွင့္ သီးစားလုပ္ကိုင္တဲ့ ေတာင္သူမ်ား အျငင္းပြားမႈက အဓိက ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါကို မႏၲေဘးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္ ။” ဟု ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးမင္းေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီးစားလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ မူလပိုင္ေတာင္သူ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ၾကန္႔ ၾကာေနသည့္ ေနရာ (၂) ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ။ဒီဇင္ဘာ ၁၃။၂၀၁၇။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သိမ္းဆည္းေျမ ၃၄၈၁၇.၈၅၆ ဧက ကို ေတာင္သူမ်ား လက္ဝယ္ျပန္ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့သည္ ။

ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေအာင္၏ သိမ္းဆည္းခံလယ္ယာေျမမ်ား ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ ၊ လုပ္ထံုးလုပ္မ်ားအတိုင္း တပ္သိမ္းစြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္သူ မူလပိုင္ရွင္မ်ားလက္ဝယ္သို႔ အျမန္ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ မည္သို႔ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

“သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမေတြကို ျပန္ေပးရာမွာ သိမ္းဆည္းေျမ စြန္႔လႊတ္ျခင္းမူဝါေတြကို လက္ကိုင္ထားၿပီးစြန္႔လႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ေအာက္ေျခ ညိႇနွိဳင္းမႈေတြေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ၾကာေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး႒ာနဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း က ေျပာသည္။

သိမ္းဆည္းေျမမ်ားထဲမွ ၃၅၃၈၂.၇၀၈ ဧက ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဧက (၅၀၀) ေက်ာ္မွာေအာက္ေျခအဆင့္ညိႇနွိဳင္းမႈမ်ားက်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ားလက္ဝယ္ျပန္ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

“လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈမ်ား ေျဖရွင္းရာမွာ မူလပိုင္ေတာင္သူ ႏွင့္ သီးစားလုပ္ကိုင္တဲ့ ေတာင္သူမ်ား အျငင္းပြားမႈက အဓိက ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါကို မႏၲေဘးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းက ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္ ။” ဟု ျမစ္သားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးမင္းေအာင္ က ေျပာသည္ ။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သီးစားလုပ္ကိုင္သူႏွင့္ မူလပိုင္ေတာင္သူ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ေျမျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ၾကန္႔ ၾကာေနသည့္ ေနရာ (၂) ေနရာရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply