အခြန္ထမ္းေဆာင္္သူကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္ သည့္စနစ္(SAS) ေျပာင္းမည္

0
155

ေမ ၂၂
ပဥၥမလိႈင္း

အခြန္ထမ္းသူႏွင့္ အခြန္ဝန္ထမ္းတို႔ထိေတြ႔ရန္မလိုသည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္္သူကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္ သည့္စနစ္(SAS)ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔နံနက္၁၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္၏ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦး စီးမ်ား မွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အခြန္ပညာေပးမႈမ်ားကို မည္သို႔စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည့့္အေနျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္းနွင့္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးသြင္းရန္ ကိစၥမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းျပဳၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မည္သို႔စီမံ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိ္န္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခြန္ထမ္းမ်ားကို အခြန္ရံုးကေခၚယူစည္းၾကပ္စနစ္မွ အခြန္ထမ္းေဆာင္္သူကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္တဲ့စနစ္(SAS)ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္သလို အခြန္ထမ္းနဲ႔အခြန္ဝန္ထမ္း ထိေတြ႔ရန္မလိုအပ္ ေတာ့သျဖင့္ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူေစေရးႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို အခြန္ရံုမွစည္းၾကပ္သည့္ စနစ္အစား SAS(အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္စည္းၾကပ္စနစ္) ကို LTO,MTO ရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားရံုးမ်ားကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးခ်ဲ႕ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္လည္း ေဒါင္လိုက္ညီမွ်မႈ Vertical Equity ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအလိုက္ အခြန္္ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ညီမွ်မႈရွိေစေရး၊ အလွ်ားလိုက္ညီမွ်မႈ Horizontal Equity ဝင္ေငြရရွိိမႈမတူသည့္ သူမ်ားတန္း တူအခြန္ညီမွ်မႈ ရွိေစေရးဟူသည့္ ညီမွ်မႈအေျခခံမ်ားကို စံထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေပးေဆာင္သင့္သည့္ အခြန္ထမ္းမ်ား တန္းတူညီတူ အခြန္ေပးေဆာင္လာေစေရးႏွင့္ အခြန္လြတ္ကင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္ အခြန္ဝန္ ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ အခြြန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

“အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနရံုးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာစာရင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အခြန္ဝန္ထမ္းသစ္ဦးေရ (၆၀၃၀၀)ေက်ာ္ တိုးတက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

အခြန္လြတ္ကင္းမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္ေငြမ်ား အပိုရရွိေစေရးအတြက္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာစည္းၾကပ္ႏွစ္အလိုက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ တင္ျပႏိုင္မွသာ လိုင္စင္အရပ္ရပ္ခ ြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ၂၈ရက္ေန႔ စာအမွတ္၊ ၁၅၈(၁)/၈/သမၼတရံုးစာျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းေျပာသည္။

အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံေရး၊ အဂတိ တရားကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဝန္ခံကတိမ်ားေရးထိုးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ဦးစီးဌာနမွလည္း ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

Ref : YRG Info;

ေမ ၂၂ 
ပဥၥမလိႈင္း

အခြန္ထမ္းသူႏွင့္ အခြန္ဝန္ထမ္းတို႔ထိေတြ႔ရန္မလိုသည့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္္သူကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္ သည့္စနစ္(SAS)ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယေန႔နံနက္၁၀နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မင္းဟန္၏ ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦး စီးမ်ား မွၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အခြန္ပညာေပးမႈမ်ားကို မည္သို႔စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အ လမ္းမ်ား၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးသည့့္အေနျဖင့္ အခြန္သက္သာခြင့္၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးထားပါေၾကာင္းနွင့္ အခြန္ေရွာင္တိမ္းရန္ အခြန္ေလ်ာ့နည္းေပးသြင္းရန္ ကိစၥမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အေၾကာင္းျပဳၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေစရန္ မည္သို႔စီမံ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေနသည္ကို သိလိုေၾကာင္း ေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္တို္င္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိ္န္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အခြန္ထမ္းမ်ားကို အခြန္ရံုးကေခၚယူစည္းၾကပ္စနစ္မွ အခြန္ထမ္းေဆာင္္သူကိုယ္တိုင္ အခြန္စည္း ၾကပ္တဲ့စနစ္(SAS)ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားမွာျဖစ္သလို အခြန္ထမ္းနဲ႔အခြန္ဝန္ထမ္း ထိေတြ႔ရန္မလိုအပ္ ေတာ့သျဖင့္ အဂတိတရားမ်ား ကင္းရွင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ား အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူေစေရးႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိၿပီး အခြန္ေကာက္ခံသည့္စနစ္ကို အခြန္ရံုမွစည္းၾကပ္သည့္ စနစ္အစား SAS(အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္စည္းၾကပ္စနစ္) ကို LTO,MTO ရံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားရံုးမ်ားကိုလည္း တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးခ်ဲ႕ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္လည္း ေဒါင္လိုက္ညီမွ်မႈ Vertical Equity ဝင္ေငြအနည္းအမ်ားအလိုက္ အခြန္္ ေပးေဆာင္ရာတြင္ ညီမွ်မႈရွိေစေရး၊ အလွ်ားလိုက္ညီမွ်မႈ Horizontal Equity ဝင္ေငြရရွိိမႈမတူသည့္ သူမ်ားတန္း တူအခြန္ညီမွ်မႈ ရွိေစေရးဟူသည့္ ညီမွ်မႈအေျခခံမ်ားကို စံထားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေပးေဆာင္သင့္သည့္ အခြန္ထမ္းမ်ား တန္းတူညီတူ အခြန္ေပးေဆာင္လာေစေရးႏွင့္ အခြန္လြတ္ကင္းမႈမရွိေစေရးအတြက္ အခြန္ဝန္ ေဆာင္မႈတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ အခြြန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။

“အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနရံုးမ်ားမွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာစာရင္းမ်ားျဖင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အခြန္ဝန္ထမ္းသစ္ဦးေရ (၆၀၃၀၀)ေက်ာ္ တိုးတက္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ကေျပာသည္။

အခြန္လြတ္ကင္းမႈမရွိေစရန္ႏွင့္ ရသင့္ရထိုက္ေသာ အခြန္ေငြမ်ား အပိုရရွိေစေရးအတြက္ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ၊ဝန္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာစည္းၾကပ္ႏွစ္အလိုက္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥ ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ တင္ျပႏိုင္မွသာ လိုင္စင္အရပ္ရပ္ခ ြင့္ျပဳခ်က္ ထုတ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ၂၈ရက္ေန႔ စာအမွတ္၊ ၁၅၈(၁)/၈/သမၼတရံုးစာျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္းေျပာသည္။

အခြန္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အခြန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ားကို ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာစြာဆက္ဆံေရး၊ အဂတိ တရားကင္းရွင္းေရးအတြက္ ဝန္ခံကတိမ်ားေရးထိုးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး၊ ဝန္ႀကီးဌာန၊ဦးစီးဌာနမွလည္း ဆုေပး ဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေၾကာင္း ၄င္္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

Ref : YRG Info;

Leave a Reply