သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႔လာပါက တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးမည္

0
155

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြလာပါက တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္႔ အသုိင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ေဘးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ အၿမဲ အဆင္သင္႔ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ျဖစ္လာရင္ အလွ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရမယ္႔ သေဘာေပါ႔ အေရးႀကီးဆုံးက အဆင္႔သင္႔ရွိေနဖုိ႔လုိတယ္။ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈက အလြန္အေရးႀကီးတယ္”ဟု လူကယ္ျပန္ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လြဲ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားရႏုိင္မႈအမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္က်ေရာက္လာပါက တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟုိတယ္တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ငလ်င္ အႏၱရယ္ႀကဳိ တင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ UNODC မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္အထိ ဒီဇင္ဘာ လကုန္အထိ ၁၈ လ စီမံခ်က္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ေတြ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပဖုုိ႔ ေက်ာင္းေတြက တစ္ဆင္႔ ေရဒီယုိေတြက တဆင္႔ မုိဘုိင္း App ေတြကေန တဆင္႔ သတင္းအခ်က္ေတြ ေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ၿမဳိ႕ျပေဒသေတြက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေပါ႔ စစ္ကုိင္း၊ ရန္ကုန္ မႏၱေလးတုိ႔က အရမ္းအေရးႀကီး တယ္ေပါ႔။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ မွာဆုိရင္ ေဘးအႏၱရယ္ ႀကဳံလာၿပီးဆုိရင္ အခက္ေတြ အမ်ားရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင္႔ သူတုိ႔ေတြကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ႀကဳံေတြလာရင္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတြကုိ အထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု UNDP မွ အဖြဲ႔ေဆာင္ေခါင္း ေဒၚလတ္လတ္ေအး (Environmental Governance & Disaster Resilience )က ေျပာသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ ေရးမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ကာအလတြင္း UNDP မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြလာပါက တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္႔ အသုိင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ေဘးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ အၿမဲ အဆင္သင္႔ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ျဖစ္လာရင္ အလွ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရမယ္႔ သေဘာေပါ႔ အေရးႀကီးဆုံးက အဆင္႔သင္႔ရွိေနဖုိ႔လုိတယ္။ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈက အလြန္အေရးႀကီးတယ္”ဟု လူကယ္ျပန္ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လြဲ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားရႏုိင္မႈအမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္က်ေရာက္လာပါက တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟုိတယ္တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ငလ်င္ အႏၱရယ္ႀကဳိ တင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ UNODC မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္အထိ ဒီဇင္ဘာ လကုန္အထိ ၁၈ လ စီမံခ်က္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ေတြ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပဖုုိ႔ ေက်ာင္းေတြက တစ္ဆင္႔ ေရဒီယုိေတြက တဆင္႔ မုိဘုိင္း App ေတြကေန တဆင္႔ သတင္းအခ်က္ေတြ ေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ၿမဳိ႕ျပေဒသေတြက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေပါ႔ စစ္ကုိင္း၊ ရန္ကုန္ မႏၱေလးတုိ႔က အရမ္းအေရးႀကီး တယ္ေပါ႔။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ မွာဆုိရင္ ေဘးအႏၱရယ္ ႀကဳံလာၿပီးဆုိရင္ အခက္ေတြ အမ်ားရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင္႔ သူတုိ႔ေတြကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ႀကဳံေတြလာရင္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတြကုိ အထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု UNDP မွ အဖြဲ႔ေဆာင္ေခါင္း ေဒၚလတ္လတ္ေအး (Environmental Governance & Disaster Resilience )က ေျပာသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ ေရးမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ကာအလတြင္း UNDP မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္။ဒီဇင္ဘာ ၁၄။၂၀၁၇

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြလာပါက တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိသည္႔ အသုိင္းအ၀ိုင္း ျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

“သဘာ၀ ေဘးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းျဖစ္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ အၿမဲ အဆင္သင္႔ျဖစ္ရမယ္။ တကယ္ျဖစ္လာရင္ အလွ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရမယ္႔ သေဘာေပါ႔ အေရးႀကီးဆုံးက အဆင္႔သင္႔ရွိေနဖုိ႔လုိတယ္။ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈက အလြန္အေရးႀကီးတယ္”ဟု လူကယ္ျပန္ ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တနသာၤရီတုိင္းေဒသႀကီးမွ လြဲ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင္႔ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔သည္ ငလ်င္ဒဏ္ ခံစားရႏုိင္မႈအမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္က်ေရာက္လာပါက တုန္႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းရွိေစရန္ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ေရးမ်ား၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္မ်ား၊ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေရး သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ငလ်င္ႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင္႔ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွ သိရွိရသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟ ဟုိတယ္တြင္ ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမိတ္ဆက္အခမ္းအနားႏွင္႔ အမ်ဳိးသားအဆင္႔ ငလ်င္ အႏၱရယ္ႀကဳိ တင္ျပင္ဆင္ေရးႏွင္႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀း ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ UNODC မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စတင္ခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္အထိ ဒီဇင္ဘာ လကုန္အထိ ၁၈ လ စီမံခ်က္ျဖင္႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ေရွာင္ရန္ေဆာင္ရန္ေတြ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္ဆုိတာေတြကုိ ေျပာျပဖုုိ႔ ေက်ာင္းေတြက တစ္ဆင္႔ ေရဒီယုိေတြက တဆင္႔ မုိဘုိင္း App ေတြကေန တဆင္႔ သတင္းအခ်က္ေတြ ေပးဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ၿမဳိ႕ျပေဒသေတြက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္ေပါ႔ စစ္ကုိင္း၊ ရန္ကုန္ မႏၱေလးတုိ႔က အရမ္းအေရးႀကီး တယ္ေပါ႔။ ေ၀းလံေခါင္သီတဲ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ မွာဆုိရင္ ေဘးအႏၱရယ္ ႀကဳံလာၿပီးဆုိရင္ အခက္ေတြ အမ်ားရွိတယ္ေလ။ အဲဒါေၾကာင္႔ သူတုိ႔ေတြကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ၊ ႀကဳံေတြလာရင္ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ေတြကုိ အထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္”ဟု UNDP မွ အဖြဲ႔ေဆာင္ေခါင္း ေဒၚလတ္လတ္ေအး (Environmental Governance & Disaster Resilience )က ေျပာသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၱရယ္ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ငလ်င္ အႏၱရာယ္ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ ေရးမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ကာအလတြင္း UNDP မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply