ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ လက္မွတ္ အတုမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ေငြရွာခဲ့သူမ်ားကို စင္ကာပူ၌ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

0
180

စင္ကာပူ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

အဆိုေတာ္အက္ဒ္ရွရင္း၏ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္အတုမ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့မႈျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး စင္ကာပူတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္္ခံခ့ဲရၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ေပါေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ နယူးဇီလန္သားႏွစ္ဦးတို႔သည္ စင္ကာပူ၌ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္အတုမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ပရိသတ္သတ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ပရိသတ္မ်ားထံမွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀၀၀ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉၀ ) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္သည္ လိမ္လည္မႈတြင္ ႀကံရာပါမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေလးပတ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း စထရိတ္တုိင္းမ္စ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား မာတင္ဂ်ိဳးဆက္ကီးႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အလားတူျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ ေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္သည္ အျခားလူမ်ားအား ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္မရွိဝင္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္္မ်ားေပးခဲ့ၿပီး အျခားလူမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားအား ယင္းလက္မွတ္မ်ားအသံုးျပဳကာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြ သုိ႔ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

အျခားၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လုခ္ဆုိင္မြန္မက္ေကးသည္လည္း လိမ္လည္မႈျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုေတာ္ရွရင္းသည္ ၎၏ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားသုိ႔ စည္းကမ္းမဲ့ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ လာေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ အဆိုေတာ္က ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အဆိုေတာ္အက္ဒ္ရွရင္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့စဥ္။

စင္ကာပူ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

အဆိုေတာ္အက္ဒ္ရွရင္း၏ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ လက္မွတ္အတုမ်ားကိုအသံုးျပဳခဲ့မႈျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး စင္ကာပူတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္္ခံခ့ဲရၿပီျဖစ္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံသား ေပါေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္၊ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးႏွင့္ နယူးဇီလန္သားႏွစ္ဦးတို႔သည္ စင္ကာပူ၌ ႏိုဝင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္အတုမ်ားအသံုးျပဳၿပီး ပရိသတ္သတ္မ်ားကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မီဒီယာမ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႔သည္ ပရိသတ္မ်ားထံမွ စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၀၀၀ ( အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၉၀ ) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္သည္ လိမ္လည္မႈတြင္ ႀကံရာပါမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ေလးပတ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း စထရိတ္တုိင္းမ္စ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၆၀ ႏွစ္အရြယ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား မာတင္ဂ်ိဳးဆက္ကီးႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံသားႏွစ္ဦးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာလတြင္ အလားတူျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ ေကာ့စ္ဂ႐ုဗ္သည္ အျခားလူမ်ားအား ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ေနရာ အကန္႔အသတ္မရွိဝင္ေရာက္ခြင့္လက္မွတ္္မ်ားေပးခဲ့ၿပီး အျခားလူမ်ားသည္ ပရိသတ္မ်ားအား ယင္းလက္မွတ္မ်ားအသံုးျပဳကာ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြ သုိ႔ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

အျခားၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ လုခ္ဆုိင္မြန္မက္ေကးသည္လည္း လိမ္လည္မႈျဖင့္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံေနရဆဲျဖစ္သည္။ အဆိုေတာ္ရွရင္းသည္ ၎၏ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားသုိ႔ စည္းကမ္းမဲ့ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ လာေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေရာက္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်မွတ္ရန္ အဆိုေတာ္က ေျပာဆုိထားၿပီးျဖစ္သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ အဆိုေတာ္အက္ဒ္ရွရင္း ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့စဥ္။

Leave a Reply