အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္အား ပါလက္စတုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားေတာင္းဆို

0
223

အစၥတန္ဘူ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္အား ပါလက္စတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆို လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က သတ္မွတ္မႈ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕( အိုအုိင္စီ) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိုအုိင္စီသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥတန္ဘူတြင္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး အထက္ပါ အတိုင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထရမ့္၏ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီဟု ယူဆလို႔ရေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တာဝန္ယူသင့္ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းသမၼတမာမြတ္အဘၻာစ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အစၥေရးဘက္လိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူအျဖစ္ပါဝင္မႈကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း အဘၻာစ္က အိုအုိင္စီညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမဝင္ဘဲ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကို တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း အုိအိုင္စီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အားနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕က သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အိုအုိင္စီသည္ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ ကို ပါလက္စတုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢသည္လည္း ၿမိဳ႕၏တရားဝင္ အေနအထားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕က တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

ညီလာခံကို တူရကီသမၼတရီဆပ္ေတယစ္အာဒုိဂန္က ကမကထျပဳ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒိုဂန္သည္ အေမရိကန္၏လုုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ဗုိလ္က်မႈကို ဆန္႔က်င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ကာ အစၥေရးသည္ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ အျခားမြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ထရမ့္လိုလားေသာ သေဘာရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔သည္ အစည္းအေဝးသု႔ိ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့စဥ္။

အစၥတန္ဘူ ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၄။

ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပါလက္စတိုင္းႏုိင္ငံေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္အား ပါလက္စတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းဆို လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က သတ္မွတ္မႈ ပ်က္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႕( အိုအုိင္စီ) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အိုအုိင္စီသည္ တူရကီႏုိင္ငံ အစၥတန္ဘူတြင္ ညီလာခံက်င္းပၿပီး အထက္ပါ အတိုင္းထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထရမ့္၏ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီဟု ယူဆလို႔ရေၾကာင္း အဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို တာဝန္ယူသင့္ေၾကာင္း ပါလက္စတိုင္းသမၼတမာမြတ္အဘၻာစ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ အစၥေရးဘက္လိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္သူအျဖစ္ပါဝင္မႈကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း အဘၻာစ္က အိုအုိင္စီညီလာခံ၌ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္က ေဂ်႐ုဆလင္အား အစၥေရးၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ သတ္မွတ္မႈသည္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားမဝင္ဘဲ ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ပါလက္စတိုင္းျပည္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကို တိုက္ခိုက္လိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း အုိအိုင္စီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ အေမရိကန္သည္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းၿငိိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အားနည္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕က သတိေပးေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္တြင္ အိုအုိင္စီသည္ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ အေရွ႕ေဂ်႐ုဆလင္ ကို ပါလက္စတုိင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကမာၻ႕ႏိုင္ငံမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုလသမဂၢသည္လည္း ၿမိဳ႕၏တရားဝင္ အေနအထားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အဖဲြ႕က တိုက္တြန္း ခဲ့သည္။

ညီလာခံကို တူရကီသမၼတရီဆပ္ေတယစ္အာဒုိဂန္က ကမကထျပဳ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဒိုဂန္သည္ အေမရိကန္၏လုုပ္ေဆာင္မႈကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ ဗုိလ္က်မႈကို ဆန္႔က်င္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ကာ အစၥေရးသည္ အၾကမ္းဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ အျခားမြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ထရမ့္လိုလားေသာ သေဘာရွိခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ အီဂ်စ္တို႔သည္ အစည္းအေဝးသု႔ိ ဝန္ႀကီးမ်ားကိုသာ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ပံုစာ။ ပါလက္စတိုင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့စဥ္။

Leave a Reply